880 (480) 2008-11-28 - 2008-12-04

Idzie zima!

Najważniejsze telefony służb komunalnych zimąW miniony weekend spadł pierwszy śnieg! Na gdyńskie jezdnie w sobotę i niedzielę wyjechały 22 pługo - posypywarki i 8 ciągników, które - UWAGA - aby oczyścić i posypać jezdnie pokonały około 5,8 tys. km! Nie pominięto także chodników, do których oczyszczania wysłano 13 ciągników i 7 samochodów dostawczych. Przez całą dobę pracowały 63 osoby, a koszt tego „pierwszego śniegu" wyniesie około 350 tysięcy zł.
W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano zaś na zimowe utrzymanie dróg około 6 mln złotych.
Warto zaznaczyć, że rozliczenia finansowe z przedsiębiorstwami odśnieżającymi ulice i chodniki będą opierały się na informacjach z GPS-ów, w które wyposażone są wszystkie pojazdy. GPS-y oprócz zlokalizowania pojazdu, identyfikują także wykonywane czynności. W ten sposób dyspozytor otrzymuje też informacje, w które miejsce i jaki sprzęt należy jeszcze skierować, aby usprawnić pracę służb.
Pracę ma ułatwiać również specjalna stacja pogodowa, którą założono wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w rejonie węzła Trasy Kwiatkowskiego i obwodnicy trójmiejskiej. Stacja będzie na bieżąco wykonywać pomiary m.in. w atmosferze czy nawierzchni jezdni.
Za pomocą 3 kamer otrzymywany będzie obraz ze wszystkich kierunków drogi, a dodatkowo czujniki dokładnie wskażą pomiary mówiące o stanie nawierzchni i temperaturze.
UWAGA! Mieszkańcy Gdyni mogą zgłaszać interwencje w sprawie problemów z odśnieżaniem ulic i chodników pod numer telefonu Straży Miejskiej: 986. Linia czynna jest całą dobę i jest bezpłatna.
Szczegółową informację Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni nt. utrzymania zimowego dróg w Gdyni zamieszczamy na str. 3 „Ratusza" a najważniejsze telefony służb komunalnych, zajmujących się utrzymaniem dróg miasta, chodników, schodów i kładek na str. 4.

Zimowy informator dla mieszkańców Gdyni

Umowny sezon zimowy w zakresie oczyszczania miasta trwa od listopada do końca marca. Oznacza to, że firmy, z którymi w wyniku przetargów Gmina zawarła umowy, gwarantują w tym czasie pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na ulicach i pieszych ciągach komunikacyjnych.
W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej firm wykonawczych poza ww. okres.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu Gminy sprawuje Zarząd Dróg i Zieleni, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na ten temat pod nr tel.: (058) 76 12 071, (058) 76 12 073, (058) 76 12 074 (chodniki), (058) 76 12 071, (058) 76 12 072 (jezdnie).
Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel. całodobowy 986) lub do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. W utrzymaniu zimowym Gminy znajdują się wszystkie drogi publiczne na terenie Gdyni z wyjątkiem obwodnicy trójmiejskiej, za którą odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku.
W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte są drogi o łącznej długości ok. 304 km co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego sezonu zimowego ok. 5 %. Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg są podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej i bezpieczeństwa ruchu pojazdów w warunkach zimowych.
Drogi na terenie Gdyni zostały podzielone na cztery kategorie utrzymania w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta.
Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na całym ciągu Trasy i Estakady Kwiatkowskiego zaliczonej do kat. Is, i na pozostałych drogach głównych, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. I). Do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej, pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III kat. utrzymania.
W ramach przygotowań do sezonu zimowego Wykonawcy zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt do utrzymania przejezdności na ulicach zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania, czyli: 20 pługo- posypywarek (w tym 17 wyposażonych w urządzenia solankowe), 1 pług wirnikowy, 1 pług klinowy, 2 pługi odśnieżne, 13 ciągników z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach.
Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele. Powierzchnia ciągów pieszych objętych utrzymaniem zimowym wynosi ok. 456 tys. m2 (w tym ok. 63 tys. m² zlokalizowane na skwerach i w parkach), co stanowi wzrost o ok. 7% w stosunku do poprzedniego sezonu. Do zimowego utrzymania włączone zostały m.in. chodniki i tunel usytuowane w rejonie nowo oddanej Trasy Kwiatkowskiego.
Wykonawcy zobowiązani są w pierwszej kolejności do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej oraz położonych przy głównych ciągach ulicznych, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu.
Na terenie miasta rozmieszczonych jest ok. 100 szt. pojemników z piaskiem (o pojemności ok. 0,5 m³). Przy likwidacji skutków zimy na ciągach pieszych, na stałe zaangażowanych będzie ponad 80 pracowników.
Warto wspomnieć, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008, z późn. zmianami), właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają.
Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność. Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej.
Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Pomoc bezdomnym

