895 (495) 2009-03-27 - 2009-04-02

Biuro Porad Obywatelskich odpowiada

Do Biura Porad Obywatelskich w Gdyni zgłosiło się małżeństwo, które pragnie zaadoptować dziecko. Klienci chcieli dowiedzieć się jak wygląda procedura adopcyjna.
Adopcja oznacza przysposobienie prawne dziecka w wyniku, którego rodzice nabywają prawa i obowiązki takie same, jak w rodzinie naturalnej. W polskim systemie prawnym wyróżnia się trzy rodzaje adopcji: przysposobienie pełne, niepełne i całkowite. Adopcję orzeka sąd rodzinny. Pary, które chcą stać się rodziną adopcyjną czeka drobiazgowa procedura. Ma ona na celu sprawdzenie, czy są oni przygotowani do adopcji. Po podjęciu decyzji o chęci adopcji małżeństwo powinno udać się do Ośrodka Adopcyjnego (w Gdyni Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy znajduje się przy ul. Demptowskiej 46). Pracownik ośrodka udzieli wszystkich informacji na temat szczegółów procedury adopcyjnej.
Kandydaci na rodzinę adopcyjną zobowiązani są do przedstawienia kompletu dokumentów tj. odpisu zupełnego aktu małżeństwa, życiorys, zaświadczenia o niekaralności w formie wypisu z rejestru skazanych, zaświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu dla obojga kandydatów osobno, zaświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza psychiatrę dla każdego z kandydatów osobno, zaświadczenie o zatrudnieniu i o zarobkach, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok oraz przedstawić pracownikom ośrodka dwie osoby, które mogą dać kandydatom na rodziców) adopcyjnych pozytywne rekomendacje (nie mogą być to osoby spokrewnione z kandydatami). Kolejnym etapem w procedurze adopcyjnej są badania psychologiczne prowadzone przez psychologa ośrodka. Przeprowadza on rozmowę i testy psychologiczne określając predyspozycje i cechy charakteru kandydatów. Pracownik Ośrodka odwiedza rodzinę w ich domu. Wizyta ta ma na celu sprawdzenie warunków bytowych i bliższe poznanie rodziny.
Aby rodzina mogła dalej uczestniczyć w postępowaniu adopcyjnym musi uzyskać akceptację Zespołu Kwalifikacyjnego Ośrodka. Kolejnym etapem jest udział rodziny w specjalistycznym szkoleniu. Szkolenie ma charakter grupowy lub indywidualny. Uczestniczą w nich kandydaci na rodziny adopcyjne, którzy uzyskali rekomendację Zespołu. Szkolenie ma na celu przybliżenie problemów związanych z przyjęciem dziecka, a także naukę metod ich rozwiązywania. O terminie szkolenia kandydaci dowiadują się telefonicznie. Jest to przeważnie kilka spotkań odbywających się co tydzień popołudniami. Szkolenie przeciętnie trwa około 40 godzin.
Po zakończeniu szkolenia zapada końcowa decyzja o zakwalifikowaniu rodziny do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej w trakcie Komisji Kwalifikacyjnej w skład, której wchodzą pracownicy ośrodka oraz osoby z zewnątrz np. pracownicy socjalni, dyrektorzy Domów dziecka itp.
Czas oczekiwania na dziecko jest różny i uzależniony od wielu czynników m.in. od wieku i płci, potrzeb dziecka, jakie pragną przyjąć rodzice. Następnie kandydatom przedstawiana jest konkretna propozycja dziecka do adopcji. Uzyskują oni wtedy wszystkie informacje jakie posiada Ośrodek o dziecku. Otrzymują dane na temat sytuacji rodzinnej, zdrowia, predyspozycji, rodzeństwie czy nawet wyglądu dziecka. Jeżeli przedstawione do adopcji dziecko jest przez rodziców wstępnie zaakceptowane (na podstawie przedstawionej dokumentacji) następuje moment pierwszego kontaktu z dzieckiem.
Rodzice adopcyjni mogą złożyć wniosek do sądu o przysposobienie poznanego dziecka. Pracownicy Ośrodka pomagają w jego przygotowaniu, składają wniosek do Sądu wraz z kompletem dokumentów i uczestniczą wraz z rodziną w całej procedurze prawnej.
Najczęściej rodzina adopcyjna uczestniczy w dwóch rozprawach sądowych. Podczas pierwszej sąd wyraża zgodę na zabranie dziecka przez rodzinę do domu. Jest to tzw. okres preadopcyjny. Po pewnym czasie odbywa się druga rozprawa tzw. adopcyjna, dopełniająca formalności prawnych.
W Polsce mało popularna, ale dopuszczana prawnie jest tzw. adopcja ze wskazaniem. W tym przypadku zarówno rodzice biologiczni, jak i adopcyjni mają o sobie „komplet" informacji (odwrotnie niż w zwykłej adopcji - kiedy to rodzice adopcyjni wiedzą bardzo dużo o biologicznych, a ci drudzy nic o adopcyjnych). Jest ona jednak dość ryzykowna dla rodziców adopcyjnych, ponieważ nie mają oni pełnej informacji o dziecku jak i jego rodzinie.  CDNKontynuujemy cykl porad przygotowanych przez Biuro Porad Obywatelskich (ul. Traugutta 2, tel. (058) 661 31 51). Co tydzień na łamach „Ratusza" pojawia się artykuł z pytaniem, które najczęściej zadają osoby korzystające z porad BPO i oczywiście odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury, licząc na to, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów.