877 (476) 2008-11-07 - 2008-11-13

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: 
Aktywizacja gdyńskiej młodzieży z terminem realizacji od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi 60.000 zł.

W ramach realizacji zadania dotowane będą przedsięwzięcia mające na celu aktywizację gdyńskiej młodzieży, grup młodzieżowych, które posiadają duży potencjał oraz wolę działania, ale nie posiadają do tego możliwości. Działania wykonywane w ramach zadania muszą być skierowane na te osoby oraz grupy oraz muszą służyć im pomocą organizacyjną, wsparciem merytorycznym oraz rzeczowym. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w „Biuletynie Informacji Publicznej”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja 27/31 w Gdyni.

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 grudnia 2008 roku do godziny 19.00 w Biurze Prezydenta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 grudnia 2008 roku. Oferty można konsultować w Biurze Prezydenta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:

1. Nr 426/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8091/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV o pow. 33,5 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 58 obręb Gdynia jako część działki nr 803/150, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.

2. Nr 428/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8099/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Jana Brzechwy o pow. 15 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 10 obręb Wielki Kack jako część działki nr 133/6, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.

3. Nr 422/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8015/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Kornela Makuszyńskiego o pow. 150 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 10 obręb Wielki Kack jako część działki nr 200/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.

4. Nr 421/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8014/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Kameliowej o pow. 30 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack jako część działki nr 142, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat.

5. Nr 420/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8013/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Gorczycowej o pow. 85 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack jako działka nr 141, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat.

Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 03.11.2008 r. do 24.11.2008 r.

Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro a poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:
„Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską”

W dniu 23.10.2008r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 237634 - 2008. Termin składania ofert – do dnia : 17.11.2008r do godz. 12.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 17.11.2008r o godz.13.00 pok.105a w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wysokość wadium: 150. 000 zł. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą : 500,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 – Wydział Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel. (058) 66 88 880 – Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej do dołączenia poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec”, położonej przy ulicy Manganowej i Rtęciowej, ozn na km 13 Obręb Pogórze jako działki nr 807/5 o pow. 76m2, nr 807/3 o pow. 133m2, nr 806/3 o pow. 128m2, nr 804/5 o pow. 83m2, nr 805/3 o pow. 72m2.

Wykaz Nr 436/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 8148/08/V/M dnia 03-11-2008 r wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 04-11- 2008 r do dnia 26-11-2008 r.
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektora, Podinspektora, Referenta Działu Dróg x 2 etaty. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 14 listopada 2008r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-382 Gdynia z dopiskiem „konkurs na inspektora, podinspektora, referenta działu dróg”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach ZDiZ pod nr tel. (058) 668 20 00.
Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 425/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8018/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Jana Brzechwy o pow. 15 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 10 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 133/6, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 03.11.2008 r. do 24.11.2008 r.   

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i Góry Donas

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXIV/565/08 z dnia 22 października 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i Góry Donas obejmującego obszar, którego granice przebiegają:

 od północy – wzdłuż ul. Suchej, dalej wzdłuż granicy m.p.z.p. części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz wzdłuż południowej granicy ogródków działkowych „Zielony”,

od wschodu – wzdłuż projektowanej ul. J. Nowaka - Jeziorańskiego,

 od południowego wschodu – wzdłuż granicy m.p.z.p. części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej do granicy administracyjnej Gdyni z Gminą Żukowo,

 od południowego zachodu i zachodu – wzdłuż granicy administracyjnej Gdyni, dalej wzdłuż granicy lasu do ul. Suchej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 2 grudnia 2008 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni

dr Wojciech Szczurek
                                                           Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko: Starszego specjalisty ds. finansowo - księgowych/specjalisty ds. finansowo-księgowych – 1 etat. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 14 listopada 2008 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „specjalista ds. finansowo-księgowych”.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Księgowego ZDiZ pod numerem telefonu: (058) 761 20 05.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9: SP 31 i Gim. 12 w Gdyni ul. Chylońska 227,

ogłasza przetarg nieograniczony do 14.000 euro.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż i dostarczenie: 440 sztuk bonów towarowych o nominale 20 złotych i 608 sztuk bonów towarowych o nominale 50 złotych, o łącznej wartości 39.200,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) do ZS Nr 9 w Gdyni ul. Chylońska 227.

1. Wymagany termin realizacji umowy (sprzedaży i dostarczenia bonów) – 08.12.2008 r.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 30.10.2008 r. w godz. 8.00 - 14.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych: http://mniam.net./zs9/przetargi.php, http://www.gdynia.pl./bip/jednostki/info/4851_35791.html, oraz portalu UZP.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do 14.11.2008 r. do godz. 9.00.

