852 (451) 2008-05-09 - 2008-05-15

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na dostawę i montaż opraw oświetleniowych wraz z zdemontowaniem starych opraw (remont oświetlenia).
Pełna treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamówienia/5118_html
Termin składania ofert 15.05.2008 o godz. 9.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Jacek Raikowski, tel. (058) 761 20 33 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 761 20 87 w godz. 7.30 - 15.30


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5- XIV LO 81-049 Gdynia, ul. Wejherowska 55
informuje, że Biuletynie Zamówień Publicznych UZP zostało opublikowane pod numerem 90494-2008 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 5 150 000 euro na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.ids.pl oraz w sekretariacie szkoły w godzinach 09.00 - 15.00 (w dni robocze).
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 27 maja 2008 r. do godz. 09.00 w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31 i Gimnazjum Nr 12
w Gdyni ul. Chylońska 227, tel.: (058) 782 11 51, fax: (058) 782 11 50
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 Euro.
Przedmiotem przetargu są roboty budowlane w zakresie: robót remontowych sanitariatów uczniowskich, modernizacja instalacji wod. - kan. oraz c. o. w pomieszczeniach sanitarnych i wymiany stolarki okiennej w budynku ZS Nr 9 w Gdyni ul. Chylońska 227.
1. Wymagany termin realizacji umowy (zakończenia prac)- 25.07.2008 r.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 30.04.2008 r. w godz. 8.00 - 14.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych: http://mniam.net./zs9/przetargi.php, http://www.gdynia.pl./bip/jednostki/info/4851_35791.html, oraz portalu UZP.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do godz. 9.00 19.05.2008r.
5. Otwarcie kopert nastąpi w sekretariacie szkoły o godz. 09.15 dnia 19.05.2008 r.
6. Kryterium wyboru oferty: cena oferty brutto - waga 100%.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr X/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Zamenhofa 7/2. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 22.04.2008 r. do dnia 13.05.2008 r.

Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 3/5
wydzierżawi pomieszczenia na aptekę.
Informacje: tel. (058) 620 05 18.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
XIII LO i Gimnazjum nr 14
w Gdyni - Obłuże ul. Płk. Dąbka 207
zatrudni na zastępstwo do lipca 2008 roku osobę na stanowisku dozorcy w wymiarze 0.6 etatu. Podanie oraz życiorys prosimy składać z sekretariacie Szkoły Informacji udziela kierownik administracyjny Jarosław Kłodziński (058) 665 03 13

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni ul. Porębskiego 21
poszukuje od 01.09.2008r
nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej,
w zakresie nauczania zintegrowanego.
Wymagane wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studia podyplomomowe lub kurs kwalifikacyjny- oligofrenopedagogika albo wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły osobiście , bądź e- mail:sekretariat @ ZS11.neostrada pl., tel. (058) 625 57 09, fax (058) 625 57 08

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XII/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Świecka 2/6, Zielona 17B/5, Zielona 17D/2, Zielona 17B/13, Zielona 17B/8.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 30.04.2008 r. do dnia 21.05.2008 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki (wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom) pozbawionym opieki rodzin naturalnych
w okresie od 01.06.2008 r. do 31.05.2013 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 126.300,00 PLN do końca 2008 r. Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z Ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy). Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 26.05.2008 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów
na stanowisko
Podinspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
Główne obowiązki:
- wstępne opiniowanie projektów inwestycji, - prowadzenie spraw związanych z dotacjami na remonty zabytków, w tym przygotowywanie umów, prowadzenie ustaleń roboczych na budowie itp., - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i opracowanie w wersji elektronicznej, - rozpoznanie stanu zabytków w terenie, - współpraca z innymi komórkami przy sprawach związanych z zabytkami, - prowadzenie promocji i popularyzacji zabytków.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe - mgr inż. architekt lub inne związane z ochroną zabytków
Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wiedza na temat zabytków architektury oraz ich ochrony prawnej, udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego, znajomość obsługi pakietu MS Office, obowiązkowość, łatwość przyswajania nowych zagadnień, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, nieposzlakowana opinia
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 16 maja 2008r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Kadr i Szkoleń
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW - oferta pracy"


Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XI/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Porębskiego 4A/3, Steyera 1C/17, Kartuska 24/21, Kartuska 24/56, Kopernika 10/1, Steyera 1C/24, Zamenhofa 12C/24.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.04.2008 r. do dnia 16.05.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej cz.dz.nr 1191/41 k.m.11 o pow.155m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.04.2009r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 23.04.2008r. do 13.05.2008r.


Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia położonych na plaży miejskiej w Gdyni na czas oznaczony 01.06.2008-31.08.2008r.

