Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

874 (473) 2008-10-17 - 2008-10-23

W środę sesja

W środę 22 października 2008 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XXIV sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008;
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i Góry Donas;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ul. Łęczyckiej;
- uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni; (tekst załącznika do projektu uchwały dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej)
- wysokości i zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 w 2009 roku;
- wysokości i zasady ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Gdynia w 2009 r.;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Okrężnej 56;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Gdyni przy ul. Drzymały z przeznaczeniem na tereny komunikacji miejskiej i zbiorowej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Olgierda;
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, polegającą na nabyciu od Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej prawa użytkowania wieczystego i oddaniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni w użytkowanie wieczyste na rzecz tej Spółdzielni poprzez jego ustanowienie;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych;
- wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gdynia;
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;