870 (469) 2008-09-19 - 2008-09-25

Konferencje

7 października 2008 r. w Liceum Jezuitów w Gdyni odbędzie się I Pomorska Konferencja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych. Wezmą w niej udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku, reprezentanci poradni psychologiczno - pedagogicznych z woj. pomorskiego, dyrektorzy szkół oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni, w sumie ok. 200 osób.
W ostatnich latach obserwujemy w naszym otoczeniu narastający kryzys rodziny, wzrost zagrożeń i problemów dotykających dzieci i młodzież, takich jak uzależnienia, depresje, subkultury, zachowania autodestrukcyjne. Jednocześnie pracownicy placówek świadczących pomoc pedagogiczną i psychologiczną borykają się również z różnymi problemami związanymi z brakiem wolnych terminów konsultacji oraz niedostateczną informacją o ofercie i profilu pomocy świadczonej przez inne placówki. Aby zgłaszający się pacjenci otrzymywali szybką i profesjonalną pomoc potrzebna jest integracja działań oraz ścisła współpraca pomiędzy poradniami. Celem konferencji jest także prezentacja dorobku i oferty poradni psychologiczno-pedagogicznych z naszego województwa oraz wymiana doświadczeń.
Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Woj. Pomorskiego - Jan Kozłowski oraz Ewa Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdyni. Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają wszystkie zainteresowane osoby. Biuro Konferencji: ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia, tel. (058 620 66 90), mail: ekporadnia@o2.pl
***
W dniach 22-24.09.2008r. w X Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się międzynarodowa konferencja w ramach programu edukacyjnego UNESCO The Baltic Sea Project z udziałem nauczycieli i uczniów z Litwy, Estonii, Rosji i Danii. W programie m.in. prezentacja multimedialna - działalność proekologiczna szkoły, osiągnięcia uczniów X LO w zakresie realizacji programu BSP, zajęcia warsztatowe w Akwarium Gdyńskim, spotkanie z przedstawicielem Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, wizyta w Centrum Monitorowania Rybołówstwa, wyjazd do Stacji Morskiej w Helu (monitoring wybrzeża, debata n.t. zagrożenia wyginięciem bałtyckich gatunków fauny i flory, zajęcia w laboratorium).