L.pNumerdziałkiPowierzchniaNumer księgi wieczystej /KW/K.M.PrzeznaczenieWywoławcza Stawka czynszu dzierżawnego netto (tj. bez podatku VAT) za cały okres dzierżawyWadiumPostąpienieDzielnica Gdyni
115/0144 m²24107134stoisko: pamiątki,okulary2.000 złwadium: 400 złpostąpienie: 100 złŚródmieście przy wejściu z Mariny
2144 m²24107134wypożyczalnia leżaków1.500 złwadium: 300 złpostąpienie: 100 złŚródmieście (lokalizacja przy kładce przy  punkcie gastronomicznym Del Mar)
3774/2364m²23857134wypożyczalnia leżaków1.500 złwadium: 300 złpostąpienie: 100 złŚródmieście (lokalizacja przy rybkach przy kładce)
414 8 m²24107134kosze plażowo-ogrodowe1.500 złwadium: 300 złpostąpienie: 100 złŚródmieście przy wejściu z Mariny
5774/236150 m²23857134 sporty wodne (wypożyczalnia sprzętu wodnego)1.500 złwadium: 300 złpostąpienie: 100 złŚródmieście (lokalizacja przy rybkach)
15/0144m ² 24107134tatuaże500 złwadium: 100 złpostąpienie: 50 złŚródmieście (lokalizacja przy wejściu z Mariny)
144m ² 24107134tatuaże500 złwadium: 100 złpostąpienie: 50 złŚródmieście (lokalizacja przy punkcie gastronomicznym Del Mar po prawej stronie od kładki)
774/2364m ² 23857134tatuaże500 złwadium: 100 złpostąpienie: 50 złŚródmieście ( lokalizacja przy rybkach)
9144m ² 24107134wata cukrowa, popcorn lub t.p.500 złwadium: 100 złpostąpienie: 50 złŚródmieście (lokalizacja przy punkcie gastronomicznym Del Mar po prawej stronie od kładki)
10 292/65100m² 2103661urządzenia rekreacyjno – pneumatyczne1.500 złwadium: 300 złpostąpienie: 100 złRedłowo (lokalizacja po prawej stronie od zejścia ze schodów na polankę Redłowska
11292/654 m²2103661stoisko: pamiątki, okulary1.500 złwadium: 300 złpostąpienie: 100 złRedłowo(lokalizacja po prawej stronie od zejścia ze schodów na polankę Redłowską)
12286/65 20 m²2385761sporty wodne (wypożyczalnia sprzętu wodnego)1.500 złwadium: 300 złpostąpienie: 100 złRedłowo (lokalizacja przy ostrodze)
13292/65 4 m²2103661wypożyczalnia leżaków1.000 złwadium: 200 złpostąpienie: 100 złRedłowo ( lokalizacja po prawej stronie od zejścia ze schodów na polankę Redłowską
14660/152 4 m²2468682stoisko: pamiątki ,okulary1.000 złwadium: 200 złpostąpienie: 100 złOrłowo (po lewej stronie od zejścia z Przebędowskich przy kąpielisku)
15660/152 4 m²2468682wypożyczalnia leżaków1.000 złwadium: 200 złpostąpienie: 100 złOrłowo (po lewej stronie od zejścia z Przebędowskich przy kąpielisku)
16 660/152100m² 2468682urządzenia rekreacyjno –pneumatyczne1.500 złwadium: 300 złpostąpienie: 100 złOrłowo (po lewej stronie od zejścia z Przebędowskich
17 1066/10200 m²5423419duża gastronomia3.000 złwadium: 400 złpostąpienie: 100 złBabie Doły (lokalizacja na prawo od zejścia)
181066/10150 m²5423419sporty wodne (wypożyczalnia sprzętu wodnego)1.000 złwadium: 200 złpostąpienie: 100 złBabie Doły obok  kąpieliska

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 13.05.2008 godz. 10:00 w siedzibie GOSiR w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie GOSiR do dnia 13.05.2008 r. do godz. 9:30.
Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzania przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w biurze Mariny Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13a tel. /fax +48 58 661 93 66.
Sporty Wodne -pod tym pojęciem rozumie się udostępnianie sprzętu pływającego.
Metraż na dzierżawę nieruchomości zawarty w wykazie nie podlega negocjacji, co do zmniejszenia ilości. Istnieje możliwość powiększenia wydzierżawianej powierzchni za dodatkową opłatą. Istnieje również możliwość przedłużenia umowy na miesiąc wrzesień za dodatkową opłatą.PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY
DO WŁAŚCICIELI LUB UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI


