864 (463) 2008-08-08 - 2008-08-13

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

    

 opis nieruchomości  KM  KW Nrdziałki powierzchnia

cena nieruchomości

(wywoławcza)
 

1. Nieruchomość położona przy

ul. Szarych Szeregów w dzielnicy Gdynia – Redowo. Działka nr 846/35 opisana jest w ewidencji gruntów jako teren mieszkaniowy (B). Jest ona nie zagospodarowana i nie urządzona. Przechodzi przez nią linia kablowa o,4 kV w związku z czym ustanowiona będzie na niej nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa                          

 70 GDYNIA  23811      846/35        122 m2  91 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:10 000, -zł minimalne postąpienie:910, -zł  
 

2. Nieruchomość położona przy

ul. Szarych Szeregów w dzielnicy Gdynia – Redowo. Działka nr 845/35 opisana jest w ewidencji gruntów jako teren mieszkaniowy (B). Jest ona nie zagospodarowana i nie urządzona.                           

 70GDYNIA 23811      845/35      123 m2  91 900, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu wadium:11 000, -zł minimalne postąpienie:919, -zł  
 

3. Nieruchomość położona przy

ul. Unruga w dzielnicy Gdynia – Obłuże. Nieruchomość ma kształt klina, usytuowanego pomiędzy

nieruchomościami, położonymi przy

ul. Unruga nr 130 i nr 132.

 13POGÓRZE 40944      832/1832/3       17 m256 m2łącznie73 m2   21 535, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu.  wadium:2 000, -zł minimalne postąpienie:215, 35 -zł  

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze, który nie jest objęty planem miejscowym ani obowiązkiem sporządzenia tego planu, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia.
Przetarg odbędzie się 28 sierpnia 2008 roku o godz. 9.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 20 sierpnia 2008 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422, IV piętro Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, 668 85 17 lub 668 85 15.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 6907/08/V/O z dnia 08 lipca 2008r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w okresie od 01.10.2008 r. do 31.12.2009 r. Przewidywana kwota dotacji 220.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 21 sierpnia 2008 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 432). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2008 r.

Dyrektor Przedszkola Nr 26 „Bajkowa Kraina"
81-050 Gdynia , ul. Starogardzka 10 A
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro a poniżej 5.150.000 euro na wykonanie remontu kapitalnego tarasu przyziemnego budynku Przedszkola. Wymagany termin realizacji remontu - 30.10.2008 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Przedszkola w godz. 8.00-15.00 oraz jest ona dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki /info/ 4861_35793.html.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 27.08.2008 r do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2008 o godz. 13.30. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty, stanowiąca 100 % udziału w ocenie końcowej. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Osobą upoważniona do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor Przedszkola Gabriela Karasiewicz (tel. 058 623 09 43).

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko: inspektora lub starszego inspektora w Dziale Gospodarki Komunalnej - 0,5 etatu
Główne obowiązki pracownika: nadzór nad Lasami Komunalnymi Miasta Gdyni, zlecanie kontrola i rozliczanie usług w zakresie utrzymania lasów komunalnych i terenów zieleni miejskiej, drzewostanu, załatwianie indywidualnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców i inne podmioty w ramach w/w zakresu, prowadzenie korespondencji oraz innych dokumentów związanych z przydzielonym zakresem obowiązków, udział w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 18 sierpnia 2008 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „nabór do Działu Gospodarki Komunalnej".
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 761 20 11.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 20/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Rolnicza 12/34, Świecka 2/36, Zamenhofa 1/97, Dantyszka 19A/6, Wejherowska 20/15, Rolnicza 12/47.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 31.07.2008 r. do dnia 21.08.2008 r.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Bema 33, Gdynia
poszukuje pracownika do obsługi sekretariatu i kasy.
Wymagane kwalifikacje: wykształcenie min. średnie ekonomiczne, biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, umiejętność pracy w programach komputerowych, obsługa kasy, w tym kasy fiskalnej.
Ponadto od kandydatów do pracy wymaga się: oświadczenia o niekaralności, pełnej dyspozycyjności,
Kandydaci proszeni są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni ul. Bema 33 do 25 sierpnia 2008 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 11.00).
Telefon kontaktowy: (058) 622 83 72.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na dostawę i montaż opraw oświetleniowych wraz ze zdemontowaniem starych opraw (remont oświetlenia)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz ze zdemontowaniem starych opraw na słupach OŻ (wysokich 8 ÷ 12m). Pełna treść ogłoszenia wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamówienia/5118_html. Termin składania ofert 28.08.2008 o godz. 9.45 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Jacek Raikowski, tel. (058) 761 20 33 w godz. 7.30 -15.30, Sylwin Pawelczyk, tel. (058) 761 20 33 w godz. 7.30 -15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. (058) 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowiska: Główny specjalista ds. Komunikacji Projektant Asystent /starszy asystent ds. Komunikacji Asystent/ starszy asystent ds. Planowania przestrzennego.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej. (Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - JEDNOSTKI I FIRMY ZWIĄZANE Z SAMORZĄDEM - INNE JEDNOSTKI - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 29 sierpnia 2008r. pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: (058) 669 89 00.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Marynarska 22 oznaczonej na KM GD 43 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 12 i 95/11 o pow. 1046m2 przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 365/2008/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7084/08/V/M z dnia 29 lipca 2008 wywieszony jest na okres 21 dni od 04 sierpnia 2008 do 25 sierpnia 2008r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przy :
1. ul. Warszawskiej 42 o pow.84,35m2 km 53, dz. 211, KW 3829 przeznaczony do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego,
2. ul. Morska 9-9a/Wolności 1a o pow.62,80m2 km 53, dz. 423/309, 822/309, 833/309 KW 13552 przeznaczony do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego,
3. ul. Morska 9-9a /Wolności 1a o pow. 87,02 m2 km 53, dz. 423/309, 822/309, 833/309 KW 13552 przeznaczony do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego,
4. ul. Świętojańska 98 o pow. 22,01m2 km 56, dz.10, KW 16574 Przeznaczony do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
5. ul. Bp. Dominika 8-14 kl.10 o pow.114,67 m2 km 59, dz. 590/234,592/56, KW 12832 przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni, tj od 05.08.2008 r. do 26.08.2008 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski w Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 16.09.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Podolska 17 oznaczonej na KM 53 i 58 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 990/162 i 1363/1 o pow. 474m2 przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 364/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7083//08/V/M z 29 lipca 2008 wywieszony jest na okres 21 dni od 05 sierpnia 2008 do 26 sierpnia 2008r.

