Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
876 (475) 2008-10-31 - 2008-11-06

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną:

„Oświetlenie drogowe w ul. Bernadowskiej w Gdyni”.

W dniu 23.10.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 237130 – 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert – do dnia 14.11.2008r do godz. 9.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 150,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302 – Wydział Inwestycji.

Zarząd Dróg i Zieleni

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 €

na robotę budowlaną polegającą na remoncie chodnika- ul. Inżynierska.

Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: ftp://153.19.91.68/zdiz/inzynierska. Termin składania ofert 13.11.2008 o godz. 10.15, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, Tomasz Delekta, tel. (058) 761 20 21 w godz. 7.30 – 15.30 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 – 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 7 nr 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Tetmajera 40, oznaczonej geodezyjnie jako część działki gruntu nr461/400, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa zieleń ozdobna, bez prawa trwałego grodzenia, bez prawa zabudowy nieruchomości.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 23.10.2008 r. do dnia 12.11.2008r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni: ul. Pawiej, wykaz nr 414/08/V/M, działka nr 126/36 pow. 36 m², oznaczonej na KM 11, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na zieleń izolacyjną;

Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 24.10.2008 r. do dnia 14.11.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Swarzewska cz.dz.nr 265/13 k.m.1L o pow.108m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.10.2011r.

Wykaz wywieszono na okres 21dni od 27.10.2008r. do 16.11.2008r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy :

1.ul. Abrahama 62 o pow. 3m2 (część działki nr 643/306,km 55 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku z przeznaczeniem na ogródek w celu lokalizacji skraplacza (wykaz nr 415/2008/V/M)

2.ul. Ledóchowskiego o pow. 17,6m2 (część działki nr 973/107, km 21 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na wykonanie pergoli śmietnikowej (wykaz nr 416/2008/V/M).

Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 27.10.2008r do 18.11.2008r .

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

zatrudni informatyka na stanowisko Kierownika Działu Informatyzacji.

Wymagania: wykształcenie informatyczne;

Od kandydata oczekujemy: umiejętności planowania i organizowania pracy w zespole oraz jego motywowania; elastycznego podejścia do rozkładu czasu pracy; kreowania nowych usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego;

Dodatkowe informacje: pisemne oferty (CV oraz list motywacyjny) prosimy złożyć do 28 listopada 2008 r. w sekretariacie Biblioteki lub wysłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141/143

lub e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl

Tel. (058) 622 73 55.

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną:

„Przebudowa trzeciej jezdni al. Zwycięstwa w Gdyni”

W dniu 23.10.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 237386 – 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert – do dnia 14.11.2008r do godz. 11.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 250,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302 – Wydział Inwestycji.

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną:

„Budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni w ul. Górniczej w Gdyni”

W dniu 23.10.2008r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 237746 – 2008 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert – do dnia 18.11.2008r do godz. 9.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 250,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 – Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302 – Wydział Inwestycji.

Zarząd Dróg i Zieleni

81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 €

na roboty budowlane obejmujące bieżące utrzymanie i konserwację oraz remont urządzeń do regulacji ruchu: sygnalizacji świetlnych i ostrzegawczych oraz stanowisk do automatycznej rejestracji prędkości na terenie Miasta Gdyni. Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej : ftp://153.19.91.68/zdiz/sygnalizacja. Termin składania ofert 13.11.2008 o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Irena Jarmuła, tel. (058) 761 20 60 w godz. 7.30 – 15.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 – 15.30.

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2009 roku

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i zakończy nie później niż 31 grudnia 2009 roku. Przewidywana kwota na realizację zadań objętych konkursem ogłoszonym w 2008 roku wynosi 500 tys. zł brutto, przy czym zakłada się, że kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może być większa niż 70 % całości budżetu zadania przedstawionego w ofercie w tabeli „Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów”. Zakłada się możliwość przyznania dotacji na więcej niż jedno zadanie zgłoszone do konkursu przez jedną organizację. Zastrzega się możliwość przyznania kwoty niższej niż wnioskowana.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 28 listopada 2008 roku (piątek) do godz. 17.00, w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data dotarcia przesyłki do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu – zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.), prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 31 grudnia 2008 r. Oferty można konsultować w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: al. Marszałka Piłsudskiego 18, Gdynia, tel. (058) 66 88 166, w godzinach 9.00 -15.00.

Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl

Gmina Miasta Gdyni

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 € a poniżej 5.150.000 € na roboty budowlane:

,,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego ,,SKATE PLAZA’’ w Gdyni pomiędzy ul. Jana z Kolna i ul. Wójta Radtkego”

W dniu 17.10.2008r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 234616 - 2008. Termin składania ofert – do dnia : 07.11.2008r do godz. 11.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 800,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 – Wydział Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: – adres: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/ budowlane.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel. (058) 66 88 880 – Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej do dołączenia poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej, położonej przy ulicy Boh.Starówki Warszawskiej 14 , ozn na km 71 Obręb Gdynia jako działka nr 985/21 o pow. 48m2.

Wykaz Nr 416/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7931/08/V/M dnia 21-10-2008 r wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 27-10- 2008 r do dnia 18-11-2008 r.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektora, Podinspektora, Referenta Działu Dróg x 2 etaty. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 14 listopada 2008r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-382 Gdynia z dopiskiem „konkurs na inspektora, podinspektora, referenta działu dróg”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach ZDiZ pod nr tel. (058) 668 20 00.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko: Starszego specjalisty ds. finansowo - księgowych/specjalisty ds. finansowo-księgowych – 1 etat. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 14 listopada 2008 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „specjalista ds. finansowo-księgowych”.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 761 20 05.

Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Profilaktyka przez sport w okresie od 02.01.2009r. do 31.12.2009r. Przewidywana kwota dotacji 39.980 zł w 2009r.

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.

Termin składania ofert ustala się na 1 grudnia 2008 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 grudnia 2008r.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121– Wydział Zdrowia.

Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2011r. Przewidywane kwoty dotacji: 42.000 zł w 2009r., 44.000 zł w 2010r., 46.000 zł w 2011r.

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.

Termin składania ofert ustala się na 1 grudnia 2008 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 grudnia 2008r.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121– Wydział Zdrowia.

Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera, oraz ich opiekunów w okresie od 02.01.2009r. do 31.12.2011r. Przewidywane kwoty dotacji: 40.000 zł w 2009r., 42.000 zł w 2010r., 44.000 zł w 2011r.

Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.

Termin składania ofert ustala się na 1 grudnia 2008 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 grudnia 2008r.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121– Wydział Zdrowia.

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku


Podmiotem przygotowującym konkurs oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2009 (poczynając od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :


L.p.

   Nazwa dyscyplinyKwota przeznaczona na dotacje w 2009 r. (w złotych)
1 gimnastyka artystyczna60 000
2 judo75 000
3kolarstwo 6 000
4koszykówka 70 000
5lekka atletyka oraz biegi na orientację i radioorientacja sportowa 100 000
6piłka nożna290 000
7piłka ręczna70 000
8piłka siatkowa 60 000
9pływanie i pływanie w płetwach42 000
10rugby, w tym rugby 737 000
11sport motorowy4 000
12sporty siłowe25 000
13sporty walki30 000
14strzelectwo sportowe25 000
15sztuka walki15 000
16tenis stołowy20 000
17tenis ziemny5 000
18żeglarstwo 150 000
19pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja16 000
na łączną kwotę 1.100.000 zł

Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 21 listopada 2008r do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16 grudnia 2008 roku. Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriach i terminach oceny znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, portalu internetowego GOSiR www.gosirgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych