868 (467) 2008-09-05 - 2008-09-11

Ogłoszenia

W związku z dynamicznym rozwojem Centrum Nauki EXPERYMENT poszukuje kandydata na stanowisko POINSPEKTOR.
Szczegóły ogłoszenia w zakładce Aktualności na www.experyment.gdynia.pl
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 058 735 11 25.

Zarząd Dróg i Zieleni , 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 206.000 euro
na oczyszczanie miasta Gdyni w zakresie dróg - rejon II
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_42519.html
Termin składania ofert: do dnia 25.09.2008r., godz. 09.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Jerzy Kwiatek tel. (058) 761 20 71 w godz. 8.00 - 16.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. (058) 761 20 87 w godz. 7.30 - 15.30.Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 7377/08/V/0 z dnia 26.08.2008r.
przyznał dotację Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego, Oddział Wojewódzki w Gdańsku w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wizyty domowe lekarzy specjalistów u chorych na SM mieszkańców Gdyni" w okresie 1.09.2008 - 31.12.2009r. w następujących kwotach:
- w roku 2008 15.500 zł,
- w roku 2009 46.400 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7280/08/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.08.2008 r.
w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w drodze otwartego konkursu ofert dotację otrzymało: Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w kwocie 59.180,00 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie wczesnej interwencji
dla dzieci wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 7366/08/V/P z 26 sierpnia 2008 r. przyznał dotację na prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni w kwocie 440.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gdyni.

Zarząd Dróg i Zieleni , 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na remont nawierzchni jezdni, al. Zwycięstwa od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej, kierunek Sopot
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a) przedmiar robót ogólny - załącznik nr 1a do SIWZ,
b) przedmiar robót pomocniczy - kanalizacja deszczowa - załącznik 1.1a do SIWZ,
c) uwagi do przedmiaru - załącznik nr 1.2a do SIWZ,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1b do SIWZ,
e) plany sytuacyjne - załącznik nr 1c, 1d do SIWZ.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/5095_42519.htm. Termin składania ofert 18.09.2008r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Henryk Ławniczak tel. (058) 761 20 22 w godz. 7.30 - 15.30, Bożena Młodzianowska tel. (058) 761 20 21 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30, Jolanta Sagan tel. (058) 761-20-87 w godz. 8.00 - 16.00.


Dyrektor SP Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
powyżej 14.000 euro a poniżej 5.150.000 euro
na wymianę stolarki okiennej w części budynku szkolnego.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w części budynku szkolnego.
1. Wymagany termin realizacji umowy (zakończenie prac) - 21.11.2008r.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły (pok. 101) w godz. 8.00 - 15.00 oraz jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4861_35793.html
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 23.09.2008r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 23.09.2008r. o godz. 9.30. 6. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty, stanowiąca 100% udziału w ocenie końcowej. 7. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. 8. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny Sylwia Kassin (tel. 058 6221434).

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 386/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7336/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.08.2008 r. - nieruchomosci położonej przy ul. Korzennej o pow. 242 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 7 obręb Wielki Kack jako część działki nr 139/51, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 387/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7337/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.08.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o pow. 2.000 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 90 obręb Gdynia jako część działki nr 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 27.08.2008 r. do 17.09.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hallera, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 945/129, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy - prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie (kiosk RUCH), nakłady dzierżawcy. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 01.09.08 do dnia 21.09.2008 r.Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Marszałka Piłsudskiego 50 o pow. 2884m2 (część działki nr 1162/415, km 56 Obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogrodzenie podwórza przyległego do budynków mieszkalnych przy al. Marsz.Piłsudskiego 50 i miejsca postojowe (wykaz nr 384/2008/V/M).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.08.2008 roku do 20.09.2008 roku .

Gdyńskie Centrum Innowacji
poszukuje kandydata na stanowisko Referent ds. Technicznych
Główne obowiązki: obsługa techniczna budynku, prace administracyjne.
Wykształcenie: średnie, preferowane średnie techniczne.
Wymagania konieczne: znajomość instalacji w budynkach, dobra znajomość obsługi maszyn i urządzeń, znajomość obsługi komputera (Word, Excel), dobry stan zdrowia. Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku H Gdyńskiego Centrum Innowacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GCI/www.gci.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 15.09.2008r. pod adresem: Gdyńskie Centrum Innowacji al. Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy" lub na adres: gci@gci.gdynia.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 735 11 00 lub 735 11 23.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XXII/534/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od północy - wzdłuż ul. Wiczlińskiej,
- od południowego wschodu - wzdłuż linii rozgraniczającej projektowanej drogi biegnącej od węzła w Chwarznie do gminy Szemud,
- od południowego zachodu - wzdłuż górnego odcinka Potoku Wiczlińskiego i południowej granicy dz. nr 84/2, dalej drogą leśną w kierunku tzw. Wielkiej Roli, następnie granicą lasu do ul. Wiczlińskiej, obejmując obszar Wielkiej Roli.
2) uchwały nr XXII/535/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od północy - wzdłuż ul. Kieleckiej,
- od wschodu - wzdłuż linii kolejowej,
- od południa - wzdłuż ul. Sportowej,
- od zachodu - wzdłuż granicy terenów leśnych, następnie wzdłuż projektowanej ulicy dojazdowej. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 30 września 2008 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141/143, zwanym dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
na dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.mbpgdynia.pl lub można ją odebrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, ul. Świętojańska 141/143, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6396 egzemplarzy książek (978 tytułów). Przedmiot zmówienia figuruje pod Nr 22113000-5 we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).
a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych każdy tytuł jest odrębnym pakietem.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 15 listopada 2008 roku.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1 prowadzą działalność gospodarczą określoną we wpisie do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
6.2 spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004, poz.177, z późn. zm.);
6. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać:
7.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.2 oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
8. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny -100%.
10. Oferty należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, ul. Świętojańska 141/143, do dnia 15 września 2008 roku do godz. 10.00.
11. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
12. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Dyrektor Violetta Trella, kierownik administracyjny Anna Kamińska tel. (058) 622 73 55 oraz Halina Szarwińska tel. (058) 622 44 10.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni, ul. Grottgera 19
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 200270-2008 z dnia 26.08.2008r. został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 14 000 a poniżej 5 150 000 euro na roboty budowlane - „Remont pokrycia dachowego oraz częściowa wymiana okien budynku szkoły".
Warunki udziału w przetargu oraz dokumenty przetargowe do pobrania ze strony internetowej
http;//www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4855_35787.html oraz w sekretariacie szkoły.
Osoba uprawniona do kontaktu: Elżbieta Krauze - kier.adm.: tel. (058) 622 07 33.

Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni ul. Okrzei 6
zatrudni głównego księgowego na cały etat (zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim).
Tel. (058) 663 79 88.

I Akademickie LO w Gdyni
zatrudni od września 2008 r. do pracy w charakterze nauczyciela opiekuna, tj. przeprowadzającego młodzież na zajęcia odbywające się na obiektach poza siedzibą szkoły.
Chętnych nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym prosimy o kontakt z kadrami szkoły Gdynia ul. Folwarczna 2, tel. (058) 664 66 04 lub przez pocztę: 1alo-kadry@wp.pl

Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
ul. Sucharskiego 10
zatrudni pilnie na 3/4 etatu konserwatora (wskazane umiejętności stolarskie i ślusarskie) - mile widziane uprawnienia SEP oferty pisemne proszę składać w sekretariacie codziennie w godz. od 8.00 - 15.00. Kontakt: gim17gdynia@wp.pl, tel: (058) 625 48 25.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 9:
SP nr 31 i Gimanzjum nr 12 w Gdyni, ul. Chylońska 227
zatrudni na pełen etat wychowawcę świetlicy i nauczyciela nauczania zintegrowanego. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły. Tel: (058) 782 11 51.