 opis nieruchomości  KM  KW Nrdziałki powierzchniacena nieruchomości(wywoławcza)
 1. Nieruchomość położona przyul. Janusza Korczaka w dzielnicy Gdynia – Redowo. Działka nr 844/35 opisana jest w ewidencji gruntów jako teren mieszkaniowy (B). Jest ona nie zagospodarowana i nie urządzona.                          70 GDYNIA 23811      844/35        117 m2  87 400, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:9 000, -zł minimalne postąpienie:874, -zł  
 2. Nieruchomość położona przyul. Szarych Szeregów w dzielnicy Gdynia – Redowo. Działka nr 846/35 opisana jest w ewidencji gruntów jako teren mieszkaniowy (B). Jest ona nie zagospodarowana i nie urządzona. Przechodzi przez nią linia kablowa o,4 kV w związku z czym ustanowiona będzie na niej nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa                            70 GDYNIA  23811      846/35        122 m2  91 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:10 000, -zł minimalne postąpienie:910, -zł  
 3. Nieruchomość położona przyul. Szarych Szeregów w dzielnicy Gdynia – Redowo. Działka nr 845/35 opisana jest w ewidencji gruntów jako teren mieszkaniowy (B). Jest ona nie zagospodarowana i nie urządzona.                             70GDYNIA 23811      845/35      123 m2  91 900, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu wadium:11 000, -zł minimalne postąpienie:919, -zł  

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze, który nie jest objęty planem miejscowym ani obowiązkiem sporządzenia tego planu, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia.

Przetarg odbędzie się 28 maja 2008 roku o godz. 9.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 20 maja 2008 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422, IV piętro Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 668 85 16, 668 85 17 lub 668 85 15.
PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI

 opis nieruchomości  KM  KW Nrdziałki powierzchnia

Cena nieruchomości

(wywoławcza)
 
 

1. Nieruchomość  położona przy

ul. Chylońskiej 170B (Kowalska)  w dzielnicy Gdynia – Chylonia, stanowiąca uzbrojoną, płaską działkę gruntową o kształcie prostokątnym, zagospodarowaną obecnie jako ogród.    

 13 GDYNIA 17303        1029/37      493 m2 173 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:20 000, -zł minimalne postąpienie:  1 730, -zł  
 

2. Nieruchomość  położona przy

ul. Murarskiej w dzielnicy Gdynia – Chylonia, stanowiąca   płaską, ogrodzoną niezabudowaną, prostokątną i uzbrojoną działkę, obecnie niezagospodarowaną       

 13 GDYNIA  17303        43      507 m2 178 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu wadium:21 000, -zł minimalne postąpienie:  1 780, -zł  
 

3. Nieruchomość gruntowa położona przy

ul. Unruga 67 w dzielnicy Gdynia – Obłuże kształtem zbliżona do trójkąta jest uzbrojona, płaska i niezagospodarowana.   Od południa graniczy z nasypem kolejowym, a od północy z ulicą.  

 12POGÓRZE 40944        765/2      846 m2 300 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:30 000, -zł minimalne postąpienie:  3 000, -zł  
 
 

4. Nieruchomość  położona przy

ul. Rdestowej w dzielnicy Gdynia – Dąbrowa. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu.     

 32 W. KACK  14478        230/5      508 m2 215 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:25 000, -zł minimalne postąpienie:  2 150, -zł  
 

5. Nieruchomość  położona przy

ul. Rdestowej w dzielnicy Gdynia – Dąbrowa. Działka ma kształt prostokątny.     

 32 W. KACK  14478        228/5      597 m2 221 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:26 000, -zł minimalne postąpienie:  2 210, -zł  
 

6. Nieruchomość  położona przy

ul. Rdestowej w dzielnicy Gdynia – Dąbrowa. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta.     

 32 W. KACK  14478        229/5      445 m2 165 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:17 000, -zł minimalne postąpienie:  1 650, -zł  
 Nadmienione nieruchomości nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i określenie warunków zabudowy jest możliwe w trybie decyzji o warunkach zabudowy    
 opis nieruchomości  KM  KW Nrdziałki powierzchnia przeznaczenie

cena nieruchomości

(wywoławcza)
 
 

7. Nieruchomość  położona przy

ul. Rymarskiej w dzielnicy Gdynia – Obłuże. Działka jest uzbrojona, ma kształt prostokąta, lekko pochyła u zbiegu dwu lokalnych ulic.     

 31 GDYNIA  17347        1582/109      491 m2 Nieruchomość w planie zagospodarowania przeznaczono pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową     155 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:16 000, -zł minimalne postąpienie:  1 550, -zł  

Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2008 roku o godz. 9.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 27 maja 2008 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20, -zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422, IV piętro Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 668 85 16, 668 85 17 lub 668 85 15.

 

ikona