854 (453) 2008-05-23 - 2008-05-29

W środę sesja

W środę, 28 maja 2008 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XX sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad XX Sesji RM przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
4.1 zmiany uchwały nr XV/349/07 Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008;
4.2 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni - jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawarcia umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie komunikacji trolejbusowej i części komunikacji autobusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej na okres 8 lat;
4.3 zmiany uchwały nr XVIII/432/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4.4 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego;
4.5 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej
4.6 wezwania Rady Miasta Gdyni przez p. Magdalenę Lampkowską oraz p. Dorotę Kryska do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XVII/409/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie użytku ekologicznego w dzielnicy Wielki Kack;
4.7 wezwania Rady Miasta Gdyni przez p. Gertrudę Masuhr i p. Stanisława Masuhr oraz 27 właścicieli działek, na których ustanowiono użytek ekologiczny do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XVII/409/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie użytku ekologicznego w dzielnicy Wielki Kack;
4.8 skargi z dnia 24 kwietnia 2008 r. złożonej przez Stowarzyszenie Gdynia SOS na uchwałę nr XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego;
4.9 wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego złożonego przez Stowarzyszenie Gdynia SOS;
4.10 wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XVII/400/08 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni złożonego przez Antoniego i Janinę Aniołkowskich;
4.11 skargi złożonej przez Stowarzyszenie Gdynia SOS na uchwałę XV/355/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego;
4.12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni;
4.13 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
4.14 uznania za pomnik przyrody;
4.15 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
4.16 zmiany uchwały nr XV/358/07 Rady Miasta Gdyni z 19 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni";
4.17 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
4.18 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej nr 120 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.19 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej, stanowiącej własność osoby fizycznej;
4.20 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej 8a na rzecz jej użytkownika wieczystego;
4.21 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Zapotocznej na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej;
4.22 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nova", na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni;
4.23 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową z ulicy Puckiej;
4.24 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę drogi publicznej przy ul. Cechowej;
4.25 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej;
4.26 wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie Visual Cities, Urban Planning for Attractive Cities, dofinansowanego z programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013;
4.27 zbycia środka trwałego - karetki pogotowia;
4.28 zmiany uchwały nr IV/84/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do prac w Związku Miast Bałtyckich;
4.29 ustalenie zmiany wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka,
4.30 zmiana nazwy części ulic w Gdyni
4.31 nadania nazw nowym ulicom w Gdyni i zmiany nazwy ulicy
4.32 zmiany Uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

ikona