Gdyńskie Centrum Innowacji poszukuje kandydata na stanowisko:
Referent ds. technicznych
Główne obowiązki: - obsługa techniczna budynku, - prace administracyjne. Wykształcenie: średnie, preferowane średnie techniczne. Wymagania konieczne: - znajomość instalacji w budynkach, - dobra znajomość obsługi maszyn i urządzeń, - znajomość obsługi komputera (Word, Excel), - dobry stan zdrowia. Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku H Gdyńskiego Centrum Innowacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GCI/ www.gci.gdynia.pl. Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 20.08.2008r. pod adresem: Gdyńskie Centrum Innowacji al. Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy" lub na adres: gci@gci.gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 735 11 00 lub 735 11 23 .

Prezydent Miasta Gdyni informuje
że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Marynarska 24 oznaczonej na KM GD 43 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 13 o pow. 671m2 przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 366/2008/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7085/08/V/M z dnia 29 lipca 2008 wywieszony jest na okres 21 dni od 04 sierpnia 2008 do 25 sierpnia 2008r

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (bez prawa zamieszkania, bez prawa dokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości, bez prawa dokonywania trwałego grodzenia nieruchomości) położonych w Gdyni przy:
- ul. Rybaków, o pow. 500m2 oznaczonej na karcie mapy 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, KW 25658 do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cel ogrodniczy - uprawa zieleni ozdobnej (M.C.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 28.07.2008 r. do 19.08.2008 r.
- ul. Dickmana, o pow. 300 m2 oznaczonej na karcie mapy 42 obręb Gdynia, jako część działki 157/2, KW 9121- do wydzierżawienia na okres 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza - uprawa zieleni ozdobnej (HS). Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 30.07.2008 r. do 21.08.2008r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów:
1. Nr 347/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6793/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.07.2008 r. nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej o pow. 100 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 76 obręb Gdynia jako część działki nr 755/255 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
2. Nr 348/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6794/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.07.2008 r. nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej o pow. 300 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 76 obręb Gdynia jako część działki nr 755/255 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 04.08.2008 r. do 25.08.2008 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 9: SP nr 31 i Gim. nr 12 w Gdyni
zatrudni konserwatora na 1/2 etatu.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (058) 782 11 51.

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa, Gdynia ul. Strażacka 15
zatrudni pracownika obsługi - sprzątaczkę na 3/4 etatu.
Tel. (058) 624 05 09.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę oraz konserwację czterech fabrycznie nowych kserokopiarek cyfrowych.
Termin składania ofert: 11 sierpnia 2008 roku godz.10.00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-38-08.pdf. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mirosław Małek - starszy referent ds. administracyjnych i organizacyjnych - strona merytoryczna - tel.: (058) 660 54 17 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00) Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie renowacji tablic rozkładów jazdy.
Termin składania ofert: 8 sierpnia 2008 roku godz.10.00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-37-08.pdf. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00) Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).