Od października do kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Społocznej wspólnie z innymi miejskimi służbami intensyfikuje działania ukierunkowane na wsparcie osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych. Współpracują ze sobą: Straż Miejska, Policja, SOK, Pogotowie, Szpitale, Urząd Pracy, Centrum Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Urząd Miasta, streetworker, organizacje pozarządowe i kościelne.
Służby te wspólnie regularnie odwiedzają miejsca, w których (poza schroniskami) przebywają osoby bezdomne.
Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS. Osoby zgłaszające się do Zespołu mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy min: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.
Zespół znajduje się przy ul. Działowskiego 11, tel. (058) 662 00 11. czynny jest w godz. 7.45 - 15.45.
Gdynia dysponuje czterema schroniskami dla osób bezdomnych. Poza tym MOPS podpisał umowę z 8 schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne. Gdynia dysponuje 181 miejscami dla osób bezdomnych a łącznie z objętymi umowami MOPS - 246 miejscami (w razie konieczności większą liczbą)
Oto krótki przegląd gdyńskich placówek dla osób bezdomnych:
- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, Gdynia ul. Chwarznieńska 93 - schronisko dla mężczyzn - 65 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
- Zespół Opiekuńczy (Dom Samotnej Matki, Schronisko dla bezdomnych kobiet), Gdynia ul. Fredry 3 - 41 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
- Stowarzyszenie Alter Ego- Schronisko dla rodzin - ok. 55 miejsc, ul. Leszczynki 153, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - 20 miejsc, ul. Jana z Kolna 21, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy nie tylko do Zespołu ds. Bezdomnych - sygnały takie przyjmują również: Centrum Powiadamiania Ratunkowego, tel. 058 660 22 03 i 058 662 22 04 (całodobowo) i Straż Miejska tel. 986 lub 058 663 78 22 (całodobowo).

Ptaki

Ptaki zawsze były w Gdyni mile widziane. Dla nich od wielu lat gdyńska młodzież buduje budki lęgowe i karmniki. Wiele z nich trafia na tereny ogródków działkowych. Część budek wieszana jest na kasztanowcach.
Ptaki, które zdecydują się zimę spędzić w mieście, powinniśmy dokarmiać, i temu mają służyć karmniki. Pamiętajmy też, że rożne gatunki ptaków mają różne potrzeby i upodobania żywieniowe. Drobne ptaki (np. kowaliki, wróble) najlepiej karmić mieszanką ziaren słonecznika, prosa, pszenicy, owsa. Dla sikor i dzięciołów można wieszać kawałki niesolonej słoninki pamiętając, że trzeba ją usunąć po ok. dwóch tygodniach. Jemiołuszki, dzwońce, rudziki chętnie zjadają suszone owoce jarzębiny głogu, dzikiej róży. Zawsze jednak pamiętajmy o tym żeby pokarm był świeży i wykładany w takich ilościach, aby był zjedzony w czasie jednego karmienia.
Ptakami wędrownymi, które coraz chętniej spędzają zimę na plażach gdyńskich są łabędzie. Zimę powinny spędzać na niezamarzających wodach obfitujących w pożywienie.
Dokarmiaj łabędzie tylko w czasie ostrej zimy - zbożem lub warzywami (surowymi lub gotowanymi, bez soli, drobno pokrojonymi).
Rozdrobniony chleb jest jedynie karmą uzupełniającą (nie może być wyschnięty ani spleśniały). Karmienie wyłącznie chlebem przez kilka miesięcy może powodować u łabędzi choroby układu pokarmowego, osłabienie, a w konsekwencji mniejszą odporność na choroby i zamarznięcie. Karmę należy wykładać w ilości którą ptaki zjedzą natychmiast, by nie psuła się i nie zamarzała.

