845 (454) 2008-03-21 - 2008-03-27

W środę sesja

W środę 26 marca 2008 roku o godz.12.00, w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XVIII sesja Rady Miasta Gdyni.
Projekt porządku obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2007,
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008;
- zmiany uchwały nr XXXIII/828/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth
- określenia zadań, na które przeznaczą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.200.000 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych zadania pn: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni dofinansowywanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego";
- przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy Miasta Gdyni;
- zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni (pracownicy I kategorii zaszeregowania);
- zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni (pracownicy niebędący nauczycielami);
- przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku;
- nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Gdyni - Miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Drogi Gdyńskiej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi publicznej - ul. Kwadratowa;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera;
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Wiejska 23;
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Tezeusza - Mitry;
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- nadania nazw nowym ulicom na Oksywiu,
- zmiany uchwały nr IV/84/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do prac w Związku Miast Bałtyckich
- zmian w składach stałych komisji Rady Miasta.

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona