903 (503) 2009-05-22 - 2009-05-28

Ważne dla osób niepełnosprawnych!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizacje programów „Komputer dla Homera", „Pegaz" oraz „Pitagoras". Celem programów jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego i niezależnego życia na miarę posiadanych możliwości.
Osoby zainteresowane udziałem w programach mogą pobrać wniosek w Oddziale Pomorskim PFRON od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. PFRON na pisemną lub telefoniczną prośbę przesyła druki wniosków pocztą.
Program „Komputer dla Homera 2003" - Celem programu jest pomoc finansowa osobom niewidomym i niedowidzącym w zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń umożliwiających odczyt cyfrowych książek mówionych. Adresatami programu są:
1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej (kryterium aktywności zawodowej nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zakupu urządzeń umożliwiających odczyt cyfrowych książek mówionych) wykonujące pracę zarobkową lub uczące się lub w przypadku osób poszukujących pracy zarejestrowanego co najmniej od 6 miesięcy przed data złożenia wniosku, posiadające ważne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządu wzroku.
2. dzieci i młodzież w wieku do lat 18 niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Jeżeli treść dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 nie wskazuje na przyczynę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, dokumentem potwierdzającym rodzaj schorzenia uprawniającego do udziału w programie jest zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę. Termin składania wniosków - 5 czerwca 2009 r.
Program „Pegaz 2003" - Pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się, obejmuje:
1. obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
2. obszar B - pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
3. obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
4. obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji,
5. obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Adresatami programu w obszarze A są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.
Adresatami programu w obszarze B są:
1. pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane w urzędzie pracy, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
2. uczące się, niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
3. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które są:
a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
b) słuchaczami kolegiów,
c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich - prowadzonych przez szkoły wyższe,
d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
f) studentami uczelni zagranicznych,
g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,
4. niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.
Adresatami programu w obszarze C i D są:
1. pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
2. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Adresatami programu w obszarze E są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.
Termin składania wniosków w ramach obszaru A, B, C, E - 5 czerwca 2009 r. Termin składania wniosków w ramach obszaru D - w trybie ciągłym, nie później niż do 30 listopada 2009 r.
Program „Pitagoras 2007" - Adresatami programu są uczelnie oraz szkoły policealne. Celami programu jest: zapewnienie wszystkim niesłyszącym i niedosłyszącym, w tym głuchoniewidomym i głuchoniedowidzącym, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, studentom, uczniom szkół policealnych oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych, pomocy tłumacza migowego lub konieczności wykorzystywania w trakcie zajęć oraz egzaminów urządzeń wspomagających słyszenie lub innych urządzeń..
W programie przewiduje się: finansowanie usług tłumacza języka migowego świadczącego usługi na rzecz uczestników programu, w przypadku uczelni lub szkół policealnych dofinansowanie zakupu:
• i montażu urządzeń wspomagających słyszenie dla uczestników programu,
• specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowy,
• specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowy, urządzeń lektorskich, kserokopiarki, faksu.
Obszar A - dofinansowanie kosztów usług tłumacza języka migowego - termin składania wniosków - 31 października 2009 r.
Obszar B - dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń wspomagających słyszenie lub zakup innych urządzeń - 30 czerwca 2009 r.
Szczegółowe informacje na temat programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl/portal/pl/62/Programy_i_zadania_PFRON.html