Najważniejsze telefony służb komunalnych zimą

 

ZAKRES DZIAŁANIA / NAZWA INSTYTUCJInumer telefonudyżur 24 h
UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG MIASTA  
Konsorcjum firm Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.j. i PRSP Sanipor Sp. z o.o. (Baza ul. Chwaszczyńska 129-149)
REJON I (południowy) Część A - drogi kategorii I i II w całym rejonie I oraz drogi kat. III w dzielnicach: Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Kamienna Góra, Działki Leśne.Część D - drogi kat. III Wielki Kack, Mały Kack, Dąbrowa, Karwiny
058 669 53 60058 669 53 60
PRSP "SANIPOR" Sp. z o.o. (Baza ul.Handlowa 25)
REJON II (północny)Część A, B i C - drogi kat. I i II w całym rejonie II oraz drogi kat. III w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Pogórze, Obłuże, Cisowa, Pustki Cisowskie, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, tereny przyportowe w Śródmieściu
058 622 14 51058 690 28 30 058 623 05 81 wew. 34
"PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna
REJON I - Część B i C - drogi kat. III: Orłowo, Redłowo, Wzg. Św. Maksymiliana, Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka, Chwarzno – WiczlinoREJON II - Część D - drogi kat. III: Grabówek, Leszczynki, Chylonia
058 621 47 90 501 786 089
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU, Gdańsk Oliwa, ul. Subisława 5 - zimowe utrzymanie Obwodnicy Trójmiejskiej058 511 24 10 
ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW, SCHODÓW I KŁADEK  
"ZIELEŃ - PARK" Sp. z o.o.
- Rej. A (Centrum) : Śródmieście, J. Wiśniewskiego, tereny przyportowe, Kamienna Góra, Działki Leśne, Wzg. Św. Maksymiliana
058 622 87 03 
PRZEDSIĘBIORSTWO "DELTA" Sp. z o.o.
- Rej. B (Północny) ul. Morska - do granicy miasta, Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo, Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły
058 661 76 49 
Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.j.- Rej. C (Południowy) Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, Witomino, Chwarzno-Wiczlino058 669 53 60058 669 53 60
ZARZĄD DRÓG i ZIELENI (nadzór AZ)Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia - sekretariat

- jezdnie- chodniki


- utrzymanie i remonty dróg (stan techniczny dróg) 
 058 761 20 00

058 761 20 71
058 761 20 72

058 761 20 71
058 761 20 74
058 761 20 73

058 761 20 21
 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I OCHRONY LUDNOSCI URZĘDU MIASTA
Gdynia, ul. Władysława IV 12/14
058 761 22 45 
STRAŻ MIEJSKA
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
058 660 22 04
od 7.00 do 22.00
986
(bezpłatny)
KOMENDA MIEJSKA POLICJI w Gdyni
Gdynia, ul. Portowa 15
058 662 19 00058 662 12 22 997 i kom. 112
(bezpłatny)
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Gdynia, ul. Władysława IV 12/14
Wysyłanie SMS (dla osób z wadą słuchu)
058 620 22 00-01

601 997 112
998
(bezpłatny)
ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
(odśnieżanie przystanków ZKM)
058 623 33 12 995
(bezpłatny)
UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
PORT SERVICE Sp. z o.o.- Rejon I: Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Orłowo, Chwarzno – Wiczlino,  częściowo Redłowo693 715 285600 056 167058 343 62 41
Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o.o. - Rejon II: Działki Leśne, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, częściowo Redłowo, częściowo Grabówek, Śródmieście Port 502 524 443501 245 299058 621 58 21 
„DANKAN” Sp. z o.o.- Rejon III: Cisowa, Pustki-Demptowo, Chylonia, Leszczynki, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły, częściowo Grabówek660 406 850
606 304 195
602 195 182
058 622 00 22
Zarząd Dróg i Zieleni – nadzór058 761 20 27