906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej siię na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznińskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki gruntu nr 522/17, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1,5 roku.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na składowanie. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia: 08.06.2009 r. do dnia 29.06.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni: przy ul. Puckiej, wykaz nr 10872/09/V/M, działka nr 66/32 o pow. 12 m², oznaczonej na KM 17, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działalność handlową - kiosk typu „RUCH". Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 05.06.2009 r. do dnia 26.06.2009 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej
w Gdyni 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 49
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 EURO
Przedmiotem przetargu są roboty budowlane w zakresie : robót remontowych pomieszczeń sanitarnych i sali gimnastycznej w budynku ZSZ Nr 1 w Gdyni ul. Śmidowicza 49: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4885_.html
Wymagany termin realizacji umowy (zakończenie prac) - 31.08.2009 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 08.06.2009 r. w godz. 8,00 - 14.00 oraz jest dostępna na stronie internetowej www.bandera.neostrada.pl Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do godz. 09.00 dnia 26.06.2009 r. Otwarcie kopert nastąpi o godz. 10.00 dnia 26.06.2009 r. Nie przewiduje się wadium. Kryterium wyboru oferty: cena oferty brutto - 100%. Do kontaktów upoważniony jest kierownik administracyjny Anna Rohdetel: (058) 625 38 59; fax: (058) 625 38 59 w 25.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro na usługę: pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących „przebudowę budynku przy ul. Grabowo 2/ Morska 89"
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2009 r., sygn. numerem 178298-2009 r. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku przy ul. Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni. Kod CPV: 71520000-9.
Szczegółowy zakres robót określa SIWZ. Termin pełnienia nadzoru określa się nad realizacją zadania na ok. 6 miesięcy i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%.
Termin związania ofertą 30 dni.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać nieodpłatnie, w siedzibie Wydziału Budynków ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Termin składania ofert do dnia 15.06.2009 r. do godz. 9.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (IV piętro) ul. T. Wendy 7/9, 81-341Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 15.06.2009 r o godz. 10.00 w pok. 48 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (IV piętro), ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Bożenna Zaręba fax. (058) 66 98 931, Wydział Budynków.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150. 000 euro
na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06 2009r., sygn. numerem 176366-2009 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku przy ul. Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni. Kod CPV: 45111300-1, 45111291-4, 45410000-4, 45261910-6, 45313000-4, 45000000-7.
Szczegółowy zakres robót określa SIWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.09.2009 r. wykonanie instalacji c.o. oraz węzła c.o. w budynku a 170 dni od dnia podpisania umowy. Zakończenie realizacji przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz dziedzińca wewnętrznego. Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 50.000 zł. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać za opłatą: 100 zł, w siedzibie Wydziału Budynków ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty budowlane.Termin składania ofert do dnia 23.06.2009 r. do godz. 11.00 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (IV piętro) ul. T. Wendy 7/9, 81-341Gdynia. Otwarcie ofert odbędzie się 23.06.2009r o godz. 12.00 w pok. 48 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (IV piętro), ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Bożenna Zaręba fax. (058) 66 98 931, Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy: ul. al. Jana Pawła II 9-1 składającej się z części działek gruntu nr 31/10, 32/10; 37/1 oznaczonych na KM 134, KW 977, KW 18879 o powierzchni 3825,0 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rozrywkowo - rekreacyjnej z wyłączeniem nagłośnienia. Informacja dodatkowa przyszły dzierżawca winien legitymować się prawem do nakładów od osób które im dotychczas przysługiwały.
Wykaz nr 644/09/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10805/09/V/M z dnia 26.05.2009r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 26.05.2009 r. do dnia 16.06.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok.428 :
- wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Morskiej o pow. 40 m² oznaczonej na karcie mapy KM 53 jako część działki nr 823/309, 831/346 i nr 345. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym.
- wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Morskiej o pow.11 m² oznaczonej na karcie mapy KM 53 jako część działki nr 823/309.Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym.
Wykaz wywieszony został na okres 21 dni od dnia 28.05.200 9r. do 17.06.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
- Nr 647/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10871/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.06.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Przemysławej o powierzchni 186 m², oznaczonej na karcie mapy KM 82 jako części działek nr 396 i nr 398, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
- Nr 649/09/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10873/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.06.2009r. - nieruchomości położonej przy ul. Trockiej o powierzchni 100 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 jako część działki nr 327/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 03.06.2009 r. do 24.06.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy: ul. al. Jana Pawła II 9-1 składającej się z części działek gruntu nr 31/10, 32/10; 37/1 oznaczonych na KM 134, KW 977, KW 18879 o powierzchni 600,0 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w tymczasowym obiekcie gastronomicznym o powierzchni 400,0 m² oraz prowadzenie działalności rekreacyjnej o powierzchni 200 m². Informacja dodatkowa przyszły dzierżawca winien legitymować się prawem do nakładów od osób które im dotychczas przysługiwały.
Wykaz nr 643/09/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10804/09/V/M z dnia 26.05.2009 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 26.05.2009 r. do dnia 16.06.2009 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 200 i nr 201, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 3.06.2009 r. do dnia 24.06.2009 r.
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 a poniżej 5 150 000 € na robotę budowlaną: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP nr 18 w Gdyni"
W dniu 05.06.2009r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 88967 - 2009 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 29.06.2009 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 230, Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 800,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka fax. (058) 66 88 302, adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl - Wydział Inwestycji.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 EURO
na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Gimnazjum nr 3
1) Wymagany termin realizacji zamówienia do 15.08.2009 r.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ust. 1 Ustawy 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3) SIWZ jest dostępna na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum3.gdynia.pl oraz www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4846_.html
4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 29.06.2009 r. do godziny 10.00.
5) Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.06.2009 r. o godzinie 10.30.
6) Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Beata Stelmaszuk kierownik administracyjno - gospodarczy Gimnazjum nr 3 w Gdyni oraz inspektor Wydziału Budynków Violetta Obuchowicz - Klosse.
7) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
8) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.