Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

O syndromie „bitego męża” na gdyńskiej konferencji „Przemocy STOP!”

Wydaje się, że jest to zjawisko marginalne - jednak w świetle najnowszych danych wynika, że systematycznie rośnie liczba opisanych przypadków, w której sprawcą przemocy są kobiety. Wśród psychologów mówi się coraz częściej już o tzw. syndromie „bitego męża", kobiecie jako wspólniczki molestowania seksualnego dzieci czy kobiecie występującej w roli „nauczycielki miłości".
W piątek - 7 listopada w Urzędzie Miasta Gdyni odbędzie się druga część konferencji „Przemocy Stop!", która poświęcona będzie kobiecie jako sprawcy przemocy.
Konferencja skierowana jest do członków Gdyńskiego Powiatowego Zespołu „Wspólnie Przeciw Patologiom" i członków wyjazdowych Zespołów Interdyscyplinarnych.
Organizatorem Konferencji „Przemocy Stop" jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Głównym punktem konferencji będą dwa wykłady, lek. med. Grażyny Rymaszewskiej - specjalisty psychiatry, na temat „Agresja i przemoc ze strony kobiet" oraz „Kobieta jako sprawca przemocy seksualnej wobec dziecka".
Pierwsza część, która odbyła się we wrześniu br. dotyczyła mężczyzn sprawców przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Uczestnicy poznali m.in. portrety psychologiczne sprawców oraz zapoznali się ze stanowiskiem sędziów i prokuratorów w sprawach postępowania przeciwko sprawcom.
Piątkowa - druga część - konferencji otwiera temat sylwetki kobiety - sprawcy.
Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy i rozszerzenie oglądu sytuacji na temat przyczyn i skutków różnych form przemocy rodzinnej.
Dzięki temu pracownicy instytucji, bezpośrednio stykający się z tym problemem w codziennej pracy, będą mogli skuteczniej i efektywniej przeciwdziałać temu zjawisku oraz nieść pomoc tym, którzy przemocy w rodzinie już doświadczyli.
Powiatowy Zespół „Wspólnie Przeciw Patologiom" powstał w Gdyni w 2003 roku a porozumienie w tej sprawie podpisano 14 listopada 2007 roku. Porozumienie zostało zawarto pomiędzy władzami miasta Gdyni a policją, Sądem Rejonowym w Gdyni i strażą miejską. Powołano Zespół WPP (Wspólnie Przeciw Patologiom), w którego skład weszli przedstawiciele:
- MOPS Gdynia,
- Komendy Miejskiej Policji,
- Sądu Rejonowego,
- Prokuratury Rejonowej,
- Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdynia,
- Wydziału Edukacji Urzędu Miasta,
- Wydziału Zdrowia UM,
- Straży miejskiej,
- Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
Podstawowym celem działalności Zespołu WPP jest stworzenie lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym oraz koordynacja działań poszczególnych instytucji lokalnych w zakresie przeciwdziałania patologiom w mieście.
W ramach Zespołu WPP funkcjonuje 7 tzw. Zespołów Interdyscyplinarnych, terytorialnie obejmujących zasięg działania poszczególnych komisariatów policji. W ich skład wchodzą policjanci, strażnicy miejscy i pracownicy socjalni. Ich zadania to m.in. szybkie reagowanie na zgłoszoną potrzebę interwencji w środowisku oraz udzielania wsparcia osobom i rodzinom w sytuacji kryzysowej.
W I półroczu 2008 roku interweniowano około 150 razy. Najczęstszą przyczyną interwencji były: problem alkoholowy w rodzinie (54 interwencje), problemy wychowawcze (35 interwencji) i przemoc w rodzinie (32 interwencje).
Warto dodać, że w Gdyni, jako jednym z nielicznych miast w Polsce, wdrożono korekcyjny program szkoleń skierowanych do sprawców przemocy i agresji. Dobrą wiadomością jest to, że coraz częściej osoby, które przejawiają skłonności do agresji same zgłaszają się na takie szkolenia.
Informacje o cyklicznych spotkaniach z psychologami podajemy w „Ratuszu".

ikona