5. Otwarcie kopert nastąpi w sekretariacie szkoły o godz. 09.15 dnia 14.11.2008 r.

6. Kryterium wyboru oferty: cena oferty brutto i ilość punktów realizacji bonów.

Tel.: (058) 782 11 51, fax: (058) 782 11 50.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1

zatrudni od zaraz w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela matematyki na umowę o pracę na czas zastępstwa. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, CV, list motywacyjny oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego proszę składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni

zatrudni informatyka na stanowisko Kierownika Działu Informatyzacji.

Wymagania: wykształcenie informatyczne; Pisemne oferty (CV oraz list motywacyjny) należy złożyć do 28 listopada 2008 r. w sekretariacie Biblioteki lub wysłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 81-401 Gdynia, ul. Świętojańska 141/143, lub e-mail: dyrektor@mbpgdynia.pl, tel. (058) 622 73 55.

Dom Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121

zatrudni pracownika na stanowisku: pracownik socjalny. Informacje pod nr telefonu: tel: (058) 622 06 24, (058) 622 93 23.

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni

W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: a) sportu, turystyki, kultury, b) działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej; c) działalności w zakresie aktywizacji: zawodowej, społecznej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się; d) działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,

przy czym istnieje możliwość składania ofert łączonych. Przewidywana kwota na realizację zadań objętych konkursem: 280.000 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31. Realizacja zadań powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 marca 2009 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2009 r. Termin składania ofert ustala się do dnia 8 grudnia 2008 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 stycznia 2009 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni

Zadanie swoim zakresem ma obejmować: udzielanie informacji o przysługujących osobom niesłyszącym i niedosłyszącym ulgach, uprawnieniach, prowadzenie szkoleń podnoszących umiejętności posługiwania się językiem migowym, prowadzenie spotkań grup wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, członków ich rodzin i przyjaciół, organizowanie projekcji filmów tłumaczonych na język migowy, stałe udostępnianie Internetu osobom niesłyszącym i pomoc w jego obsłudze, podnoszenie umiejętności z zakresu obsługi programów komputerowych, organizowanie spotkań z psychologiem. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 263.900 zł, w tym: w 2009 r. - 90.300 zł, w 2010 r. - 90.800 zł, w 2011 r. - 82 800 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2011 r. Termin składania ofert ustala się do 5 grudnia 2008 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 24 grudnia 2008 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni.

Zadanie swoim zakresem ma obejmować: działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, uspołeczniającą i profilaktyczną na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni oraz wsparcie ich rodzin. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 360.000 zł, w tym w: 2009r. - 120.000 zł, 2010 r. - 120.000 zł, 2011 r. - 120.000 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2011 r. Termin składania ofert ustala się do dnia 5 grudnia 2008 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 24 grudnia 2008 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Uwaga, organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne

(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2010 r.

w następujących obszarach:

(a) w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 (dzielnice: Redłowo, Orłowo, Karwiny, Dąbrowa, Mały Kack, Wielki Kack, część Wzgórza Św. Maksymiliana),

(b) w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4 (dzielnice: Śródmieście, Kamienna Góra, część Wzgórza Św. Maksymiliana, Działki Leśne, Witomino, Chwarzno - Wiczlino).

Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 1.637.600,00 zł do końca 2009 r., w tym: - w obszarze działania DOPS nr 1 – 600.000,00 zł, - w obszarze działania DOPS nr 4 – 1.037.600,00 zł.

Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z Ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy).

Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 28 listopada 2008 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami w kopercie z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr 26/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Chrzanowskiego 14/11, Chrzanowskiego 10B/4, Korzeniowskiego 25A/2, Korzeniowskiego 25A/1, Korzeniowskiego 25A/4. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.10.2008 r. do dnia 19.11.2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Gdyni przy:

- ul. Rybaków/Zielona, o pow. 480m2 oznaczonej na karcie mapy 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/8, KW 25658 do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cel ogrodniczy - uprawa zieleni ozdobnej (IG),

- ul. Rybaków, o pow. 90 m2 oznaczonej na karcie mapy 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, KW 25658 do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa (JG). Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 28.10.2008 r. do 12.11.2008r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni


 opis nieruchomości  KM  KW Nrdziałki powierzchniaCena nieruchomości(wywoławcza) 
 1. Nieruchomość  położona przy ul. Chylońskiej 170B (Kowalska)  w dzielnicy Gdynia – Chylonia, stanowiąca uzbrojoną, płaską działkę gruntową o kształcie prostokątnym, zagospodarowaną obecnie jako ogród.      13 GDYNIA 17303        1029/37      493 m2 173 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:20 000, -zł minimalne postąpienie:  1 730, -zł  
 Nieruchomość  położona przy ul. Rdestowej w dzielnicy Gdynia – Dąbrowa. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Z nieruchomości wydzielono działkę, na której znajduje się transformator.         32 W. KACK  14478        231/5      739 m2 273 000, -zł + 22% VAT zapłata jednorazowa w ciągu 21 dni od dnia przetargu  wadium:28 000, -zł minimalne postąpienie:  2 730, -zł  
 

Nadmienione nieruchomości nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i określenie warunków zabudowy jest możliwe w trybie decyzji o warunkach zabudowy

Przetarg odbędzie się 25 listopada 2008 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 18 listopada 2008 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Materiały Przetargowe w cenie 20 zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 422, IV piętro Urzędu Miasta Gdyni.

