897 (497) 2009-04-10 - 2009-04-16

W środę sesja

W środę, 15 kwietnia o godz. 8.00 w sali 105 rozpocznie się XXXI Sesja Rady Miasta. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2008
- udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2008
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2009.
- określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- rozwiązanie porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego utworzenia wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów
- przyjęcie programu rewitalizacji części dzielnicy Śródmieście i Kamienna Góra, rejon ulic: Zawiszy Czarnego, Armii Krajowej, Burchardta, Skwer Kościuszki, Aleja Jana Pawła II oraz Parku Rady Europy i Placu Grunwaldzkiego,
- przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka,
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu systemowego „Rodzina blizej siebie", dotyczącego wsparcia dzieci i rodziców, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,
- zatwierdzenie projektu „Warsztaty filmowe dla dzieci niesłyszących - obraz filmowy jako sposób komunikacji" w ramach Projektu 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/9.1.2/2009,
- rozwiązanie Zespołu Szkół nr 2 w Gdyni ul. Wolności 27,
- ustalenie opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Gdynia, ul. Energetyków 13,
- zmiana obwodu Gimnazjum nr 4, ul. Okrzei 6 w Gdyni,
- zmiana obwodu Gimnazjum nr 14, ul. Płka Dąbka 207 w Gdyni,
- zmiana obwodu Gimnazjum nr 15, ul. Staffa 10 w Gdyni,
- zmiana obwodu Gimnazjum nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Wrocławska 52 w Gdyni,
- zmiana obwodu Gimnazjum nr 12 i Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Chylońska 227 w Gdyni,
- zmiana obwodu Gimnazjum nr 18 i Szkoły Podstawowej nr 46, ul. Chwaszczyńska 26 w Gdyni,
- zmiana obwodu Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Cechowa 22 w Gdyni,
- zmiana obwodu Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Grabowo 12 w Gdyni,
- zmiana obwodu Szkoły podstawowej nr 20, ul. Starodworcowa 36 w Gdyni,
- zmiana obwodu Szkoły podstawowej nr 23, ul. Grottgera 19 w Gdyni,
- zmiana obwodu szkoły podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 35 w Gdyni,
- wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz wyrażenia zgody na ich sprzedaż wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Orłowskiej 4, w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- wyrażenie zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Promiennej 1A,
-zaliczenia ciągu dróg w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo jako 13KD-D, 14 KD-D oraz 15 KD-D w Gdyni do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi,
- zaliczenia ul. Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi,
-przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,
- nadania nazwy skwerowi w Gdyni.