854 (453) 2008-05-23 - 2008-05-29

Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
(typ przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro).
Przedmiotem zamówienia jest: wymiana toksycznych posadzek w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ulicy Biskupa Dominika 13 A
1) Wymagany termin wykonania zamówienia : 20.08.2008 r.,
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 16.05.2008 r. w godz. od 10.00 do 15.00; informacje o przetargu i SIWZ dostępne są również: na stronach internetowych szkoły - www.szkolamuzgdynia.pl , BIP-u, portalu UZP, tel./fax (058) 622 06 33 w godz. 8.00-15.00.
4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia: 06.06.08 r. do godz. 10.00 w pok. nr 18
5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 06.06.08 r. o godz. 10.15 w sali nr 28,
6) Kryteria wyboru oferty: cena ( brutto ) - 100%. Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2008 roku
Podmiotem przygotowującym konkurs oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2008 (poczynając od 15 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja obozów sportowych w okresie letnich wakacji 2008 r., zawodów i rozgrywek sportowych, na łączną kwotę 50.700 zł oraz przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 01 września 2008 r. a 31 grudnia 2008 r. w przedmiocie organizacji następujących imprez sportowych i w podanym zakresie finansowym:

L.pNazwa imprezy Sugerowany termin realizacji pomiędzy Kwota dotacjiw  zł.
1Otwarty turniej koszykówki ulicznej  dla młodzieży01.09-30.09.200820.000
2Otwarte zawody sportowe  skierowane do gdyńskiej młodzieży01.09-31.12.2008   30.000

na łączną kwotę 50.000 zł.
Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty. Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni, 81-538 przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 13 czerwca 2008 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 lipca 2008 roku. Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriach i terminach oceny znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, portalu internetowego GOSiR www.gosirgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 290/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6099/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.05.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej o pow. 9 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 76 obręb Gdynia jako część działki nr 755/255, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. Nr 289/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6098/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.05.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 2 o pow. 300 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 69 obręb Gdynia jako części działek nr 188/54 i nr 192/54, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
3. Nr 291/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6099/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.05.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sieradzkiej 48 o pow. 430 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 76 obręb Gdynia jako część działki nr 562/254, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. 15.05.2008 r. do 05.06.2008 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Legionów 27, 81- 405 Gdynia
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 13.05.2008r. nr ogłoszenia 100053-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony do 206 000 euro na roboty budowlane: „Drugi etap modernizacji odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27".
Zakres robót obejmuje: modernizacje najbardziej zniszczonych odcinków kanału sanitarnego i deszczowego, polegającą na wymianie rur kamionkowych i betonowych, roboty obejmują również przebudowę bitumicznej drogi wewnętrznej, pod którą znajduje się kanalizacja deszczowa i odcinki kanalizacji sanitarnej do przełożenia. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagany termin realizacji: do 22.08.2008r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 05.06.2008r. o godzinie 9.30 w sali nr 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni. SIWZ umieszczony jest na stronie internetowej. www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html jak również dostępny jest w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły - ZSO nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ.
Termin składania ofert do dnia 05.06.2008r. do godziny 9.00 w sekretariacie szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Izabela Kruszewska tel. (058) 622 97 93 oraz Joanna Kantorosińska tel. (58) 622 18 33 w. 37.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko:
Inspektora w Dziale Gospodarki Komunalnej - Referat Zieleni i Oczyszczania
Główne obowiązki pracownika:
• zlecanie, nadzór i rozliczanie usług w zakresie:
- utrzymania czystości, porządku i estetyki terenów gminnych
- oznakowania miasta tablicami z nazwami ulic,
- konserwacji i napraw obiektów małej architektury,
- dekorowania miasta flagami
• załatwianie indywidualnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców i inne podmioty w ramach zakresu działalności referatu
• prowadzenie korespondencji oraz innych dokumentów związanych z przydzielonym zakresem obowiązków
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10 czerwca 2008r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „inspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej".
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 761 20 11

