855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia wyrażonej w złotych mniejszej od równowartości kwoty 5 150 000 euro
na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 12/14, Gdynia (wejście od ul. Wójta Radtkego, 3 piętro) - w godz. od 8.00 - 15.00
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2010 r. Termin i miejsce składania ofert: 9 lipca 2008 r. godz. 8.30
Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Termin i miejsce otwarcia ofert: 9 lipca 2008 r. godz. 10.00, siedziba Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 12/14 (wejście od ulicy Wójta Radtkego), 81 - 353 Gdynia.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
ul. Staffa 10, 81 - 597 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony do 5 150 000 euro
dot.: Remont posadzek - ułożenie wykładzin elastycznych PCW w budynku A - parter, Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni CPV 45400000-7 CPV 45214210-5 CPV 45110000-8 CPV 45262700-8
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2008 pod nr ogłoszenia: 107586-2008
Wymagany termin realizacji: termin rozpoczęcia prac wyznacza się na 30.06.2008 r., zakończenie prac 04.08.2008 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html. oraz można odebrać osobiście w Sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 9.30-13.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 11.06.2008 r. do godz. 09.30, w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10, pok.110. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 11.06.2008 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, pok. nr 115.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Kamiński, w godz. od 9.00 do 13.00, tel.: (058) 629 20 00.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31,
ul. Zamenhofa 8, Gdynia
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 105978-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 14 000 a poniżej 5 150 000 euro na wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola.
Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty przetargowe są dostępne na stronie www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4826_35749.htlm lub w siedzibie przedszkola: 81-218 Gdynia, ul. Zamenhofa 8 tel. (058) 623 20 15.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27
zatrudni niżej wymienionych pracowników obsługi:
1. woźny/konserwator pełen etat
2. pomoc nauczyciela 0,5 etatu (od 01.09.2008r.)
Podanie oraz CV prosimy składać w sekretariacie szkoły. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Kierownikiem Administracyjnym - telefon nr (058) 620 72 25

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko:
Inspektora w Dziale Gospodarki Komunalnej - Referat Zieleni i Oczyszczania
Główne obowiązki pracownika:
• zlecanie, nadzór i rozliczanie usług w zakresie: utrzymania czystości, porządku i estetyki terenów gminnych, oznakowania miasta tablicami z nazwami ulic, konserwacji i napraw obiektów małej architektury, dekorowania miasta flagami,
• załatwianie indywidualnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców i inne podmioty w ramach zakresu działalności referatu,
• prowadzenie korespondencji oraz innych dokumentów związanych z przydzielonym zakresem obowiązków,
• udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10 czerwca 2008r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „inspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 761 20 11.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu dotyczącego lokalu niemieszkalnego stanowiącego w 66,51% współwłasność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kopernika 7 w Gdyni.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.05.2006 r. do dnia 08.06.2006 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Świętego Piotra, oznaczonej jako część działki nr 1142/129, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.05.2008r. do dnia 10.06.2008r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Rtęciowej, oznaczonej jako część działki nr 688/36, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.05.2008r. do dnia 10.06.2008r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 11, 81- 185 Gdynia ul. Porębskiego 21
ogłasza nabór kandydata na stanowisko specjalisty ds. kadr w pełnym wymiarze godzin .
Termin składania dokumentów: 08.06.2008r., Zespół Szkół nr 11 - sekretariat szkoły.
Szczegółowe informacje: tel: (058) 625 57 09; fax: (058) 625 57 08.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 11, 81 - 185 Gdynia , ul. Porębskiego 21
ogłasza nabór kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac i ZUS w pełnym wymiarze godzin .
Termin składania dokumentów: 08.06.2008r., Zespół Szkół nr 11 - sekretariat szkoły
Szczegółowe informacje: tel: (058) 625 57 09; fax : (058) 625 57 08.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. dzierżawa na czas określony - 30 lat

 położenie KW KM nr działki powierzchnia Miesięczny czynsz dzierżawny(wywoławczy)  
 ul. Starochwaszczyńska  Gdynia. Nieruchomość stanowi grunt wolny niezabudowany.    33303    3 CHWASZCZYNO działka:819/2część działki:820/2     6 274 m2  4 125 m2  26 413, 46 -zł   Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca płaci podatek VAT w wysokości 22% i podatek od nieruchomości. Czynsz jest płatny miesięcznie z góry do 20 –tego dnia każdego miesiąca. Czynsz podlega waloryzacji na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS        wadium:30 000, -zł minimalne postąpienie:500, –zł  

Przeznaczenie: Prowadzenie działalności produkcyjno - handlowej. Przedmiotowy teren objęty jest granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki uchwalonego uchwałą nr IX/227/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.06.2007 roku. W w/w. planie działka nr 819/2 i wskazana część działki nr 820/2 zlokalizowane są w strefie oznaczonej symbolem 061P, U - „teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa" z pasem terenu wyłączonego z zabudowy do zagospodarowania w formie zieleni ekologicznej lub rekreacyjnej. Zgodnie z zapisami planu (§ 10 ust. 2 pkt 3e „wody deszczowe do czasu budowy zbiorników retencyjnych i sieci kanalizacji deszczowej należy retencjonować w granicach własnego terenu". Warunek ten wymaga budowy na dzierżawionym terenie zbiornika retencyjnego do magazynowania wód, bez możliwości ich odprowadzania poza granice działek.
Informacje dodatkowe: Przyszły Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy, po jej wy wygaśnięciu w trybie art. 777 §1 pkt 4 kpc. Ważność umowy uwarunkowana jest złożeniem oświadczenia j.w. przez Dzierżawcę. Zabudowa nieruchomości oddanej w dzierżawę i jej charakter wymaga uzyskania przez Dzierżawcę zgody Wydzierżawiającego. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do oczyszczenia terenu z ruchomości stanowiących jego własność. Dzierżawy nie przysługuje roszczenie wobec wydzierżawiającego za poniesione nakłady bez względu na sposób ich powiązania z gruntem. Po zakończeniu okresu dzierżawy nakłady stają się wyłączną własnością Wydzierżawiającego. Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Wydzierżawiającego. Dzierżawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego dokonać cesji praw wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Naruszenie tego zakazu spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2008 roku o godz. 10.00, w sali 105, I piętro Urzędu Miasta Gdyni (budynek przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 13 czerwca 2008 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pok. nr 422. Dodatkowe informacje na temat dzierżawionej nieruchomości pod nr tel. (058) 668 85 26, na temat procedury przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16.