850 (459) 2008-04-25 - 2008-05-01

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni ul. Sambora 48, tel. (058) 620 85 12; (058) 627 00 71; fax (058) 663 74 07; ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO do 5 150 000 EURO
na remont dachu na budynku głównym Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie szkoły www.zschie.pl lub www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4880_35813.html oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 07.05.2008 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora w dniu 07.05.2008 r. o godz. 10.00
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Termin związania z ofertą 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczeni: cena oferty 100%.
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Grażyna Dobrzyńska (pon-pt 9.00 - 13.00).
Gmina Miasta Gdynia
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 206.000 euro
na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 200 000 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych zadania dofinansowywanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni."
W dniu 18.04.2008 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 78274-2008.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip (zamówienia publiczne - usługi).
Miejsce i termin składania ofert: do dnia 12.05.2008r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pokój 130 (I piętro).
Osoby upoważnione do udzielania informacji: Alicja Helbin, z-ca skarbnika Miasta tel. (058) 668 8288, (058) 668 8275, w zastępstwie Joanna Sakowicz, kierownik tel. (058) 668 8278.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni
ul. Chabrowa 43 tel.058 623-85-67 www.sp16gdynia.ovh.org
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO a poniżej 5.278.000 EURO na:
remont 4 sanitariatów oraz wymianę 22 okien na holu w budynku Szkoły Podstawowej nr 16
w Gdyni ul. Chabrowa 43
Wymagany termin realizacji na remont łazienek od dnia 12.05.2008 r. do dnia 07.07.2008 r. na wymianę okien od dnia 12.05.2008 r. do dnia 02.06.2008 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06 r. Nr 164 poz.1163) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30-14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 29.04.2008 r. do godz..9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 29.04.2008 r. o godz.10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %.
Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny- Sylwia Rzeszótko.
Tel. (058) 623 85 67.
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni ul. Stawna 4- 6:
zatrudni pracowników na stanowiska:
- pracowników administracji pływalni krytej;
wykształcenie - minimum średnie ekonomiczne, znajomość zagadnień: związanych z prowadzeniem księgowości, funkcjonowaniem gospodarstwa pomocniczego, doświadczenie w prowadzeniu działu kadr, obsługa komputera
- technologa systemu uzdatniania wody basenowej; wymagane wykształcenie średnie techniczne oraz doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych, elektronicznych, wodno kanalizacyjnych i c.o.,
- pracowników recepcji na pływalni krytej; (dobrze widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, lub gotowość udziału w szkoleniu)
- ratowników wodnych;
- pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości; (sprzątanie pomieszczeń pływalni).
Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00. pod numerem telefonu (058) 624 04 07 lub 624 23 63 Dokumenty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 7.
W ramach konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+" dla dzielnic: Oksywie, Chylonia, Witomino - Radiostacja, Karwiny, Śródmieście, Komisja Oceniająca pozytywnie zaopiniowała oferty, na które Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
1. Grupa Pływacka GDYNIA MASTERS, zadanie: „Organizacja zdrowego i sportowego trybu życia seniorów - Gdynia 55+", kwota dotacji 8.480 zł;
2. Stowarzyszenie AMAZONEK Gdyńskich członek Federacji Stowarzyszeń „AMAZONKI" przy Pomorskim Centrum Onkologii, zadanie: „Wyjazd wspierający dla osób po leczeniu raka piersi - Częstochowa, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska", kwota dotacji 2.000 zł, z zastrzeżeniem przeznaczenia kwoty dotacji na pokrycie kosztów wyjazdu jednodniowego.
3. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava" , zadanie: „Żyjemy obok siebie, więc żyjmy razem", kwota dotacji 12.330 zł, z zastrzeżeniem pokrycia kosztów wynagrodzenia koordynatora zadania z środków własnych.
4. „KLUB SENIORA" przy parafii p.w. św. A. Boboli, zadanie: „Spotkania integracyjne, imprezy kulturalne teatr, kino, wycieczki, zabawy, uroczystości dla jubilatów od 75r", kwota dotacji 19.660 zł, z zastrzeżeniem przeznaczenia kwoty dotacji na pokrycie kosztów wyjazdów jednodniowych.
5. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim, zadanie: „Chodź z nami z kijkami", kwota dotacji 8.676 zł,
6. Lokalna Organizacja Turystyczna Gdynia, zadanie: „Wszystkie Dzieci Wirgiliusza czyli współpraca pokoleń w Experymencie", kwota dotacji 3.200 zł z zastrzeżeniem pokrycia kosztów przygotowania filmu na DVD oraz opracowania innowacyjnych programów z środków własnych.
