899 (499) 2009-04-24 - 2009-04-29

Ogłoszenia

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego ogłasza przetarg nieograniczony do 5 150 000 euro na roboty budowlane związane z wymianą posadzek w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
Zamawiającym jest : VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego , 81-424 Gdynia, ul. Kopernika 34. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane związane z wymianą posadzek na II piętrze budynku VI LO w Gdyni. Kody wg CPV: 45111300-1 roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45432110-8 pokrywanie podłóg. Wymagany termin realizacji : 7 tygodni od dnia rozpoczęcia robót , wskazanego w podpisanej umowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4769_.html
SIWZ w formie pisemnej można odebrać w VI LO w Gdyni , ul. Kopernika 34 , pok. 2D (kierownik administracyjny ). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 11.05.2009 r. do godz. 14.00 w sekretariacie VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34, pok. nr 1.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiajacego w dniu 11.05.2009 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej ( pok. nr 2B) VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: kierownik administracyjny, tel/fax. (058) 622 22 33 w godz. 8.00 - 15.00 pon. - czw. i 9.00 - 13.00 piątek , e-mail : sekretariat@vilo.org
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok.428 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres:
- 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Morskiej o powierzchni 6 m² oznaczonej na karcie mapy KM 49 jako część działki nr 418/241 KW 24361. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod działalność handlową w tymczasowym pawilonie handlowym,
- 1 roku położonej w Gdyni przy ul. Białostockiej o powierzchni 12 m² oznaczonej na karcie mapy KM 58 jako część działki nr 1378/7 KW 38489. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod działalność handlową w tymczasowym pawilonie handlowym ,
- 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej o powierzchni 75 m² oznaczonej na karcie mapy KM 51 jako część działki nr 172/102 KW 24361. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod działalność handlową w tymczasowym pawilonie handlowym,
- 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Mrongowiusza o powierzchni 350 m² oznaczonej na karcie mapy KM 49 jako część działki nr 801/218 KW 1140. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod działkę przydomową,
Wykazy wywieszono na okres od 20.04.2009 r. do 10.05.2009 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11
w Gdyni, ul. Porębskiego 21
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. księgowości w wymiarze ½ etatu. Szczegóły oferty na stronie BIP i tablicy informacyjnej ZS 11.
Dokumenty (CV i list motywacyjny) należy składać w szkole lub e-mailem: sekretariat@zs11.neostrada.pl do dnia 30.04.2009 r. z dopiskiem oferta na stanowisko specjalisty ds. księgowości.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11 w Gdyni, ul. Porębskiego 21
ogłasza konkurs na stanowisku głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegóły oferty na stronie BIP i tablicy informacyjnej ZS11.
Dokumenty (CV i list motywacyjny) należy składać w szkole lub e-mailem: sekretariat@zs11.neostrada.pl do dnia 30.04.2009 r. z dopiskiem oferta na stanowisko głównego księgowego.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11
w Gdyni, ul. Porębskiego 21
zatrudni pomoc kuchenną na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 30.04.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat położonej w Gdyni przy al. Jana Pawła II o powierzchni 64 m² oznaczonej na karcie mapy 134 jako część działki nr 62/1 KW 28572. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod działalność gastronomiczną - ogródek przy barze rybnym „Atol".
Wykaz wywieszono od 10.04.2009 r. do 30.04.2009 r.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni,
rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXXI/692/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 19.05.2009 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Żłobek „Niezapominajka", ul. Wójta Radtkego 23, 81-351 Gdynia ogłasza zamówienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Roboty remontowo - modernizacyjne pomieszczenia grupy żłobkowej
CPV 54111300-1, 45432100-5, 45421150-0, 45442100-8, 45444310-4, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4285_.html lub na życzenie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego ul. Wójta Radtkego 23, 81-351 Gdynia, w sekretariacie, codziennie w godz. 8.00-14.00.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Łucja Janiszewska - Kierownik Żłobka, tel. (058) 620 88 39. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Termin realizacji: od 01 lipca 2009 do 29 lipca 2009 roku. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium oceny ofert: cena - 95%, okres gwarancji - 5%. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: ul. Wójta Radtkego 23, 81-351 Gdynia, (sekretariat) do dnia 08.05.2009 roku do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2009 roku o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje uruchomienia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu: Nr 602/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10287/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.04.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 3000 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 6/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 16.04.2009 r. do 07.05.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów:
1. Nr 603/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10288/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.04.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej o pow. 2.139 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack jako część działki nr 696/9 i część działki nr 274/11, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 604/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10289/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.04.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Głogowej o pow. 1.056 m², oznaczonej na karcie mapy KM 38 obręb Wielki Kack jako działka nr 695/9, część działki nr 696/9 i część działki nr 274/11, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 16.04.2009 r. do 07.05.2009 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni, 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro
na roboty budowlane polegające na wykonywaniu robót awaryjno - naprawczych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamówienia/5118_html
Termin składania ofert 6.05.2009 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Wiesław Jabłonowski, tel. (058) 761 20 28 oraz Ilona Pawlak tel. (058) 761 20 27 w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 254/115 k.m.104 o pow.100 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 15.04.2009 r. do 05.05.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz.dz.nr 254/115 k.m.104 o pow.150 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 15.04.2009 r. do 05.05.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz. nr 378/45 k.m.79 o pow.52 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 15.04.2009 r. do 05.05.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz.dz.nr 431/45 k.m. 79 o pow. 99 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 15.04.2009 r. do 05.05.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz.nr 285/2 k.m. 95 o pow.68 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 15.04.2009 r. do 05.05.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni: przy ul. Chylońskiej - Plac Dworcowy, wykaz nr 601/09/V/M, część działki nr 354/1 o pow. 28,80 m², oznaczonej na KM 18, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 01.05.2010 r, na prowadzenie działalności handlowej.Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 15.04.2009 r. do dnia 06.05.2009 r.