888 (488) 2009-02-06 - 209-02-12

Biuro Porad Obywatelskich odpowiada

Kontynuujemy cykl porad przygotowanych przez Biuro Porad Obywatelskich (ul. Traugutta 2, tel. (058) 661 31 51). Co tydzień na łamach „Ratusza" pojawia się artykuł z pytaniem, które najczęściej zadają osoby korzystające z porad BPO i oczywiście odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury, licząc na to, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów.

Do Biura Porad Obywatelskich w Gdyni zgłosiło się małżeństwo zainteresowane zastępczą formą opieki nad dzieckiem, pytając o więcej informacji na ten temat.
Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej (z dnia 12 marca 2004) istnieją trzy podstawowe rodzaje rodzin zastępczych:
• spokrewnione z dzieckiem,
• niespokrewnione z dzieckiem,
• zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
- wielodzietne,
- specjalistyczne,
- o charakterze pogotowia rodzinnego.
Rodziny spokrewnione to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka np. dziadkowie, wujostwo, rodzeństwo.
W rodzinie takiej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci (z wyjątkiem sytuacji umieszczenia w rodzinie rodzeństwa - w tym przypadku dopuszczalna jest większa liczba dzieci). Ta sama zasada dotyczy rodzin niespokrewnionych.
Rodziny niespokrewnione to rodziny, które są z punktu widzenia prawa obce dla dziecka.
Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem:
- wielodzietne to te rodziny, w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje dzieci i nie więcej niż sześcioro. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć.
- specjalistyczne - w tych rodzinach umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji; w tym samym czasie w tego typu rodzinie może przebywać nie więcej niż troje dzieci,
- o charakterze pogotowia rodzinnego w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji prawnej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące). Rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję. W tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.
Osoby całkowicie niezdolne do pracy nie mogą być rodziną zastępczą zawodową niespokrewnioną z dzieckiem. Pełnienie funkcji rodziny niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem nie wyklucza pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem. c.d.n.