882 (482) 2008-12-12 - 2008-12-18

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert,
mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: naukę mowy zastępczej dla osób po amputacji krtani prowadzoną przez instruktorów, organizowanie spotkań grup wsparcia dla osób po amputacji krtani, członków ich rodzin i przyjaciół, organizowanie spotkań z lekarzami: psychologiem, laryngologiem, logopedą, foniatrą itp.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 39.000 zł, w tym: w 2009 r. - 12.000 zł, w 2010 r. - 14.000 zł, w 2011 r. - 13.000 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 marca 2009 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2011 r.
Termin składania ofert ustala się do 31 stycznia 2009 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 lutego 2009 r.
Informacje dotyczące konkursu podlegają opublikowaniu: w „Ratuszu", w „Dzienniku Bałtyckim", na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu", w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert,
mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni.
Zadanie swoim zakresem ma obejmować: rehabilitację fizyczną i psychologiczną oraz spotkania integracyjne osób chorych na stwardnienie rozsiane. Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 485.570 zł, w tym: w 2009 r. - 156.190 zł, w 2010 r. - 164.690 zł, w 2011 r. - 164.690 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 marca 2009 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2011 r.
Termin składania ofert ustala się do 31 stycznia 2009 r., do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Informacje dotyczące konkursu podlegają opublikowaniu: w „Ratuszu", w „Dzienniku Bałtyckim", na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 lutego 2009 r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu", w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów :
1. Nr 457/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8494/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.12.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o pow. 445 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 90 obręb Gdynia obejmującej część działki 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 463/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8500/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.12.2008 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo - Dworskiego w Gdyni Kolibkach o pow. 514 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 83 obręb Gdynia obejmującej część działki 115/8, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31.12.2008 r.
3. Nr 464/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8520/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.12.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana o pow. 597 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 58 obręb Gdynia obejmującej działkę nr 153, części działek nr 793/139, nr 795/141, nr 797/142, nr 799/143, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31.12.2008 r.
Wykazy są publikowa ne przez okres 21 dni tj. od 03.12.2008 r. do 23.12.2008 r.
***
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.)
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że w lokalu Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w pokoju 303 III piętro w terminie 05.01.2009r. - 23.01.2009r. w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów m. Gdyni z wyłączeniem terenów zamkniętych.
Dokumentacja tego projektu składająca się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, map ewidencyjnych została opracowana na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r.Nr 38, poz. 454).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w w/w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu, zgłaszać uwagi i wnioski w tej sprawie. Niestawienie w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo- kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków i lokali.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni
zatrudni nauczyciela logopedę w niepełnym wymiarze czasu pracy - 13 godzin tygodniowo. Wiadomość w sekretariacie szkoły od godz. 9.00 - 14.00.
***
Zespół Szkół nr 10 w Gdyni ul. Staffa10
zatrudni pracownika na stanowisko:
- pomoc kuchenną od 1 stycznia 2009 roku na 3/4 etatu na zastępstwo.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. (058) 629 20 00.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze
przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. J. Korzeniowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako część działek nr 126 i 812/127, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele parkongowe, garaże i teren zieleni ozdobnej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 4 grudnia 2008 roku do dnia 24 grudnia 2008 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza
przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej w Gdyni
Opis nieruchomości - zlokalizowana jest w części nadmorskiej dzielnicy Gdynia - Orłowo w bezpośrednim sąsiedztwie mola, terenów rekreacyjnych i plaży w Orłowie. Nieruchomość o konfiguracji płaskiej i nieregularnym kształcie, uzbrojona w media. Na działce nr 30 posadowiony jest budynek mieszkalny położony przy ul. Orłowskiej 15, o powierzchni użytkowej 314, 51 m2 objęty pełną ochroną konserwatorską - grupa A oraz budynek usługowy o powierzchni ogólnej 740, 72 m2, oznaczony jako ul. Orłowska 13 (dawny MAXIM), na którym ciąży obowiązek rozbiórki. Teren ogrodzony. Wjazd na nieruchomość od ul. Orłowskiej. Pełne uzbrojenie w ul. Orłowskiej. Nieruchomość składa się z działek gruntu: nr 30 i nr 955/28 (dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 23669) oraz nr 1098/31 (dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 24681) o łącznej powierzchni 8 252 m2, opisane na karcie mapy Nr 82 obręb Gdynia.
Przeznaczenie - Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego dla części nadmorskiej dzielnicy Orłowo nieruchomości wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem UT, UK tj. usługi turystyki, usługi kultury.
