890 (490) 2009-02-20 - 2009-02-26

Bankowo do „trójki”

W III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni rusza w tym tygodniu rekrutacja do programu Banku Gospodarki Żywnościowej „Klasa BGŻ".
Klasa BGŻ to realizowany od 2003 roku projekt, który ma umożliwić kontynuację nauki w renomowanych liceach w Polsce uzdolnionym absolwentom gimnazjów pochodzącym z niezamożnych rodzin, mieszkających na wsi i w małych miastach oraz w regionach o wysokim bezrobociu. Jednym z założeń programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych biedniejszej młodzieży.
W Polsce podobne klasy działają już w liceach z Warszawy, Krakowa i Wrocławia. W Gdyni do klasy BGŻ uczęszczać będzie 10 uczniów.

O przyjęcie do Klasy BGŻ mogą ubiegać się:
- absolwenci gimnazjów, którzy uzyskali na I semestr w III klasie gimnazjum średnią wyników powyżej 5.0,
- uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty minimum socjalnego,
- uczniowie zamieszkali na wsiach lub w małych miastach nie będących powiatami.
Pod uwagę brane są również kryteria dodatkowe, takie jak niepełna rodzina, choroba w rodzinie, wielodzietność, patologie społeczne.
Uczniowie objęci opieką Fundacji BGŻ mają zapewnione w całości finansowanie kosztów utrzymania i nauki w tym m.in. bezpłatne zakwaterowanie w internacie szkoły, całodzienne wyżywienie, podręczniki i pomoce dydaktyczne, pomoc w zakupie niezbędnej odzieży i obuwia czy składkę na Radę Rodziców.

W sumie rocznie kwota utrzymania jednego ucznia waha się w granicach od 8 do 10 tys. zł. Kandydatów do Klasy BGŻ zgłaszają macierzyste gimnazja.
Ostateczną decyzję podejmuje Komisja Kwalifikacyjna Fundacji BGŻ.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.bgz.pl , a także w Fundacji BGŻ pod numerem telefonu (022) 860 55 71.