Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
904 (504) 2009-05-29 - 2009-06-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na dzierżawę na czas oznaczony - okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego w Gdyni Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta GdyniDyrekcja Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni ul. Jowisza 60
zatrudni w roku szkolnym 2009/2010
- nauczyciela historii i WOS-u (na zastępstwo),
- nauczyciela j. polskiego (na zastępstwo), - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (na zastępstwo).
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub na adres: zs15gdynia@poczta.fm
Telefon kontaktowy: (058) 621 40 34.Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 48 w Gdyni ul. Adm. Unruga 86
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5.150.000 euro
na wykonanie remontu w Przedszkolu Samorządowym nr 48
Część A - remont pokrycia dachowego budynku Przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi
Część B - roboty malarskie na korytarzach parteru i piętra budynku Przedszkola wraz z robotami towarzyszącymi.
Wymagany termin realizacji ; dla części A : 31 sierpnia 2009 r, dla części B: 31 lipca. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www. gdynia.pl/bip oraz w siedzibie Zamawiającego w godz. 10.00 - 13.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 10.06.2009 r. do godz. 13.00. w gabinecie dyrektora przedszkola. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.06.2009 r godz. 13.30 w gabinecie dyrektora. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , nie przewiduje zamówień uzupełniających. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena brutto 100 %. Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest dyrektor Przedszkola Alicja Smolik, tel. (058) 625 46 38 wew. 21 w godz. 10.00 - 13.00.
***
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej przy Placu Kaszubskim 1A w Gdyni
Opis przedmiotu przetargu - Nieruchomości zlokalizowana jest przy Placu Kaszubskim w dzielnicy Gdynia - Śródmieście, składająca się z części działki gruntu nr 1037/286 o powierzchni ca 156 m², oznaczonej na karcie mapy Nr 54, obręb Gdynia, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 23800. Teren nieruchomości stanowi grunt zabudowany obiektem murowanym parterowym, nie podpiwniczonym o powierzchni ca 56 m² (dawna dystrybutornia ZKM). Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku murowanym o powierzchni ca 56 m² oraz sezonowy ogródek gastronomiczny o powierzchni ca 100 m² w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego:
1. całoroczny czynsz za powierzchnię zabudowaną tj. ca 56 m² - 33, 70 zł/m²
2. w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku z tytułu prowadzenia uzupełniającej działalności gastronomicznej (sezonowy ogródek gastronomiczny) tj. ca 100 m² - 16, 85 zł/m²
Przez pierwsze trzy miesiące od podpisania umowy czynsz dzierżawny za nieruchomość wynosił będzie 100 zł. Termin wnoszenia czynszu i zasady aktualizacji, inne opłaty:
1. Czynsz płatny 20 - go dnia każdego miesiąca.
2. W latach następnych czynsz będzie waloryzowany na dzień 1 marca każdego roku dzierżawy o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. O zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający zawiadomi Dzierżawcę, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
3. Dzierżawca płaci również podatek VAT w wysokości 22% oraz podatek od nieruchomości.
Wadium: 5 000 zł. Część jawna przetargu odbędzie się 10 czerwca 2009 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Wadia płatne przelewem bankowym na konto w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 8 czerwca 2009 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 400 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 9 czerwca 2009 roku (do godz. 16.00). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 400, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. (058) 668 85 16. Kontakt e-mail: p.rusinek@gdynia.pl
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 16 w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości powyżej 14.000 euro a poniżej 5.150.000 euro
na roboty budowlane związane z remontem sanitariatów w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 16 w Gdyni, ul. Jana z Kolna 29.
Zamówienie obejmuje remont sanitariatów dziecięcych (szt.4) i część pomieszczeń znajdujących się przy sanitariatach na poziomie parteru i piętra, oraz rozbudowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i montaż hydrantu na I piętrze wg dokumentacji projektowej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4806_.html oraz w sekretariacie Przedszkola Samorządowego Nr 16, 81-354 Gdynia, ul. Jana z Kolna 29, w godz. 9.00 - 15.00. Termin wykonania zamówienia od 1.07.2009 do 28.08.2009 r.
Kryterium wyboru oferty jest cena oferty, stanowiąca 100% udziału w ocenie końcowej. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 08.06.2009 r. do godz. 10.00 w sekretariacie przedszkola. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 08.06.2009 r. o godz. 10.30 w gabinecie dyrektora przedszkola.Termin związania ofertą :30 dni. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ a na ich potwierdzenie przedstawią odpowiednie dokumenty. Upoważnionymi osobami do kontaktów z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Jolanta Sobótka i wicedyrektor Ewa Sibińska , tel. (058) 621 09 24 w godz. 9.00 - 15.00. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2009 pod nr 154038 - 2009.
***
Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego sprzętu zbędnego dla placówki - samochodu osobowego
1. Sprzedający: Dom Dziecka w Gdyni, Adres: ul. Demptowska 46, Gdynia
2. Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Żynda, tel. (058) 623 86 86
3. Opis sprzedawanego samochodu: Marka: DAEWOO, Model: Tico 0.8 Kat., Wersja: 800 SX, rok produkcji: 1997, pojemność silnika: 796 ccm, przebieg 82241km, cena wywoławcza: 1200,00 zł. Cena samochodu zawiera podatek VAT.
4. Samochód można oglądać w Domu Dziecka w Gdyni, ul. Demptowska 46 do dnia 05.06.2009 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
5.Cena wywoławcza: 1200 zł. Cena samochodu zawiera podatek VAT.
6. Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę oferenta. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2009 r. o godz. 9:00.
8. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu" w siedzibie Domu Dziecka w Gdyni, ul. Demptowska 46 - sekretariat.
9. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od daty otwarcia ofert.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Domu Dziecka w Gdyni, ul. Demptowska 46.
11. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym od 7 dni od podpisania umowy.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Obrońców Wybrzeża o pow. 40,0 m² (część działki nr 752/305, km 55 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w celu - na prowadzenie działalności handlowej w pawilonie handlowym (wykaz nr 635/2009/V/M)
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.05.2009 roku do 12.06.2009 roku.
***
Zarząd WM budynku - Gdynia, ul. Świętojańska 98
poszukuje wykonawcy remontu dachu. Dokumentacja techniczna do wglądu w Administracji Budynków MGW - Gdynia, ul. Władysława IV 59 p.22, pn - wt: 10.00 - 14.00 śr-czw: 15.00 - 19.00.
Tel. (058) 620 38 85.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77
zatrudni od nowego roku szkolnego 2009 / 2010:
- nauczyciela matematyki,
- nauczyciela języka angielskiego,
- nauczyciela praktycznej nauki zawodu (przedmioty gastronomiczne),
zgłoszenia należy kierować: e-mail - zshg@poczta.onet.pl lub w siedzibie szkoły w dziale kadr. tel. (058) 620 12 89.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro
na usługę polegającą na ustawieniu i opróżnianiu pojemników i kontenerów na odpady na terenie miasta Gdyni podczas imprezy The Tall Ships' Races.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamowienia/5118_html
Termin składania ofert 02.06.2009 o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Jerzy Kwiatek tel. (058) 761 20 71 w godz. 8.00 - 16.00: Karolina Wawrzyniak. tel. (058) 761 20 71 w godz.. 7.30 - 15.30 Ewa Jodłowska tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
1. Nr 628/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10685/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.05.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich o powierzchni 90m², oznaczonej na karcie mapy KM 62 jako część działki nr 242/8, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 630/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10687/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.05.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej o powierzchni 190m², oznaczonej na karcie mapy KM 81 jako część działki nr 1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 631/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10688/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.05.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Spacerowej o powierzchni 400 m², oznaczonej na karcie mapy KM 81 jako część działki nr 716/387, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 632/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10689/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.05.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Spółdzielczej o powierzchni 500 m², oznaczonej na karcie mapy KM 86 jako część działki nr 9/3, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 25.05.2009r. do 15.06.2009r.
***
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 25 w Gdyni
ogłasza zamówienie publiczne o wartości poniżej 5 150 000 euro na remont zaplecza gastronomicznego
w budynku Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. Necla 14 - II etap.
Zamówienie obejmuje następujący zakres robót :
• w poziomie parteru i piętra: roboty rozbiórkowe, wydzielenie nowych pomieszczeń, wykonanie doświetlenia pośredniego pomiędzy pomieszczeniami, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek, licowanie ścian glazurą, roboty tynkarsko-malarskie, wymiana instalacji sanitarnych wod-kan, co wraz z armaturą i elektrycznej wraz z osprzętem, likwidacja podłączeń gazowych i wykonanie nowych podłączeń do przyborów gazowych, wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia kuchni wg projektu technologicznego kuchni.
• w poziomie piwnic: zamontowanie w istniejących oknach PVC nawietrzaków okiennych higrosterowalnych na poziomie 30 m³ /h każdy - szt. 6, zamontowanie kratki wentylacyjnej przelotowej w pomieszczeniu obieralni warzyw.
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4832_57047.html?page=&artg=1
Termin składania ofert: 16.06.2009 o godz. 9.30 Miejsce: w siedzibie Zamawiającego - gabinet dyrektora.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Mariola Pega - stanowisko służbowe - dyrektor PS 25, tel. (058) 620 18 28 w godz. 8.00 - 15.00 , tel. kom. 0 698 669 320.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP, nr ogłoszenia 151690-2009 został ogłoszony przetarg
powyżej 14 000 euro a poniżej 5 150 000 na roboty budowlane:
Zadanie 1 - Wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego chłopców i pomieszczenia gospodarczego na I piętrze w budynku Szkoły,
Zadanie 2 - Wykonanie wymiany posadzek z płytek PCV na korytarzach parteru, I i II piętra Szkoły. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej portalu:
http://www.gdynia.pl/BIPInfo/jednostki/info/_.html lub Szkoły http://www.sp35gdynia.pl
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 5/2009 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Wejherowska 12/10, Zamenhofa 4/72, Gniewska 22/8, Płk. Dąbka 189/22, Zamenhofa 7/39, Chylońska 59-63/4.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.05.2009 r. do dnia 12.06.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 629/2009/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10686/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.05.2009 r. - nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej o pow. 20 m², oznaczonej na karcie mapy KM 29 obręb Wielki Kack jako część działki nr 387, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz jest publikowany na okres 21 dni tj. od 20.05.2009 r. do 10.06.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Redłowskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki gruntu nr 511/135, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.05.2009r. do dnia 12.06.2009r.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni ul. Jowisza 60
zatrudni w roku szkolnym 2009/2010
- nauczyciela historii i WOS-u (na zastępstwo),
- nauczyciela j. polskiego (na zastępstwo), - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (na zastępstwo).
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub na adres: zs15gdynia@poczta.fm
Telefon kontaktowy: (058) 621 40 34.
***
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Gdyni

