Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
873 (472) 2008-10-10 - 2008-10-16

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 397/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7705/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sochaczewskiej 6 o pow. 209 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 78 obręb Gdynia jako część działki nr 113/73, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczoczony - 3 lata.
2. Nr 398/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7708/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej o pow. 365 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia jako działka nr 551/44, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczoczony - 3 lata.
3. Nr 399/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7709/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o pow. 1.581 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 6L obręb Gdynia jako działka nr 15/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczoczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 03.10.2008 r do 23.10.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Orłowskiej oznaczonych na karcie mapy 82 obręb Gdynia jako działki nr 1098/31 o pow. 627 m2, nr 955/28 o pow. 3.639 m2 i dz. nr 30 o pow. 3.986 m2 zabudowanej dwoma budynkami oznaczonymi w ewidencji budynków jako:
- ul. Orłowska 13 - budynek usługowy,
- ul. Orłowska 15 - budynek mieszkalny.
Wykaz nr 404/2008/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7758/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 września 2008 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 30.09.2008r do 21 października 2008 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy ulicy Legionów 67 w Gdyni "
Zakres robót obejmuje: Wykonanie remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy ulicy Legionów 67 w Gdyni. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: 45 dni od daty zawarcia umowy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 17.10.2008 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków ul. Wendy 7/9 w Gdyni.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej. Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- spełniają wymogi określone w SIWZ tj. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
- spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych;
- w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywali co najmniej 1 robotę budowlaną na wykonanie budowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej, o wartości netto minimum 40.000 zł;
- wykażą się osobami które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Termin składania ofert do dnia 17.10.2008 r. do godziny 9.30 w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. Wendy 7/9 w Gdyni - Wydział Budynków
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel. (058) 669 89 33 lub Violetta Obuchowicz - Klose tel. (058) 669 89 36 - Wydział Budynków.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na dostawę drzew i krzewów wraz z nasadzeniem na terenie gminy miasta Gdyni i trzyletnią ich pielęgnacją
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej ftp://153.19.91.68/zdiz/drzewa
Termin składania ofert: 13.10.2008r. o godz. 9.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Aleksander Janta tel. (058) 761 20 80 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz tel. (058) 761 20 87 w godz. 7.30 - 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej, oznaczonej na KM 22, obręb Gdynia jako działki nr 1049/117 o pow. 22 m2 oraz działka nr 1051/117 o pow. 11 m2.
Wykaz nr 400/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7710/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30. września 2008 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 10 października 2008r. do 31 października 2008r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
1. ul. Manganowej 29 o pow. 400m2 (część działki nr 688/36, km 10 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (wykaz nr 401/2008/V/M)
2. ul. Manganowej 3 o pow. 301m2 (część działki nr 800/2, km 13 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową ( wykaz nr 396/2008/V/M).
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 02.10.2008 roku do 23.10.2008 roku .

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy: ul. Zielonej o pow. 3000 m2 oznaczonej na karcie mapy 38 obręb Gdynia, jako część działki nr 20/8, KW 8296, do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na cele rolnicze - pole uprawne. Bez prawa zamieszkania. Bez prawa dokonywania jakiejkolwiek zabudowy nieruchomości. Bez prawa dokonywania trwałego grodzenia nieruchomości.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 01.10.2008 r. do 23.10.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Bosmańskiej 120 oznaczonej na karcie mapy NR 46 obręb Gdynia jako działka nr 166/75 o powierzchni 326m2. Wykaz nr 403/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia NR 7726/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 września 2008 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 02 października 2008 roku do dnia 23 października 2008 roku.

Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Cechowa 22 81-194 Gdynia
zatrudni nauczyciela wychowania fizycznego na 13 godz. tygodniowo, na czas określony /do końca roku szkolnego 2008/09/. Wiadomość w sekretariacie szkoły:
tel. (058) 625 40 25.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- na Placu Dworcowym Gdynia-Chylonia, wykaz nr 394/08/V/M, część działki nr 2298/7 pow. 120 m², oznaczonej na KM 18, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na zieleń izolacyjną;
- Łąki Cisowskie, wykaz nr 395/08/V/M, część działki nr 55/3 pow. 500 m², oznaczonej na KM 5, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, uprawy jednoroczne.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 06.10.2008 r. do dnia 27.10.2008 r.