894 (494) 2009-03-20 - 2009-03-26

W środę sesja

W środę 25 marca 2009 roku o godz. 12.00 w sali 105 rozpocznie się XXX Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2009.
- zmiany uchwały nr XI/291/2007 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 września w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów;
- utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczyki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego;
- oddalenia skargi, z 04 lutego 2008 r., Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu";
- przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku.
- zatwierdzenia projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w ramach Priorytet 2 - Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 -2008 w ramach konkursu 01/2.2/2009 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- zatwierdzenia projektu: „Dajmy wszystkim równe szanse" w ramach Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/9.1.2/2009;
- zatwierdzenia projektu „Uniwersytet zaczyna się w przedszkolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencja w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" w ramach konkursu 01/POKL/9.1.1/2009 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego.
- zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2a;
- nadania imienia Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 13 A;
- zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni;
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Gabriela Narutowicza 31;
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pawiej 23;
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 128;
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Olkuskiej 115 C;
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej;
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości, położonej w Gdyni przy ul. Owsianej, na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława Miegonia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Dąbka, stanowiącej własność osoby fizycznej.