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko:
Inspektora w Dziale Gospodarki Komunalnej - Referat Zieleni i Oczyszczania
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10 czerwca 2008r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „inspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej".
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 761 20 11.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przy :
1. ul. Bosmańskiej 50 o pow. 144,70 m2 przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. Wykaz wywieszono na okres na okres od 14.05.2008 r. do 26.06.2008 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta do dnia 26.06.2008 r.
2. ul. Świętojańskiej 89 róg I Armii Woj. Pol. 2 (garaż) o pow. 16,00 m2 przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz wywieszono na okres na okres od 09.05.2008 r. do 23.06.2008 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta do dnia 23.06.2008 r.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
(typ przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro).
Przedmiotem zamówienia jest: wymiana toksycznych posadzek w budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ulicy Biskupa Dominika 13 A
1) Wymagany termin wykonania zamówienia : 20.08.2008 r.,
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 16.05.2008 r. w godz. od 10.00 do 15.00; informacje o przetargu i SIWZ dostępne są również: na stronach internetowych szkoły - www.szkolamuzgdynia.pl , BIP-u, portalu UZP, tel./fax (058) 622 06 33 w godz. 8.00-15.00.
4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia: 06.06.08 r. do godz. 10.00 w pok. nr 18
5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 06.06.08 r. o godz. 10.15 w sali nr 28,
6) Kryteria wyboru oferty: cena ( brutto ) - 100%.

Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
w Gdyni, ul Wiczlińska 33
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod numerem 102924 - 2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony do 5.150.000 euro na roboty budowlane „wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni oraz wymiana stolarki okiennej i oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 45 w Gdyni". Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4867_35802.html oraz w sekretariacie Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni w dni robocze w godz 9.00 - 14.00. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %. Termin rozpoczęcia prac 23.06.2008 r. Okres realizacji 60 dni .Wadium nie jest wymagane.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 04.06.2008 r do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1,81-578 Gdynia, ul Wiczlińska 33. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Irena Piotrowska - dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji, Dorota Smolarz - kierownik administracyjny tel.: (058) 629 06 48.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie i dostawę: plakatu wielkoformatowego, teczek na dokumenty oraz plakatów - YOUTH - do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Termin składania ofert: 26 maja 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-30-08.pdf. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Justyna Staszak - starszy referent ds. promocji - strona merytoryczna - tel.: (058) 660 54 7 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00) Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000
na dostawę 5 sztuk grabów kolumnowych wraz z nasadzeniem i trzyletnią pielęgnacją
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamówienia/5118_html
Termin składania ofert 26.05.2008 o godz. 9:.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Aleksander Janta tel. (058) 761 20 80 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 761 20 87 w godz. 7.30 - 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XIV/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Szafranowa 12B/9, Widna 2/26, Widna 11/29, Morska 209/5.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 14.05.2008 r. do dnia 04.06.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XV/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Sandomierska 1/25.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.05.2008 r. do dnia 09.06.2008 r.

Dyrektor IV LO im. KEN
ul. Morska 186, Gdynia
zatrudni od 1 września 2008r. na zastępstwo nauczyciela technologii informacyjnej.
Tel. (058) 623 08 53.

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policelnych,
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
zatrudni
- nauczyciela techniki samoobrony,
- nauczyciela podstaw prawa i ekonomiki,
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni , ul. Morska 77
zatrudni:
- nauczyciela technologii żywności o specjalności żywienie człowieka z przygotawaniem pedagogicznym
- nauczyciela matematyki od nowego roku szkolnego 2008/2009.
Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu (058) 620 52 07, email: zshg@poczta.onet.pl .Gdyńskie Centrum Innowacji
zatrudni na ½ etatu konserwatora w Centrum Nauki EXPERYMENT
Do zadań konserwatora należeć będzie m in. :
• opieka techniczna nad eksponatami w Centrum Nauki EXPERYMENT
• tworzenie nowych stanowisk
Poszukiwane są osoby z umiejętnościami technicznymi, tzw. „złote rączki", gotowe do podejmowania nowych wyzwań technicznych. CV proszę składać na adres experyment@gci.gdynia.pl lub osobiście w Gdyńskim Centrum Innowacji, al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia, pokój H2, pon - pt w godz. 8.00 - 16.00. Więcej informacji pod nr tel. (058) 735 11 38.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną: „Budowa ul. Grodnieńskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
W dniu 16.05.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 103768 - 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni . Termin składania ofert - do dnia 06.06.2008r do godz. 900 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 100 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302 - Wydział Realizacji Inwestycji.

ikona