862 (461) 2008-07-18 - 2008-07-31

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni
ogłasza przetarg na wymianę systemu wodociągowego
ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2008.07.03 (numer 149797-2008). Szczegółowe informacje pod nr tel. (058) 6221833, 6229793.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni.
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: wielospecjalistyczną diagnozę, opracowanie i wdrożenie wielospecjalistycznego i kompleksowego programu postępowania w sferze psychicznej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej rozwoju dziecka, ewaluację programu rozwoju dziecka, opracowanie i realizowanie programu wsparcia rodziny dziecka niepełnosprawnego, dostarczenie rodzicom informacji o możliwościach pomocy dziecku i rodzinie. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 440.000 zł, w tym: w 2008r. - 80.000 zł, w 2009 r. - 120.000 zł, w 2010 r. - 120.000 zł, w 2011 r. - 120 000 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 września 2008 roku i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2011 roku. Termin składania ofert ustala się do dnia 18 sierpnia 2008 roku, do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52-54. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 sierpnia 2008 roku. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu", w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr XVIII/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Górna 23/3. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 07.07.2008 r. do dnia 28.07.2008r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni
zatrudni od dnia 1 sierpnia 2008r. osobę na stanowisku sprzątaczki w wymiarze ¾ etatu.

Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, ul. Władysława IV 54
poszukuje pracownika na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymogami i dokumentami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl - jednostki i firmy związane z samorządem - http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4776_35705.html oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 11 sierpnia 2008 r. (tel/fax (058) 620 56 55).

Uwaga organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: prowadzeniu schroniska w okresie od 01.09.2008 r. do 31.08.2009 r.
dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu wraz z terapią uzależnienia tych osób
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w następujących kwotach:
1. W okresie 01.09.2008 - 31.12.2008 r. na prowadzenie schroniska i terapii - do 149.250,00 PLN,
2. W okresie 01.01.2009 - 31.08.2009 r. na prowadzenie schroniska i terapii - środki nie mniejsze niż w 2008 r.
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44,
V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy).
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 12.08.2008 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu", w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 6907/08/V/O z dnia 08 lipca 2008r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w okresie od 01.10.2008 r. do 31.12.2009 r. Przewidywana kwota dotacji 220.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 21 sierpnia 2008 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 432). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2008 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 6658/08/V/O z dnia 24 czerwca 2008r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w okresie od 01.09.2008 r. do 31.08.2009 r. Przewidywana kwota dotacji 70.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 04 sierpnia 2008 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 432). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29 sierpnia 2008 r.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 euro
na wymianę parkietu w sali gimnastycznej
CPV 45432114-6 (ogłoszenie w biuletynie ZP nr 156469-2008)
Przedmiotem zamówienia jest wymiana parkietu w sali gimnastycznej. Planowany remont wymaga wykonania prac rozbiórkowych i remontowo-budowlanych. Szczegółowy zakres prac określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.zs13.neostrada.pl oraz w sekretariacie szkoły w godz.9.00 - 14.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Termin realizacji zamówienia od 14.08.2008 do 14.09.2008.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Tylawska Barbara tel./fax (058) 629 12 69 w godz. 9.00-14.00, e-mail www.zsznr13@poczta.fm
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 04.08.2008 do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 04.08.2008 r. o godz. 10.00. Termin związania z oferta 30 dni. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe przy zabytkach
W związku z przyznanymi przez Radę Miasta Gdyni dotacjami na prace remontowe przy zabytkach, Biuro Miejskiego Konserwator Zabytków informuje o możliwości składania ofert na wykonanie następujących zadań:
1. Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego, ul. Starowiejska 2 w Gdyni - zakres robót: Wymiana pokrycia dachowego od strony podwórza oraz remont kominów. Termin składania ofert: 1 sierpnia 2008 r. Adres, na który należy kierować oferty: ul. Starowiejska 2, 81-356 Gdynia. Bliższych informacji udzielić może: Siostra Bożena Piotrowska, tel. (058) 621 60 70
2. Dom mieszkalny „Opolanka", ul. P. Skargi 9 w Gdyni - zakres robót: renowacja klatki schodowej. Termin składania ofert: 1 sierpnia 2008 r. Adres, na który należy kierować oferty: ul. Piotra Skargi 9/5, 81-375 Gdynia.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 został wywieszony wykaz lokalu użytkowego przy: 1. ul. Śląskiej 51 o pow. 33,96 m2 km 58, dz. 984/9, KW GD1Y/000/10620/3 przeznaczonego do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
Wykaz wywieszono na okres od 07.07.2008 r. do 18.08.2008 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni w wyżej podanym terminie.
Uwaga: w ogłoszeniu o wywieszeniu wykazu, które ukazało się w „RATUSZU" 11-18 lipca 2008 r. wystąpił błąd : zamiast „ul. Śląska 51" błędnie podano „ul. Śląska 50". Niniejszym koryguje się treść w/w ogłoszenia.

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni, ul. Żeromskiego 31
zatrudni
- nauczyciela techniki samoobrony
- nauczyciela podstaw prawa i ekonomiki.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni
zatrudni pracowników na stanowiska:
- sprzątaczki w wymiarze ½ etatu;
- konserwatora w wymiarze ½ etatu;
- samodzielnego referenta ds. adm. - księgowych w wymiarze ½ etatu.
Dokumenty : list motywacyjny (podanie o pracę), cv (życiorys) należy składać w sekretariacie szkoły Gdynia Karwiny ul. Chwaszczyńska 26. Informacji udziela sekretariat szkoły tel. (058) 629 12 69.

Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
SP nr 42 Gim. nr 15
poszukuje dostawców artykułów spożywczych (podzielonych na V kategorii asortymentowych), w trybie zapytania o cenę. Zainteresowane firmy mogą odbierać formularz cenowy osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 - 13.00. Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia 2008r. Tel (058) 629 20 00 fax. (058) 668 33 38.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77
ogłasza przetarg nieograniczony do 5.278.000 euro na:
remont korytarza szkolnego na parterze z posadzkami oraz remont pomieszczenia sanitarnego przy sali ćwiczeń w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych przy ul. Morskiej 77 w Gdyni
Wymagany termin realizacji remontu korytarza szkolnego na parterze z posadzkami w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych przy ul. Morskiej 77 w Gdyni - 23.08.2008.
Wymagany termin realizacji remontu pomieszczenia sanitarnego przy sali ćwiczeń w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych przy ul. Morskiej 77 w Gdyni - 26.09.2008
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej szkoły: www.zshg.internetdsl.pl oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00, po dokonaniu wpłaty 20 zł w kasie szkoły lub za zaliczeniem pocztowym. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 29.07.2008 do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie kierownika administracyjnego 29.07.2008 o godz. 11.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100%. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny Andrzej Sabura (pon. - pt. 8.00 - 14.00), tel. (058) 620 12 89.

  • ikonaOpublikowano: 16.07.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Małgorzata Omachel - Kwidzińska (m.omachel@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 18.04.2017 13:30
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona