Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
884 (484) 2009-01-09 - 2009-01-15

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym przy:
- ul. Śląskiej 44 o pow. 163,46 m2, działki: nr 1512/390, nr 1510/389, k.m. 58, KW GD1Y/00004137/5,
- ul. Świętojańskiej 5-7 o pow. 19,55 m2, działka nr 985/256, k.m. 54, KW 9993,
- ul. Świętojańskiej 139 Bl. I o pow. 19,49 m2, działka nr 529/60, k.m. 59, KW 10317. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami minął dnia 12.08.2008 r.
- ul. Bp. Dominika 8-14, kl.10 o pow. 114,67 m2, działki nr: 590/234, 592/56, k.m. 59, KW 12832. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy minął dnia 16.09.2008 r.
- ul. Morskiej 99 o pow. 31,85 m2, działka nr 607/51, k.m. 49, KW 12618
- ul. Chylońskiej 132 o pow. 47,82 m2, działka nr 882/87, k.m. 13, KW GD1Y/00020018/3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy minął dnia 03.10.2008 r.
Wykazy wywieszono od dnia 07.01.2009 r. do dnia 28.01 2009 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni".


Termin wykonania zamówienia 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 227-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi

Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni).
Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2009 r. do godz. 11.00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.01.2009 r. godz. 11.30 w pok. nr 105a w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1) Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określoną wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
b) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dróg wraz z sieciami uzbrojenia, o wartości netto minimum 100.000,00 zł każda;
c) wykażą się osobami, które posiadają następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
- drogowej - 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych, wod-kan., gazowych - 1 osoba;
i przynależą do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego;
d) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000 zł.
2) Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Długi, fax (0-58) 668 83 02, Wydział Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Waszyngtona 7, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 27/3, km. 132 o pow. 73 m², przeznaczonej do dołączenia do nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 37/2, celem poprawy warunków zagospodarowania. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 31.12.2008 r. do 21.01.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni: przy ul. Morskiej, wykaz nr 479/08/V/M, części działek nr 145/48; 147/37 o pow. 15 m², oznaczonych na KM 9, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na wjazd i miejsca postojowe. Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 22.12.2008 r. do dnia 13.01.2008 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 8788/08/V/0 z dn. 16.12.2008r. przyznał dotacje
na realizację zadania:
„Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzhaimera, oraz ich rodzin" następującym podmiotom:
1. Gdańskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera, z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 94, 81-824, NIP 585-12-12-070 na wsparcie realizacji zadania: „Grupy wsparcia i rehabilitacja" w następujących kwotach:
- w roku 2009 20.000 zł, w roku 2010 21.000 zł, w roku 2011 22.000 zł,
2. Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą w Sopocie, al. Niepodległości 778, 81-805, NIP 957-065-75-46 na wsparcie realizacji zadania: „Warto być-program wsparcia dla osób z chorobą otępienną oraz ich opiekunów" w następujących kwotach:
- w roku 2009 13.020 zł, w roku 2010 13.020 zł, w roku 2011 13.020 zł.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22
zatrudni od zaraz specjalistę ds kadr ze znajomością KP i Karty Nauczyciela w wymiarze 1/4 etatu. Kontakt: dyrektor Barbara Rzepiak tel (058) 622 27 51.
***
Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
zatrudni od zaraz specjalistę ds kadr na 3/4 etatu. Dokumenty (cv, list motywacyjny) należy składać w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel (058) 629 2000 w. 15, osoba do kontaktu Bogumiła Pelc.
***
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu nr 8851/2008/V/P z dnia 23.12.2008 r. przyznał dotacje następującym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert
na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2009 roku
1. Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe „Gejtawy" na zadanie „I póki kropla jest w Bałtyku..." - cykl koncertów na ORP Błyskawica i Darze Pomorza z konkursem fotograficznym „Morze nasze morze" 15 000 zł,
2. Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego Art. Gdynia na zadanie Fotoplastykon gdyński - elektroniczna biblioteka ilustracji 7 500 zł
3. Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego Art. Gdynia na zadanie Galeria malarze Gdyni 12 000 zł,
4. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 21 12 820 zł
5. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Wystawy i warsztaty plastyczne oraz prelekcje z historii sztuki 5 000 zł,
6. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji „Ocalić od zapomnienia" 1 700 zł,
7. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Scena 138 - edukacyjny projekt artystyczny 51 956 zł,
8. Fundacja „W górach jest wszystko co kocham" na zadanie V Jubileuszowy koncert „W górach jest wszystko co kocham" 9 000 zł,
9. Stowarzyszenie Ruch dla Gdyni na zadanie Realizacja zadania publicznego. Organizacja IX edycji konkursu wiedzy o Gdyni pn. „Gdynia - nasza mała ojczyzna" 5 460 zł,
10. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża „Era Art" na zadanie Jedenastka Era Art. 23 000 zł,
11. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna na zadanie Upowszechnianie Kultury Muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic 18 000 zł,
12. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych na zadanie Festiwal Sztuki Aktorskiej Zbigniewa Zamachowskiego pt. „Aktor potęgą jest i basta" 15 000 zł,
13. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra na zadanie Gdyński Sezon Chóralny - Cantemus Omnes 2009 63 000 zł,
14. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra na zadanie Dialogi ze sztuką 38 000 zł,
15. Fundacja Wspólnota Gdańska na zadanie Szopka Bożonarodzeniowa 2009 I Gdyński Plener i Wystawa Rzeźb z Piasku 35 000 zł,
16. Stowarzyszenie Akuku Sztuka na zadanie Transvizualia 009: Festiwal Form Audiowizualnych i Multimedialnych (3 edycja) 53 000 zł,
17. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury na zadanie Chór Franciszkańskiego Centrum Kultury 15 000 zł,
18. Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala" na zadanie Gdyński Chór Muzyki Gospel 8 990 zł,
19. Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na zadanie Upowszechnianie chóralistyki w kraju poprzez udział chóru „Symfonia" w festiwalach muzyki chóralnej 5 000 zł,
20. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej na zadanie VII Festiwal Muzyki Dawnej Anima Musica 16 000 zł,
21. Stowarzyszenie „Concertino" na zadanie Gdyńskie Impresje muzyczne 2009 33 000 zł,
22. Fundacja Wspierania Oświaty i Rozwoju Gospodarczego Pomorza „Gwiazda Północy" na zadanie Warsztaty tańca z „New Style z Niako" 10 008 zł,
23. Stowarzyszenie K3 Kulturalne Trójmiasto na zadanie Watch Docs - Objazdowy Festiwal Filmowy „Prawa człowieka w filmie" 9 000 zł,
24. In Gremio na zadanie IV Przegląd Twórczości Dziecięcej RAZEM 2009 5 416 zł,
25. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klauza", Oddział w Gdyni na zadanie Ogólnopolski Dzień Tańca z Klanzą - zatańcz z nami w Gdyni 2 100 zł,
26. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Gdyni na zadanie Wydawanie czasopisma „Gdinsko Kleka" 4 000 zł,
27. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni na zadanie Kultywowanie Piesni i Tańców Kaszubskich poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia 9 150 zł,
28. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni na zadanie Kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność Chóru Męskiego „Dzwon Kaszubski" 5 600 zł,
29. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni na zadanie Kaszubskie Warsztaty Literackie 3 500 zł,
30. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni na zadanie Wzbogacanie księgozbioru regionalnego Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni 2 100 zł,
31. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Gdyni na zadanie Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni 5 700 zł.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 8790/08/V/0 z dn. 16.12.2008r. przyznał dotacje na realizację zadania:
„Profilaktyka przez sport" następującym podmiotom:
- Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit" z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP 586-21-42-692 na dofinansowanie zadania: 1.„Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2009" w kwocie 13.347 zł, 2. „Gry sportowe jako forma wspierania abstynencji i wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz udział w VII Kociewskiej Spartakiadzie Klubów i Ruchów Trzeźwościowych" w kwocie 3.700 zł
- Klubowi Kolarskiemu „TREK" Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Demptowska 27, 81-094 , NIP 958-153-81-99, na dofinansowanie zadania: „Wytrwać do mety-kolarstwo jako wsparcie w profilaktyce uzależnień" w kwocie 9.070 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 482/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8701/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.12.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szeregów 20 o pow. 7 m², oznaczonej na karcie mapy KM 70 obręb Gdynia jako część działki nr 873/35, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 23.12.2008 r. do 12.01.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
- ul. Złotej o pow. 58 m² (działka nr 310/1,km 6 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (wykaz nr 469/2008/V/M
- ul. Cynkowa o pow.38 m² (działka nr 310/2, km 6 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (wykaz nr 467/2008/V/M
- ul. Złota o pow.120 m² (część działki nr 359, km 7 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (wykaz nr 470/2008/V/M.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.12.2008r do 14.01.2009r .
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
- Nr 483/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8816/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2008r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 900 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
- Nr 484/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8817/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2008r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 410 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
- Nr 485/2008/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8818/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2008r. - nieruchomości położonej przy ul. J. Korczaka o powierzchni 38 m², oznaczonej na karcie mapy KM 70 jako działka nr 484/35, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 24.12.2008r. do 13.01.2009r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 30/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Nowogrodzkiej 41/5, Nowogrodzkiej 41/3, Komandorskiej 48/5.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.12.2008 r. do dnia 04.01.2009 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 8789/08/V/0 z dn. 16.12.2008r. przyznał dotację na realizację zadania:
„Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych":
Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca z siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 26, 81-372, NIP 586-17-96-546 na dofinansowanie zadania w następujących kwotach:
- w roku 2009 42.000 zł, w roku 2010 44.000 zł, w roku 2011 46.000 zł.
***

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+" .

