897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

Ogłoszenia

Dyrektor IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni ul. Morska 186
zatrudni nauczyciela matematyki. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 8.00 do 15.00. Kontakt: (058) 623 08 53.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 584/09/V/M, część działki nr 814/93 o pow. 20 m², oznaczonej na KM 22, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na prowadzenie działalności handlowo-usługowej;
- przy ul. Morskiej, wykaz nr 585/09/V/M, część działki nr 713/302 o pow.14 m², oznaczonej na KM 18, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku, na działalność handlową;
- przy ul. Starogardzkiej, wykaz nr 586/09/V/M, część działki nr 644/106 o pow. 40 m², oznaczonej na KM 18, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działalność usługową;
- przy ul. Św. Mikołaja, wykaz nr 587/09/V/M, części działek nr: 812/28; 712/28; 711/28 o pow. 19 m², oznaczonych na KM 18, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działalność handlową .
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 03.04.2009 r. do dnia 24.04.2009 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO a poniżej 206.000 Euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych :
„Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ulicy Wileńskiej w Gdyni". W dniu 03.04.2009r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod numerem 58419-2009 Termin składania ofert - do dnia: 14.04.2009r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni .
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 20,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Inwestycji lub pobrać na stronie internetowej: -adres: http://www.gdynia.pl/bip/ usługi. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel. (058) 66 88 880 - Wydział Inwestycji.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 206 000 Euro
na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na remont Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radtkego
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radtkego. Kod CPV: 71320000-7. Remont hali obejmuje prace budowlane oraz instalacyjne mające na celu doprowadzenie obiektu Miejskiej Hali Targowej łukowej i płaskiej do zgodności z obowiązującymi przepisami p.poż., higieniczno - sanitarnymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Termin wykonania zamówienia: 120 dni. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać nieodpłatnie, w siedzibie Wydziału Budynków ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi. Termin składania ofert - do dnia 16.04.2009 r. do godz. 11.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (IV piętro) ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 16.04.2009r o godz. 12.00 w pok. 48 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (IV piętro), ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Danuta Winiarz fax. (058) 66 98 931, Wydział Budynków.
***
Zespół Szkól Budownictwa Okrętowego 81-184 Gdynia ul. Energetyków 13 a
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro a poniżej 5 150.000 euro
na robotę budowlaną „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni ul. Energetyków 13 a"
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych / tekst jedn. Dz. U .Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie: szkoły www.zsbo.int.pl. bip. miasto .gdynia. pl./ strony zamówienia, oraz w formie pisemnej w pokoju . nr 3 budynku szkoły w godz. od 8.00 do 15.00 Oferty należy składać w pokoju . nr. 3 szkoły, w zamkniętej kopercie do dnia 21.04.2009 r. godz. 9:00. Otwarcie nastąpi w gabinecie dyrektora w dniu 21 04.2009 r. godz. 12.00. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje wnoszenia wadium. Termin związania z ofertą 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100%. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Kierownik Administracyjny tel. (058) 621 66 13 pon - pt 8.00-15.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 137/30, k.m. 17 o pow. 355 m², położona w Gdyni przy ul. Krzywoustego, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 06.04.2009 r. do 27.04.2009 r.
***
Dyrektor IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni ul. Morska 186
zatrudni nauczyciela fizyki i astronomii.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 8.00 do 15.00.
Kontakt (058) 623 08 53.
***
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
poszukuje kandydatów na samodzielne stanowiska: Specjalistów ds. promocji i marketingu. Wymagane jest: wyższe wykształcenie, biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wysoka kultura osobista.
Osoby chętne proszone są o wysyłanie zgłoszeń i CV na adres teatru: Teatr Miejski im. W. Gombrowicza, ul. Bema 26 81-381 Gdynia
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonej przy ulicy al. Zwycięstwa 18 - 30 oznaczonej na karcie mapy NR 59 obręb Gdynia jako działki: 255, 733/252, 734/252, 735/252, 736/252, 540/249, 538/248, 535/252, 251 o łącznej powierzchni 6 600 m².
Wykaz nr 583/09/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia NR 10084/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2009 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 01 kwietnia 2009 roku do dnia 22 kwietnia 2009 roku.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277
zatrudni na umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pomoc nauczyciela.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka w godz. 9.00 - 15.00 lub na adres: sosw1@sosw1.eu, do 20.04.2009 r.
Kontakt: (058) 625 98 83.