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, (058) 668 89 38 lub (058) 668 89 40. 

                                                                                   
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
informuje, że w BZP pod numerem 306253 - 2008 z dnia 7.11.2008 r.
został ogłoszony  przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni
oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni
 w 2009 roku 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Opis przedmiotu zamówienia: Do części A:
1) Druk „Ratusza” w nakładzie 25 tys. egzemplarzy x 44 wydania w roku - trzy arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, strona tytułowa w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 z makulatury.
2) Druk „Ratusza” w nakładzie 25 tys. egzemplarzy x 3 wydania w roku - trzy arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, jednokolorowe, złożone do formatu A4) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 z makulatury.
3) Druk „Ratusza” w nakładzie 30 tys. egzemplarzy x 2 wydania w roku - trzy arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, kolor 4/4, złożone do formatu A4) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 z makulatury.
4) Druk kalendarza okolicznościowego w grudniu 2009, dołączonego do „Ratusza” w nakładzie 30 tys. egzemplarzy.
5) Afisz w nakładzie 500 sztuk wydany 5 razy w roku - afisz kolorowy formatu A1 na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 z makulatury.
6) Ulotka  w nakładzie 25 tys. sztuk wydana 5 razy w roku - format A5, kolorowa na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 z makulatury.
7) Wkładka dołączona do „Ratusza” w nakładzie 25 tys. egzemplarzy x 2 wydania w roku - Jeden arkusz formatu A3 złożony do formatu A4, kolor 4/4 na papierze kredowym.
Do części B:
1) Monitor Rady Miasta Gdyni zawierający zarządzenia Prezydenta Miasta - A4 składany z formatu A3, zadrukowany dwustronnie, ilość stron 100, nakład 25, ilość edycji 20.
2) Monitor Rady Miasta Gdyni zawierający uchwały Rady Miasta Gdyni - A4 składany z formatu A3, zadrukowany dwustronnie, ilość stron 150, nakład 25, ilość edycji 14.
3) Monitor Rady Miasta Gdyni zawierający uchwały Rady Miasta Gdyni - A4, zadrukowany dwustronnie, zszywany, ilość stron 200, nakład 25, ilość edycji 4. 
Szczegółowy zakres określa SIWZ. 
Termin składania ofert – do dnia 24.11.2008 r. do godz. 13.30 w pok. nr 202  Urzędu Miasta Gdyni – Zespół Prasowy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 24.11.2008 r. o godz. 14.00 w sali 105A Urzędu Miasta Gdyni.
Wysokość wadium: do części A – 6.300,00 zł                                
                                do części B – 1.300,00 zł
 
Termin wykonania: 1 styczeń 2009 r. – 31 grudzień 2009 r. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie umieszczona na stronie:  http:// www.gdynia.pl/bip 
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 9.00-15.00,  pok. 202 – Zespół Prasowy.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu a na ich potwierdzenie przedstawią wymienione dokumenty:
- prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
- spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
- w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej 3 usługi w zakresie drukowania o wartości netto minimum 30.000 zł każda.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych: oddzielnie na druk i kolportaż tygodnika „RATUSZ” i osobno na skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni.
Oferta  zachowuje swoją ważność przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w części B zamówienia. 
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Do części A – Joanna Grajter tel. (058) 668 81 28 – Zespół Prasowy oraz Sylwia Szumielewicz tel. (058) 668 81 25 – Zespół Prasowy
Do części B – Mariola Orlik tel. ( 058) 668 87 70 – Biuro Rady Miasta.
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Kieleckiej, oznaczonej na KM 58, obręb Gdynia składającej się z działek:
- nr 905/193, KW 24374 o pow. 52 m2,
- nr 903/180, KW 24374 o pow. 224 m2,
- nr 896/180, KW 5105 o pow. 48 m2,
- nr 897/180, KW 24374 o pow. 698 m2,
- nr 895/180, KW 24374 o pow. 138 m2,
- nr 1523/189, KW 30477 o pow. 292 m2,
- nr 1525/183, KW 23648 o pow. 105 m2,

Wykaz nr 427/2008/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 8092/2008/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28. października 2008 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 07. listopada 2008 r. do 28. listopada 2008 r.