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia, m. in. w formie spotkań w klubie seniora, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i ćwiczeń budujących sprawność oraz innych działań realizujących cele określone w warunkach konkursu. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni, w terminie między 01 marca 2009 roku, a 31 grudnia 2009 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 300.000 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 12 lutego 2009 roku do godziny 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 8935/09/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 stycznia 2009 roku.

***
Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym na podstawie Zarządzenia nr 8713/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 grudnia 2008 r. została przyznana dotacja na wspieranie realizacji zadania: "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku".
L.p.Nazwa organizacjiprzyznana kwota dotacji  (w zł)Nazwa dyscypliny
1Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej32 400gimnastyka artystyczna
2Uczniowski Klub Sportowy JANTAR27 600gimnastyka artystyczna
3Uczniowski Klub Sportowy  CISOWA4 000judo
4Uczniowski Klub Sportowy GALEON29 000judo
5Uczniowski Klub Sportowy OPTY21 000judo
6Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA21 000judo
7Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA6 000kolarstwo
8Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki62 000koszykówka
9Uczniowski Klub Sportowy OMEGA8 000koszykówka
10Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 4510 000biegi na orientację i radioorientacja sportowa
11Wojskowy Klub Sportowy FLOTA17 000biegi na orientację i radioorientacja sportowa
12Klub Lekkoatletyczny GDYNIA40 000lekka atletyka
13Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZORZA18 000lekka atletyka
14Uczniowski Klub Sportowy ORLIK5 000lekka atletyka
15Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA10 000lekka atletyka
16Klub  Piłkarski BAŁTYK105 000piłka nożna
17Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA110 800piłka nożna
18Uczniowski Klub Sportowy ISKRA20 000piłka nożna
19Uczniowski Klub Sportowy CISOWA38 000piłka nożna
20Klub Sportowy ŁĄCZPOL47 000piłka ręczna
21Uczniowski Klub Sportowy CISOWA13 000piłka ręczna
22Uczniowski Klub Sportowy przy SSP nr 4210 000piłka ręczna
23Uczniowski Klub Sportowy CISOWA3 000piłka siatkowa
24Uczniowski Klub Sportowy OMEGA15 000piłka siatkowa
25Uczniowski Klub Sportowy ORLIK5 000piłka siatkowa
26Uczniowski Klub Sportowy TREFL37 000piłka siatkowa
27Klub Sportowy DELFIN13 000pływanie
28Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA9 000pływanie
29PTTK Zarząd Oddziału Mar. Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej20 000pływanie w płetwach
30RC ARKA 30 000rugby
31Wojskowy Klub Sportowy FLOTA7 000rugby 7
32Wojskowy Klub Sportowy FLOTA18 000podnoszenie ciężarów
33Uczniowski Klub Sportowy ZŁOTY TUR7 000siłowanie na ręce
34Klub Sportowy MAXIMUS10 000kick-boxing
35Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ20 000boks
36Wojskowy Klub Sportowy  FLOTA25 000strzelectwo sportowe
37Wojskowy Klub Sportowy FLOTA3 000sztuka walki - ju jitsu
38Karate Klub Gdynia6 000sztuka walki - karate tradycyjne
39Klub Karate Tradycyjnego6 000sztuka walki - karate tradycyjne
40Uczniowski Klub Sportowy ORLIK20 000tenis stołowy
41Wojskowy Klub Sportowy FLOTA5 000tenis ziemny
42Miejski Klub Żeglarski ARKA83 000żeglarstwo
43Yacht Klub POLSKI GDYNIA55 000żeglarstwo
44Yacht Klub STAL12 000żeglarstwo
45Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy2 766hokej
46Uczniowski Klub Sportowy SIEDEMNASTKA5 000rekreacja


Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni".

Termin wykonania zamówienia 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin związania ofertą 30 dni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 227-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi

Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni).
Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2009 r. do godz. 11.00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.01.2009 r. godz. 11.30 w pok. nr 105a w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1) Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, określoną wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
b) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dróg wraz z sieciami uzbrojenia, o wartości netto minimum 100.000,00 zł każda;
c) wykażą się osobami, które posiadają następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
- drogowej - 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych, wod-kan., gazowych - 1 osoba;
i przynależą do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego;
d) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000 zł.
2) Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Długi, fax (0-58) 668 83 02, Wydział Inwestycji.