904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Dobre ciepło

20 maja 2009 roku odbyło się uroczyste przekazanie czeków przez przedstawicieli EC Wybrzeże SA czterem gdyńskim organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej. Darowizna o łącznej wartości 40 tys. złotych (po 10 tys. dla każdej organizacji) stanowi wsparcie na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe, wytwarzane w EC Wybrzeże SA Wsparcie otrzymały: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk", Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava".
Przekazanie czeków jest efektem porozumienia, które zostało zawarte 16 lutego 2009 roku pomiędzy EC Wybrzeże SA a gminą Gdynia, w sprawie wsparcia gdyńskich organizacji pozarządowych w kwestii opłat za ciepło.
Darowizny otrzymały organizacje działające w sferze pomocy społecznej na terenie Gdyni, których statutowa działalność jest zorientowana na pomoc osobom najbardziej potrzebującym, w szczególności osobom ubogim, starszym, chorym, bezdomnym, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski oraz osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.