907 (507) 2009-06-19 - 2009-06-25

Fundusz stypendialny dla zdolnych

Rozpoczął się nabór studentów w ramach programu Fundusz Stypendialny, który prowadzi Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.

SKEF jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi Projekt Funduszu Stypendialnego. Celem programu jest wsparcie materialne studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa, oraz wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych.

Fundusz Stypendialny adresowany jest do studentów, którzy:
- osiągają dobre wyniki w nauce, na poziomie średniej ocen 4.0,
- legitymują się działalnością na polu naukowym lub działalnością charytatywną, i posiadają w tym zakresie udokumentowane osiągnięcia.

O stypendia mogą ubiegać się także studenci będący cudzoziemcami.
Wszystkie zainteresowane osoby powinny czytelnie wypełnić wniosek oraz zapoznać się z wytycznymi regulaminu (wniosek i regulamin dostępne są na stronie www.skef.pl w zakładce akcje charytatywne - fundusz stypendialny)
Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 15 października 2009 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając je na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny.

Informacje dotyczące Funduszu Stypendialnego dostępne na stronie: www.skef.pl
Wszelkie pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego należy kierować do Iwony Karmasz (058) 624 98 76.