856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Obudź w sobie obywatela - radzi Biuro Porad Obywatelskich (odc. 7)

Publikujemy nowy cykl porad przygotowanych przez pracowników Biura Porad Obywatelskich (ul. Traugutta 2, tel. (058) 661 31 51). Co tydzień na łamach „Ratusza"pojawiają się pytania najczęściej zadawane przez osoby korzystające z porad BPO i oczywiście odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury, licząc na to, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów.
Klientka przyszła do Biura Porad Obywatelskiego z pytaniem, co wchodzi w skład majątku osobistego małżonka, ponieważ ma kłopoty z mężem i zastanawia się nad rozwodem.

Majątek osobisty małżonka nie wchodzi do ustawowej wspólności majątkowej i może on nim swobodnie rozporządzać. Do tego majątku należą:
- przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
- przedmioty majątkowe nabyte w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny (chyba, że darczyńca inaczej postanowił)
- prawa wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (np. spółka cywilna),
- przedmioty służące wyłącznie do zaspokojenia osobistych potrzeb jednego z małżonków,
- przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia,
- prawa autorskie i pokrewne,
- prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie (np. alimenty, służebność osobista)
- wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę bądź innej działalności zarobkowej,
- przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ale nie dotyczy renty z tytułu całkowitej/częściowej utraty zdolności do pracy, z powodu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość),
- przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.
Małżonkowie powinni wspólnie zarządzać majątkiem. Każdy z małżonków może także sam zarządzać wspólnym majątkiem w zakresie tzw. zwykłego zarządu (są to bieżące sprawy życia codziennego lub takie, których celem jest zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny lub podejmowane w ramach działalności zarobkowej).
W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd małżonek może sprzeciwić się zamierzonej przez drugiego małżonka czynności. Sprzeciw drugiego małżonka jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeśli mogła ona wiedzieć o tym sprzeciwie przed dokonaniem czynności.
W niektórych przypadkach zgoda małżonka do zaciągnięcia zobowiązania jest konieczna do skuteczności czynności prawnej - chodzi o czynności, które prowadzą do:
- zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, a także oddania nieruchomości do używania,
- zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa
- do dokonania darowizn z majątku wspólnego (nie dotyczy drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych).
Gdy czynności podejmowane przez małżonka zagrażają interesom rodziny, można wnosić do sądu o pozbawienie współmałżonka prawa do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym.


C.D.N.