 
opis
nieruchomości
 
k.m., obręb

 
nr
działki
 
 
Powierzchnia
 
KW

Cena
wywoławcza
w PLN
 

Nieruchomość
położona jest
przy ulicy Spokojnej
w dzielnicy Gdynia – Orłowo.
Działka stanowi
oczko wodne
i nie ma dostępu
do drogi publicznej. Działka częściowo
zajęta jest przez
budynek stanowiący nakłady
osoby trzeciej.
 
95 

G
D
Y
N
I
A
    
443/2 
 
692 m2  
 
23786  

228.100
+ 22% VAT 
Zapłata jednorazowa
w ciągu 21
dni od dnia przetargu
 
wadium:
23.000 zł 
minimalne postąpienie:
2.281 zł 
Przeznaczenie - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren objęty jest strefą usługową - 28 U - oczko do zachowania.
Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2009 roku o godz. 11.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 2 czerwca 2009 roku. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 336 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni lub w pok. nr 400, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. (058) 668 85 16, na temat sprzedawanych nieruchomości pod nr tel. (058) 668 89 38.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na dzierżawę na czas oznaczony - okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego w Gdyni
 
KW 

 KM

 nr działki

Powie-
rzchnia
 
Rodzaj
zabudowy Przeznaczenie 
 
Miesięczny
 czynsz
dzierżawny(wywoławczy)

 wadium
postąpienie
 GD1Y
/00006138/
6
 
17
 
G
D
Y
N
I
A
 
471/
17
  
3 536 m2
 Na terenie nieruchomości znajduje się plac manewrowy 
(wylewka betonowa oraz kostka
POZ – BRUK)
 oraz nie
użytkowana bocznica kolejowa. Nieruchomość przeznaczona jest
na parking,
miejsca postojowe.
Brak planu zagospodarowania
dla przedmiotowej nieruchomości. Podstawa
zabudowy może być wyłącznie ustalenie sposobu zagospodarowania terenu i
warunków
zabudowy w drodze decyzji
 o warunkach zabudowy, uzyskanej w trybie art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przeciągu czterech miesięcy od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gdyni działka zlokalizowana
 jest w strefie oznaczonej
symbolem PU – tereny
produkcyjno – usługowe.
Dzierżawcy nie przysługuje
roszczenie wobec wydzierżawiającego
za poniesione nakłady
 
