856 (455) 2008-06-06 - 2008-06-12

Po XX sesji Rady Miasta

28.05. zatem niemal w 18-rocznicę* pierwszych wyborów samorządowych w III RP odbyła sie XX w bieżącej V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni, podczas której zostały przegłosowane 32 uchwały, wśród nich:
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście - rejon Mola Rybackiego - w granicach ulic Waszyngtona, św. Piotra, Śledziowej i Hryniewickiego. Zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni" obszar, który będzie objęty planem ma służyć rozwojowi usług związanych z turystyką, czasem wolnym i wypoczynkiem mieszkańców, kulturą i nauką, a także funkcjom administracyjno - biurowym z dopuszczeniem mieszkalnictwa. W docelowym zagospodarowaniu należy przewidzieć możliwość wykorzystania istniejącej już infrastruktury portowej - nabrzeży - dla statkow pasażerskich i utworzenia nowej mariny żeglarskiej.
- uchwalony został nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gdyni, który tworzy system motywujący mieszkańców, firmy i Zakład Utylizacji Ekodolina w Łężycach do przestrzegania prawa i wysokich standardów, zwłaszcza motywujących do stosowania w większym zakresie niż dotychczas - segregacji odpadów. Regulamin wprowadza też nowe obowiązki właścicieli zwierząt domowych, zwłaszcza psów,
- Rada podjęła też uchwałę ustalającą górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,
- Niezwyczajna uchwała rady dotyczyła uznania za pomnik przyrody okazałej lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 610 cm rosnącej przy ul. Ornej,
- dwie uchwały dotyczyły nadania nazw ulicom. I tak na wniosek zespołu Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej, obchodzacego właśnie jubileusz 50-lecia, Rada nazwała imieniem patronki tej sceny, ulicę biegnącą tuż obok gmachu teatru, a stanowiącej dotychczas część ul. Zawiszy Czarnego. Z kolei na wniosek mieszkańców Wiczlina pięć ulic otrzymało nazwy: biskupa Pelczara, św. Antoniego, Ojca Pio, siostry Faustyny oraz Prymasa Tysiąclecia.
- Jednogłośnie Rada Miasta uchwaliła zmianę wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, które to nie było zmieniane od 2006 roku. Wzrost kwoty wynagrodzenia wynosi 1365,20 zł. Aktualne wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Gdyni to 12 332 zł (brutto), czyli jest o 12% wyższe w stosunku do poprzedniego, ustalonego w 2006 roku.
Podczas sesji zabrał głos radny sejmiku woj. pomorskiego Lech Żurek, który podzielił się znakomitymi informacjami zwartymi w Raporcie z realizacji strategii rozwoju woj. pomorskiego - w latach 2005 - 2007 (przedstawionej na sesji sejmiku 26 bm).
Z raportu wynika bowiem, że Gdynia (samorząd i wszystkie działające na jej obszarze podmioty) jest absolutnym liderem regionu w skuteczności absorbowania środków finansowych (własnych oraz ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych) na realizację zadań inwestycyjnych.
W przeliczeniu na głowę mieszkańca Gdynia zainwestowała 10 700 zł, podczas gdy średnia wojewódzka to 5 tys. zł (Gdańsk - 6 tys. zł).
Niestety, jak wynika z tego samego raportu - Gdynia jest druga od końca, przed Nowym Dworem Gdańskim - pod względem funduszy, które przyznał w latach 2005 - 2007 na realizację wyżej wymienionych celów samorząd wojewódzki.

* Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się 27 maja 1990 r. Tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. Do walki o 52 037 stanowisk radnych w radach miast, gmin oraz miast i gmin stanęło 130 000 kandydatów w okręgach jednomandatowych i 17 089 w wielomandatowych. Wybrano 51 987 radnych. 50 miejsc w radach pozostało nie obsadzonych.