Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
852 (451) 2008-05-09 - 2008-05-15

„Pegaz 2003” dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację programu „Pegaz 2003" skierowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych:
- obszar B skierowany jest do adresatów:
1) pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
2) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
3) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które są:
a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
b) słuchaczami kolegiów,
c) studentami studiów I stopnia lub studentami studiów II stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szkoły wyższe,
d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
f) studentami uczelni zagranicznych,
g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,
4) niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego;
zakres pomocy finansowej obszar B: zakup sprzętu komputerowego.
- obszar C i D skierowany jest do adresatów:
1) pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
2) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Zakres pomocy finansowej obszar C: zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Zakres pomocy finansowej obszar D: pokrycie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.
Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą pobierać wnioski osobiście w siedzibie Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pn. - pt. w godz. 7.30 - 15.30) lub na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Wnioski przyjmowane są w Oddziale Pomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 32, tel. (058) 552 17 42 lub (058) 554 85 16; fax (058) 552 28 06, e-mail: pfron.gdansk@pfron.org.pl w terminie do dnia 16.05.2008r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl

ikona