9 228, 96 –zł  Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca
płaci
 podatek VAT
w
wysokości 22%
i podatek od nieruchomości.
Czynsz jest
płatny
miesięcznie
z góry do 20 – tego dnia
każdego
miesiąca.
Czynsz
podlega waloryzacji
na dzień
1 marca
każdego roku dzierżawy o roczny
wskaźnik
wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. Zmiana
wysokości
czynszu dzierżawnego może nastąpić
na skutek
zmiany obowiązujących stawek
czynszu dzierżawnego
oraz zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy.
 wadium:
20 000, -zł 
minimalne postąpienie:
100, -zł
Informacje dodatkowe:
1. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, dojazd do powyższej nieruchomości powinien odbywać przez jedną z działek przyległych, powiązaną istniejącymi zjazdami z ul. Krzywoustego lub ul. Pucką.
2. Przyszły Dzierżawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów pochodzących z planowanej rozbiórki istniejącej bocznicy kolejowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami)
3. W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów dzierżawca zobowiązany jest wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni o wydanie decyzji, zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z przedmiotowego terenu.
4. Przyszły Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji obowiązkowi wydania przedmiotu dzierżawy po jej wygaśnięciu w trybie art. 777 k.p.c. § 1 pkt. 4 kpc. Skuteczność umowy uwarunkowana jest złożeniem przez dzierżawcę w/w. oświadczenia.
5. Zabudowa nieruchomości oddanej w dzierżawę i jej charakter wymaga uzyskania przez dzierżawcę zgody Wydzierżawiającego.
6. Po zakończeniu okresu dzierżawy - Dzierżawca zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca od zakończenia umowy zwrócić wydzierżawiającemu na własny koszt i bez wezwania, przedmiot dzierżawy uporządkowany i opróżniony z ruchomości (stanowiących własność Dzierżawcy) w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji oraz usunięcia wszelkich przedmiotów połączonych bez względu na sposób powiązania ich z gruntem, w tym usunięcia nasadzeń. W razie nie usunięcia przez Dzierżawcę przedmiotów połączonych oraz nasadzeń w terminie, o którym mowa w umowie Wydzierżawiający może według swojego uznania:
a) dokonać rozbiórki przedmiotów połączonych oraz usunięcia nasadzeń na koszt Dzierżawcy i wystąpić z żądaniem zwrotu tych kosztów.
b) przejąć na własność przedmioty połączone oraz nasadzenia poczynione przez Dzierżawcę
Dzierżawca oświadcza, ze zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu w stosunku do Wydzierżawiającego. W terminie 30
dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w umowie wydzierżawiający pisemnie zawiadomi Dzierżawce o sposobie
realizacji uprawnienia, o którym mowa wyżej.
7. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie wobec Wydzierżawiającego za poniesione nakłady bez względu na sposób ich powiązania z gruntem. Po zakończeniu okresu dzierżawy nakłady stają się wyłączną własnością Wydzierżawiającego. Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu ich wartości wobec Wydzierżawiającego.
8. Dzierżawca nie ma prawa be uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego dokonać cesji praw wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Naruszenie tego zakazu spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
9. Część działki nr 417/17 została zagrodzona i jest bezumownie użytkowana jako plac manewrowy dla pojazdów dostawczych, przez użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych tj. działek nr 73/16, 74/16, 223/16, KM 17, położonych w Gdyni przy ul. Puckiej 26 - 28. Z uwagi na powyższe użytkownicy wieczyści w/w działek położonych przy ul. Puckiej 26 - 28 w momencie przystąpienia do przetargu zobowiązani będą do przedłożenia oświadczenia notarialnego , złożonego w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. o poddaniu się egzekucji wydania terenu Skarbu Państwa bezumownie zajmowanego w przypadku gdy nie wygrają przetargu na dzierżawę w/w. gruntu. Umowa dzierżawy ze zwycięzcą przetargu zostanie podpisana po wydaniu Skarbowi Państwa bezumownie użytkowanej części działki nr 471/17 (KM 17) przez jej bezumownych użytkowników.

Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2009 roku o godz. 11.30, w sali 105, I piętro budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 5 czerwca 2009 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami pok. nr 400, IV piętro Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat dzierżawionej nieruchomości pod nr tel. (058) 668 85 25 lub (058) 668 85 27, na temat procedury przetargowej pod nr tel. (058) 668 85 16

ikona