909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Po sesji Rady Miasta...

24 czerwca 2009 roku, odbyła się XXXIII w bieżącej V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni.
Gościem sesji była grupa 30 uczniów ze szkoły artystycznej w Gorkach, na Białorusi. Dzieci przygotowały krótki występ artystyczny, prezentując śpiew i taniec białoruski.
Uczniowie wraz z opiekunami przyjechali do Gdyni już po raz trzeci. Koszty ich pobytu pokryło Miasto Gdynia. Opiekę nad gośćmi powierzono uczniom i nauczycielom z Gimnazjum nr 4 w Gdyni. Dla niektórych to pierwszy wyjazd z rodzinnej miejscowości. Organizatorzy podkreślają, że podróż była możliwa przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu polskich placówek w Mińsku oraz wsparciu ze strony miasta i gdyńskiej szkoły.
Podczas sesji zostało przegłosowanych 25 uchwał, a wśród nich m.in. :
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2009.
W wyniku zmian, budżet miasta Gdyni wynosi aktualnie po stronie: Dochodów - 955.092.518 zł, Wydatków -1.139.221.047 zł, Przychodów - 231.149.288 zł, Rozchodów - 47.020.759 zł;
- w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2010 roku. W roku budżetowym 2010 środki na działalność statutową rad dzielnic w wysokości 7,10 zł na jednego mieszkańca dzielnicy (w porównaniu do 6,8 zł w roku 2009). W 2010 roku dodatkowe środki dla rad dzielnic wyniosą 575 000 zł, które przeznaczone zostaną w drodze konkursów na działalność statutową rad dzielnic.Środki sfinansują przedsięwzięcia wyłonione w ramach konkursów: „Gdynia po godzinach", „Kultura w dzielnicy", „Bezpieczna dzielnica", „Piękna dzielnica";
- w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planemgospodarki odpadami na lata 2005-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 dla Miasta Gdyni.
Przyjęcie raportu z wykonania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta. Zgodnie z zapisami ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach Miasto Gdynia przygotowało „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005-2007, zawierający również proponowane działania w perspektywie lat 2008-2011".
Raport ten -po akceptacji Rady Miasta Gdyni- przekazany zostanie Marszałkowi Województwa, który na jego podstawie sporządzi raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.Warto zaznaczyć, że w latach 2007 - 2008 wprowadzono w Gdyni m.in. program usuwania wyrobów azbestowych, mapę akustyczna oraz program ochrony przed hałasem (Gdynia była drugim miastem w Polsce, które przygotowało taki program). W zakresie zaś gospodarki odpadami, Gdynia może poszczycić się najwyższym procentem w skali kraju w zbiórce odpadów niebezpiecznych (2% w porównaniu do 1% w Polsce);
- w sprawie: zgłoszenia, do VII edycji konkursu „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projektu „Aktywni zawodowo" - program promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w Gdyni".
Zgłoszenie do konkursu organizowanego przez PFRON, gdyńskiego projektu ma służyć promocji nowatorskich działań miast na rzecz osób niepełnosprawnych. Dodatkowo udział w konkursie stwarza możliwość pozyskania środków finansowych na tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla grupy osób mających najwięcej trudności w uzyskaniu pracy na otwartym rynku (osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi).
- w sprawie: utworzenia przez Gminę Gdynia spółki o nazwie „Forum Kultury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Forum Kultury zostanie utworzona jako spółka jednoosobowa z wyłącznym udziałem Gminy Gdynia. Celem działania jest realizacja przedsięwzięcia, polegającego na wybudowaniu i późniejszej eksploatacji budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej przez trzy gdyńskie instytucje kultury: teatr, galerię i bibliotekę. Nowopowstałe centrum kulturalne będzie świadczyć usługi na rzecz wspólnoty samorządowej. Umiejscowione będzie w lokalizacji ograniczonej ulicami: od północy - Skwerem Kościuszki, od zachodu - ulicą Borchardta, od południa - ulicą Armii Krajowej i od wschodu - ulicą Nabrzeże Młodego Żeglarza.Ideą powołania Forum jest potrzeba utworzenia podmiotu, który wybudowałby nowe siedziby instytucji kultury, nie obciążając przy tym budżetu Miasta.
Spółka, jako jednostka odrębna od Miasta, posiadająca osobowość prawną, będzie miała możliwość pozyskania zewnętrznych środków na realizację inwestycji.
Do nowozakładanej Spółki Miasto wniesie wkład gotówkowy. Grunty, na których realizowana będzie inwestycja zostaną oddane Spółce do dysponowania na cele budowlane.Funkcjonowanie Forum Kultury zapewni pełniejszy dostęp do infrastruktury o charakterze społecznym;
- w sprawie zmiany uchwały nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.02.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
Ustalono, że wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych wyniesie:
- Pierwsze pół godziny - 0,50 zł
- Drugie pół godziny - 1,50 zł
- Każda kolejna pełna godzina - 2,00 zł
- Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania typu „M" 20,00 zł
- Abonament miesięczny lub 30 dniowy na okaziciela typu „O" 300,00 zł
Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, które są zatrudnione na obszarze SPP typu „N" 20,00 zł.
Będzie także możliwość wnoszenia opłat w rozliczeniu minutowym proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe - z wyłączeniem opłaty za pierwsze pół godziny, która musi być wniesiona w całości. Ponadto, abonamenty typu M, O, N można zakupić na okres 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy lub na 30, 90,180, 270 lub 360 dni. Przy jednorazowym zakupie abonamentu na okaziciela na okres 3 miesięcy lub 90 dni: cena wynosi: 290 zł/miesięcznie. Przy jednorazowym zakupie abonamentu na okaziciela na okres 6 miesięcy lub 180 dni: cena wynosi: 280 zł/miesięcznie. Przy jednorazowym zakupie abonamentu na okaziciela na okres 9 miesięcy lub 270 dni: cena wynosi: 270 zł/miesięcznie. Przy jednorazowym zakupie abonamentu na okaziciela na okres 12 miesięcy lub 360 dni: cena wynosi: 250 zł/miesięcznie.
Co więcej, mieszkaniec Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie wykupionego abonamentu, będzie uprawniony do postoju na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 200 m od miejsca zamieszkania, na ulicy, przy której mieszka lub przyległej.
Granice, w których mieszkaniec Strefy Płatnego Parkowania, na podstawie wykupionego abonamentu, będzie upoważniony do postoju, zostaną wskazane w abonamencie podczas jego wydania. Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu, lub w przypadku motocykli w innym widocznym miejscu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacanie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów SPP.
Wszystkie uchwały dostępne są w wersji elektronicznej na stronie: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/uchwaly/64_40912.html