Uwaga - zgodnie z zarządzeniem nr: 6171/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2008r nieruchomość ozn. na KM 82 jako działka nr 955/28 objęta Kw nr 23669 zostanie obciążona nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości ozn. na KM 82 jako działka nr 954/28 oraz zarządzeniem nr 6294/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.05.2008r nieruchomości ozn. na KM 82 jako działki 30 i 1098/31 zostaną obciążone nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości ozn. na KM 82 jako działka nr 904/31.
Cena wywoławcza nieruchomości - 35 000 000, -zł (netto) Zapłata wylicytowanej kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia przetargu, przy czym po zakończeniu licytacji zostanie ustalona cena netto 1 m2 nieruchomości poprzez podzielenie wylicytowanej ceny netto przez ogólna powierzchnię, następnie do ceny działek niezabudowanych, oznaczonych nr 955/28 i 1098/31 o łącznej powierzchni 4 266 m2 zostanie doliczony podatek VAT, wielkością wynikający z przepisów ustawy na dzień sprzedaży. Cena działki zabudowanej, oznaczonej nr 30 o powierzchni 3 986 m2 nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wadium - 3 500 000 zł Minimalne postąpienie - 350 000 zł
Przetarg odbędzie się 23 grudnia 2008 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 16 grudnia 2008 roku. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Szczegółowe informacje na temat organizacji przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości pod nr tel. (058) 668 89 39. Kontakt mailto: e.tor@gdynia.pl
Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej www.gdynia.pl/grunty lub w cenie 20 zł do odebrania w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 465/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8535/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.12.2008 r. - nieruchomosci położonej przy ul. Częstochowskiej 6 B o pow. 486 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 77 obręb Gdynia jako działka nr 492/31, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 466/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8536/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.12.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Jesionowej 15 A o pow. 210 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 81 obręb Gdynia jako część działki nr 753/113, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 03.12.2008 r. do 23.12.2008 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 206 000 euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
ul. Bp. Dominika 13A w Gdyni"
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2008r., sygn. numerem 347549- 2008. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Bp. Dominika 13A w Gdyni. Kod CPV: 71223000-7 i 71240000-2
Przedmiot zamówienia obejmuje :
a) rozbudowę i przebudowę szkoły,
b) rozbiórkę części budynku szkoły, kolidującej z planowaną rozbudową,
c) przebudowę układu komunikacyjnego, tj.: przebudowę odcinka ul. Bp. Dominika, po dotychczasowej trasie stanowiącej dojazd do szkoły oraz budynków mieszkalnych wraz z budową wyposażenia technicznego oraz budowę miejsc postojowych ,
d) budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, kolidującej z planowaną inwestycją,
e) zagospodarowanie terenu w rejonie szkoły oraz budynków mieszkalnych, tj.: wykonanie ciągów pieszych, ogrodzenia i elementów małej architektury wraz ze zmianą lokalizacji śmietników, urządzeniem zieleni, itp,.
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin wykonania zamówienia: 180 dni. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.Termin związania ofertą 30 dni. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 35% wartości zamówienia podstawowego.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać nieodpłatnie, w siedzibie Wydziału Budynków ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Termin składania ofert - do dnia 15.12.2008 r. do godz. 11.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (IV piętro) ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 15.12.2008r o godz. 12.00 w pok. 48 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (IV piętro) , ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Bożenna Zaręba fax. (058) 66 98 931, Wydział Budynków.
***
Dom Dziecka w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. księgowych. Szczegółowe informacje można uzyskać na internetowej stronie BIP Domu Dziecka w Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Morskiej, wykaz nr 460/08/V/M, część działki nr 168/48 o pow. 35 m², oznaczonej na KM 9, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na zieleń izolacyjną;
- przy ul. Wiejskiej, wykaz nr 459/08/V/M, część działki nr 1315/125 o pow. 240 m², oznaczonej na KM 19, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 2 lat, na uprawy jednoroczne;
- przy ul. Wiejskiej, wykaz nr 458/V/M, część działki nr 1315/125 o pow. 200 m², oznaczonej na KM 19, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 2 lat, na uprawy jednoroczne.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 03.12.2008 r. do dnia 23.12.2008 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73
poszukuje pracownika na stanowiska:
- specjalisty ds. sekretariatu w wymiarze pełnego etatu,
- pracownika do obsługi ksero w wymiarze 3/4 etatu.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymogami i dokumentami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl-jednostki i firmy związane z samorządem.
Dokumenty należy przesyłać lub składać w kadrach szkoły do dnia 17 grudnia 2008 r., tel. (058) 629 00 37, fax. (058) 629 07 73.