892 (492) 2009-03-06 - 2009-03-12

Lasy - bogactwo Gdyni

Lasy pokrywają powierzchnię 6169 ha i stanowią 45,5 % ogólnej powierzchni Gdyni. Lasy komunalne Gminy Miasta Gdyni zajmują powierzchnię 441,75 ha, w tym 90,26 ha zajmuje rezerwat przyrody „Kępa Redłowska".
Ze względu na charakter komunalnych lasów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej pełnią one funkcję ochronną i stanowią naturalne tereny spacerowo - rekreacyjne dla licznych mieszkańców Gdyni. W lasach komunalnych prowadzi się gospodarkę, która zapewnić ma zachowanie maksymalnej trwałości lasów poprzez:
- dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów,
- preferowanie naturalnego odnowienia lasu,
- ograniczanie regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych,
- kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększanie odporności lasu na czynniki destrukcyjne,
- ograniczanie stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych oraz prowadzenie ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności leśnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o lasach) podstawę prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej i jakichkolwiek zabiegów gospodarczych stanowi Plan Urządzania Lasu tworzony przez wyspecjalizowane jednostki (Biura Urządzania Lasu) co 10 lat według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania.
Aktualny plan dla lasów komunalnych Gminy Miasta Gdynia opracowany został w roku 2005 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni na okres obowiązywania od roku 2006 do roku 2015. Mając na uwadze przeważający charakter parkowy drzewostanu lasów komunalnych w Gdyni, celem wszystkich prac tu wykonywanych jest utrzymanie ciągłości lasu oraz przygotowanie powierzchni leśnych do odnowień naturalnych lub przyszłych nasadzeń.
Zakres prowadzonych prac obejmuje m.in. likwidację szkód spowodowanych przez siły przyrody i człowieka, wykonywanie nasadzeń i uzupełnień drzew, wykonywanie wycinki w oparciu o planowane użytkowanie rębne i sprzedaż drewna, wykonywanie trzebieży wczesnych i późnych, sprzątanie na bieżąco wytypowanych tras spacerowych oraz obrzeży lasu na styku z osiedlami, usuwanie „dzikich wysypisk" z terenu lasu, kompleksowe sprzątanie zanieczyszczeń z całego terenu lasów (dwukrotne w ciągu roku), konserwacja dróg, urządzeń melioracyjnych i elementów zagospodarowania turystycznego, budowa prostych urządzeń turystycznych.
Jedną z głównych czynności hodowlanych w lesie są trzebieże.
Istotą trzebieży jest sukcesywne usuwanie z drzewostanu nadmiaru drzew głównie z powodu ich stopniowo wzrastających potrzeb życiowych. W ten sposób poprawia się warunki wzrostu i rozwoju pozostałym drzewom. Jednocześnie, wskutek regulowania stopnia zagęszczenia drzew w drzewostanie, zmieniają się warunki środowiska glebowego i atmosferycznego.
Wpływ trzebieży obejmuje on całe ekosystemy, wszystkie tworzące je składniki wraz ze skomplikowanymi, wzajemnymi oddziaływaniami. A więc rola biologiczna trzebieży wykracza poza ich znaczenie czysto hodowlano - pielęgnacyjne.
Całość prac obejmujących gospodarkę leśną w lasach komunalnych Miasta Gdyni wykonuje administrator lasów komunalnych firma Zieleń - Projekt sp. z o.o pod kierownictwem wykwalifikowanego leśnika z ponad 20 letnim doświadczeniem. Pracownicy ww. firmy odbyli specjalistyczne szkolenia uprawniające do wykonywania prac leśnych. W imieniu Zarządu Dróg i Zieleni kontrolę sprawuje uprawniony pracownik, inspektor z wykształceniem leśnym.
Drewno pozyskiwane z lasów komunalnych Gminy Miasta Gdyni, przeznaczone jest na sprzedaż i można je nabyć w siedzibie administratora lasów komunalnych firmy Zieleń - Projekt sp z o.o. w Gdyni przy ul. Wileńskiej 28 a (tel. 058 622-78-47).