7. Lokalna Organizacja Turystyczna Gdynia, zadanie: „Spacery z Borową Ciotką", kwota dotacji 5.000 zł;
8. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „GDYNIANKA", zadanie: „Gimnastyka profilaktyczno - zdrowotna dla kobiet Grupa SENIOR", kwota dotacji 6.080 zł;
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
ul. Legionów 27 81-405 Gdynia
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 11.04.2008r. nr ogłoszenia 75200-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony do 206 000 euro na roboty budowlane: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27".
Zakres robót obejmuje: modernizacje najbardziej zniszczonych odcinków kanału sanitarnego i deszczowego, polegającą na wymianie rur kamionkowych i betonowych, roboty obejmują również przebudowę bitumicznej drogi wewnętrznej, pod którą znajduje kanalizacja deszczowa i odcinki kanalizacji sanitarnej do przełożenia.Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagany termin realizacji : do 18.08.2008r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 05.05.2008r. o godzinie 9.30 w sali nr 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni. SIWZ umieszczony jest na stronie internetowej. www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html jak również dostępny jest w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły - ZSO nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ.
Termin składania ofert do dnia 05.05.2008r. do godziny 9.00 w sekretariacie szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Izabela Kruszewska tel. (058) 622 97 93 oraz Joanna Kantorosińska tel. (58) 622 18 33 w. 37
Miejska Informacja Turystyczna w Gdyni
ogłasza rekrutację osób na stanowisko Pracownik Informacji Turystycznej
na okres od 1.06. do 30 .09.2008 r. Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie (matura), preferowane kierunkowe (np. turystyka, hotelarstwo), przynajmniej jeden język obcy (preferowany angielski lub niemiecki) w stopniu bardzo dobrym, znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem, znajomość atrakcji turystycznych oraz branży turystycznej województwa pomorskiego, a w szczególności Gdyni, Gdańska i Sopotu, mile widziane doświadczenie w turystyce lub kurs na pracownika informacji turystycznej, komunikatywność, samodzielność, wysoka kultura osobista
Oferujemy m.in.: ciekawą pracę z turystami krajowymi i zagranicznymi, wiedzę z zakresu obsługi klienta, turystyki, marketingu, doświadczenie w zakresie promocji miasta i atrakcji turystycznych, koleżeńską atmosferę. Zgłoszenia (list motywacyjny oraz cv) prosimy nadsyłać w terminie do 16.05.2008 r. na adres: Miejska Informacja Turystyczna pl. Konstytucji 1 (hol Dworca Gł. PKP), 81- 354 Gdynia tel./fax. (058) 72 12 466, e-mail: it@gdynia.pl
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia10) ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę fabrycznie nowego (rok produkcji 2008) sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Termin składania ofert: 29 kwietnia 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-26-08.pdf. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mirosław Małek - starszy referent ds. administracyjnych i organizacyjnych - strona merytoryczna- tel.: (058) 623 33 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00), Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę tablic do rozkładów jazdy oraz obejm do tablic do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Termin składania ofert: 28 kwietnia 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-17a-08.pdf. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń- Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00) Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę tablic do rozkładów jazdy oraz obejm do tablic do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Termin składania ofert: 28 kwietnia 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-17a-08.pdf. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń- Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00) Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr IX/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Batorego 4/15, Zielona 15B/13, Żelazna 16B/44, Ledóchowskiego 7A/1, Tucholska 5/20, Ledóchowskiego 1D/2, Śląska 51A/10, Komandorska 16B/2, Opata Hackiego 23/11, Żelazna 16A/45, Wójta Radtkego 32/32, Wiejska 3/56, I Armii W.P. 2/16a, Żelazna 18A/26, Gniewska 22/3, Kopernika 8/1.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.04.2008 r. do dnia 07.05.2008 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, ul. Władysława IV 2/4, 81-353
poszukuje do wynajęcia lokal o powierzchni 250-300 m.kw. z przeznaczeniem na biura i magazyn w następujących dzielnicach Gdyni: Śródmieście, Wzgórze św. Maksymiliana, Kamienna Góra, Redłowo, Orłowo, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Mały Kack, Wielki Kack, Witomino.
Oferty zawierające dane dotyczące lokalizacji, powierzchni i ceny wynajmu należy składać do 5 maja 2008 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu, pok. 406
Dyrektor Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów
w Gdyni, ul. Słowackiego 53, tel. (058) 621 72 24
zatrudni na rok szkolny 2008/2009:
- nauczyciela fizyki - pełny etat,
- nauczyciela techniki - 10/18 etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 31 maja 2008 r.