901 (501) 2009-05-08 - 2009-05-14

Ogłoszenia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
na wykonanie wymiany posadzek w salach 8, 9, 10, 11, 12 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Numer ogłoszenia BZP: 129526 - 2009; data zamieszczenia: 30.04.2009
CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane 45111300 - 1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych 45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45432110 - Pokrywanie podłóg. Zamawiającym jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, 81-405 Gdynia, ul. Legionów 27, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Wiesława Kosakowskiego.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek w ZSO nr 1. Wymagany termin realizacji: do 31.07.2009 r. Wydział prowadzący postępowanie - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html SIWZ można odebrać także w sekretariacie ZSO nr 1, ul. Legionów 27. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 22.05.2009 r. do godz. 9.00 w sekretariacie ZSO nr 1, ul. Legionów 27. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 22.05.2009 r. o godz. 9.30 w sali nr 3G, ZSO nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Łukasz Patek, tel. (058) 712 62 70 godz. 8.00 - 16.00 i Izabela Kruszewska tel. (058) 622 18 33 w. 35, w godz. 8.00 - 14.00
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Termin realizacji - do dnia 31.07.2009 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100 %. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, ani stosować aukcji elektronicznej.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
***
Dyrektor SP 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5
informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro a poniżej 5.150.000 euro na remont czterech pomieszczeń sanitarnych (łazienek uczniowskich) w budynku szkoły
Przedmiotem zamówienia jest remont czterech pomieszczeń sanitarnych (łazienek uczniowskich) w budynku szkoły. Termin realizacji umowy od 22.07.2009 do 15.09.2009 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły (pok. 101 ) w godz. 8.00 - 15.00 oraz jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4861_35793.html Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 20.05.2009r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 20.05.2009r. o godz. 9.30. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty, stanowiąca 100% udziału w ocenie końcowej. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny Sylwia Kassin (tel. 058 622 14 34).
***
Dyrektor SP 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5
informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro a poniżej 5.150.000 euro
na wymianę stolarki okiennej w części budynku szkolnego.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w części budynku szkolnego. Termin realizacji umowy od 22.07.2009 do 31.07.2009 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły (pok. 101) w godz. 8.00 - 15.00 oraz jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4861_35793.html
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 20.05.2009r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 20.05.2009 r. o godz. 10.30. Kryterium wyboru oferty jest cena oferty, stanowiąca 100% udziału w ocenie końcowej. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny Sylwia Kassin (tel. 058 622 14 34).
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77
ogłasza przetarg nieograniczony do 5.150.000 euro
Remont pomieszczeń pracowni technologicznych w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych
Wymagany termin realizacji 14.08 2009 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006r. poz. 1163 z późń. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie szkoły: www.zshg.internetdsl.pl oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 - 14.00. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 21.05.2009 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie kierownika administracji 21.05.2009r. o godz. 10.30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena: 100 %. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest kierownik administracji Dorota Kreft (pon.- pt. 9.00 - 13.00) kom 0 660 617 654 www.zshg.internetdsl.pl, e -mail: zshg1@poczta.onet.pl
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 39
ul. Unruga 88, 81 - 153 Gdynia, tel. (058) 625 09 71
ogłasza przetarg nieograniczony do 5.150.000 euro na wykonanie remontu w Szkole Podstawowej Nr 39
Część A - wymiana posadzek w salach lekcyjnych Część B - remont sanitariatu dziewczęcego
Wymagany termin realizacji: dla części A: 60 dni od podpisania umowy, dla części B : 28 dni od podpisania umowy. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 14.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 21.05.2009 r. do godz. 12.00, w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 21.05.2009 r. o godz. 12.30 w gabinecie dyrektora szkoły.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie przewiduje zamówień uzupełniających. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty brutto 100%.Ogłoszenie w BZP Nr 128682
Upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik adm. SP 39 Renata Terech, tel. (058) 625 09 71 w godz. 09.00 - 14.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów nr:
1. 613/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10435/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2009 r. - nieruchomości położonej w Gdyni Kolonii o pow. 40.000 m², oznaczonej na karcie mapy KM 13 obręb Kolonia jako część działki nr 141/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. 616/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10438/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2009 r. - nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 180 m², oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia jako część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. 617/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10439/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2009 r. - nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 233 m², oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia jako część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. 618/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10440/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2009 r. - nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 233 m², oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia jako część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 29.04.2009 do 20.05.2009 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień:
- Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gdyni: ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73, SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93, przy ul. Żeglarzy 5, przy ul. Chwarznieńskiej 2, przy ul. Maciejewicza 11, przy ul. Morskiej 89, przy ul. Abrahama 82, ZS nr 10, ul. L. Staffa 10, w SP nr 6, ul. Cechowa 22, w SP nr 16, ul. Chabrowa 43, przy ul. Portowej 3, dzielnicy Obłuże, dzielnicy Gdynia Redłowo,
- Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej: przy ul. Płk. Dąbka 52, przy ul. Opata Hackiego 17, (w terminie 01.07.2009 - 30.06.2012).
Termin składania ofert ustala się na 8 czerwca 2009 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2009r.
Zasady przyznania i wysokość dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121- Wydział Zdrowia.
***
Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony do 206 000 EURO
na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Tall Ships' Races 2009
Przedmiotem zamówienia jest organizacja cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Tall Ships' Races 2009. Przedmiot zamówienie obejmuje zapewnienie: dań mięsnych, dań rybnych, dań bezmięsnych, owoców i warzyw, ciast, napojów.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, można odebrać osobiście w siedzibie Referatu Współpracy z Zagranicą w Biurze Prezydenta Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00-16.00, ul. Partyzantów 42 lub pobrać z gdyńskiej strony internetowej www.gdynia.pl w dziale Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Kancelaria ogólna w holu głównym na parterze w terminie do dnia 15.05.2009 do godz. 10.00. Koperta powinna być oznaczona następująco: Urząd Miasta Gdyni, Biuro Prezydenta - Referat Współpracy z Zagranicą, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, „Przetarg nieograniczony na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Tall Ships' Races 2009".
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest pani Agata Lewandowska, podinspektor Referatu Współpracy z Zagranicą w Biurze Prezydenta, ul. Partyzantów 42 , tel. (058) 66 88 208, faks: (058) 621 86 20. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2009 r. o godz. 12.30
w siedzibie Zamawiającego, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w sali nr 105a.
Oferta winna zachowywać swoją ważność przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin wykonania zamówienia obowiązywać będzie w dniu 3.07.2009. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty brutto - waga 100 %.
***
IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni ul. Morska 186
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 €
na roboty budowlane: posadzkarskie (część A) oraz modernizacja węzła wymiennikowego c.o. i c.w.u. - etap I (część B)
Zamawiającym jest: IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 81-216 Gdynia ul. Morska 186. Przedmiot zamówienia: na roboty budowlane: Roboty posadzkarskie oraz modernizacja węzła wymiennikowego c.o. i c.w.u. - etap I. Kod wg CPV: 45111300-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45432110-8 - Pokrywanie podłóg (część A), 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne (część B). Wymagany termin realizacji: 22.06.2009r.- 10.08.2009r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4288_.html
SIWZ w formie papierowej można odebrać w IV LO w Gdyni ul. Morska 186 w pok. nr 4. Opłata za SIWZ wraz z załącznikami części A - wynosi 10 zł; części B - wynosi 55 zł.
Oferty należy składać w kopercie zamkniętej do dnia 19.05.2009 r. do godz. 10.00 w pok. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 19.05.2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 2. Termin związania ofertą 30 dni. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zmawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Wysokość wadium: nie przewiduje się. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Pacholczyk i Przemysław Czachorowski. Tel. /Fax (058) 623 08 53 (058) 623 15 21 - IV Liceum Ogólnokształcące, adres e-mail: ivlogdynia@o2.pl
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 3".
Termin wykonania całości zamówienia 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać z siedziby Zamawiającego (pok. 227-Wydział Inwestycji), lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi Oferty należy składać w pokoju 230 (sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni). Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2009 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2009 r. godz. 12.00 w pok. nr 105A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Długi, fax (058) 668 83 02, Wydział Inwestycji.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 615/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10437/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Olkuskiej o powierzchni 300 m², oznaczonej na karcie mapy KM 77 jako część działki nr 429/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 612/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10434/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej o powierzchni 160 m², oznaczonej na karcie mapy KM 70 jako części działek nr 486/35, 876/35, 463/35, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 619/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10441/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Sandomierskiej o powierzchni 155 m², oznaczonej na karcie mapy KM 76 jako część działki nr 755/255, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 620/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10442/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szeregów o powierzchni 80 m², oznaczonej na karcie mapy KM 70 jako część działki nr 846/35, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 29.04.2009r. do 20.05.2009r.
***
Urząd Miasta Gdyni poszukuje
wykonawców remontu zabytkowych zewnętrznych drzwi drewnianych w budynkach przy ul. Arciszewskich 26 w Gdyni. Dokumentacja i specyfikacja dotycząca technologii remontu do pobrania w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (Gdynia, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54, pok. 206, tel. 058 66 88 343). Oferty można składać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.
***
Urząd Miasta Gdyni poszukuje
wykonawców remontu zabytkowych wejściowych drzwi drewnianych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Morskiej 79 w Gdyni. Dokumentacja i specyfikacja dotycząca technologii remontu do pobrania w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (Gdynia, al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54, pok. 206, tel. 058 66 88 343). Oferty można składać w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.
***
W związku z dotacją Gminy Gdynia, współwłaściciele budynku przy ul. Starowiejskiej 28 w Gdyni
poszukują wykonawcy prac remontowych przy elewacji budynku. Szczegółowych informacji dotyczących remontu udziela pani Alicja Trybus pod nr telefonu: 0 605 334 538. Oferty można składać na adres domowy właściciela w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.