947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Ogłoszenia

Komunikat nr 1/2010 Komisji Gdyńskiego Funduszu Filmowego
Informujemy, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w składzie: Leszek Kopeć - przewodniczący, Joanna Kos Krauze, Włodzimierz Grzechnik, Jarosław Sokół, dokonała wyboru, spośród 22 wniosków (11 filmów fabularnych i 11 filmów dokumentalnych) następujących projektów i przyznała im dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej:
1. Film fabularny „Czarny Czwartek" reż. Antoni Krauze - 307 000 - PLN
2. Film dokumentalny „Ludzie Gdyni" reż. Mirosław Bork - 200 000 - PLN
3. Film dokumentalny „Kazimierz Prószyński - geniusz nr 129957" - 100 000,- PLN
4. Film fabularny „Zimowy ojciec" reż. Johannes Schmid - 100 000 - PLN
5. Film fabularny „Blizny" reż. Ewa Stępniewicz - 58 000- PLN
6. Film dokumentalny „Optymiści" reż. Kryspin Pluta - 35 000 - PLN
Razem: 800 000,- PLN
Zgodnie z zapisem w §17 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji. Zgodnie z regulaminem (§ 18, 19, 20) Wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.
 Leszek Kopeć
Przewodniczący Komisji
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich z terminem realizacji 01.06.2010 r. - 31.12.2013 r.
Przewidywana kwota dotacji w latach 2010-2013 wynosi 350.000 zł, w tym 50.000 zł w 2010 roku, 100.000 zł w 2011 roku, 100.000 zł w 2012 roku i 100.000 zł w 2013 roku. Wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadania „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich" w 2009 roku wyniosła 80.000 zł i w 2008 roku również 80.000 zł.
W ramach realizacji zadania dotowane będzie udzielanie mieszkańcom Gdyni nieodpłatnych porad mających na celu ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich zgodnie ze standardami Związku Biur Porad Obywatelskich, a także szkolenia i działania informacyjne na rzecz Punktów Informacji Obywatelskiej działających w Gdyni.
Oferty należy składać do dnia 23.04.2010 roku do godziny 19.00 w Biurze Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty.
Wybór ofert jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent, po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmuje decyzję o wyborze oferenta, któremu zostanie przyznana dotacja. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert to :
1. merytoryczna wartość oferty, w tym zakres poradnictwa i stosowane metody, zakładane cele i planowana liczba odbiorców,
2. dostępność BPO - czas pracy biura i godziny przyjęć klientów,
3. aktywność rozumiana jako prowadzenie kampanii informacyjnych o działalności biura oraz sposób docierania do osób potrzebujących,
4. kwalifikacje i doświadczenie kadry zarządzającej oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie zadania,
5. wykorzystanie nowoczesnych technologii internetowych i komputerowych,
6. koszty realizacji zadania, a w szczególności zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, wkład pracy wolontariuszy,
7. współpraca podczas realizacji zadania z podmiotami publicznymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.05.2010 roku. Oferty można konsultować w Biurze Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: Gdynia, ul. 3 Maja 27/31 (tel. 58 621 80 98, 661 35 41), w godzinach 9.00 - 19.00, gdzie można uzyskać także informacje na temat konkursu, w tym dotyczące sposobu przygotowania oferty. Wskazane informacje dostępne są również na stronie www.gdynia.pl
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIV/565/08 z dnia 22 października 2008 r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od północy - wzdłuż ul. Suchej i dalej wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz wzdłuż południowej granicy ogródków działkowych „Zielony",
od wschodu - wzdłuż projektowanej ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
 od południowego wschodu - wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej do granicy administracyjnej Gdyni z Gminą Żukowo,
 od południowego zachodu i zachodu - wzdłuż granicy administracyjnej Gdyni i dalej wzdłuż granicy lasu do ul. Suchej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 kwietnia 2010 r. do 25 maja 2010 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 maja 2010 r., o godz. 16.30, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2010 r.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni
na tablicy ogłoszeń znajdującym się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
na oddanie na czas oznaczony od 01.05.2010 r do 30.09.2010 r. nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni
przy alei Jana Pawła II , Bulwarze Nadmorskim ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy Czarnego.

 Położenie   KW KM Nr  działki Powierzchnia Wywoławcza stawka  czynszu  za  cały  okres  dzierżawy
Bulwar  Nadmorski – deptak  przy  falochronie  (w  stronę  Orłowa) 2385760cz.dz. 1137/127    2 m²4402,30  zł  +  22% VAT
Bulwar  Nadmorski – deptak  przy falochronie(w  stronę  Orłowa)2385760cz.dz.1137/127    2 m²4402,30  zł  +  22% VAT
Bulwar  Nadmorski – deptak  przy falochronie(w  stronę  Orłowa)2385760cz.dz.1137/127    2 m²4402,30  zł  +  22% VAT
Bulwar  Nadmorski – deptak  przy falochronie(w  stronę  Orłowa)2385760cz.dz.1137/127    2 m²4402,30  zł  +  22% VAT
Bulwar  Nadmorski – deptak  przy falochronie(w  stronę  Orłowa)2385761cz.dz.285/65    2 m²3547,20 zł   +  22 %  VAT
Bulwar  Nadmorski – deptak  przy falochronie(w  stronę  Orłowa)2385761cz.dz. 285/65    2 m²3547,20 zł   +  22 %  VAT
Bulwar  Nadmorski – deptak  przy falochronie( w  stronę  Orłowa)2385761cz.dz. 285/65    2 m²3547,20 zł   +  22 %  VAT
Bulwar  Nadmorski – deptak  przy falochronie(w  stronę  Orłowa)2385761cz.dz. 285/65    2 m²    3547,20 zł   +  22 %  VAT
ul. Przebendowskich   (Orłowo)2366482cz.dz.  148    2 m²3547,20 zł   +  22 %  VAT
Bulwar   Nadmorski  - teren  utwardzony2385756cz.dz. 775/236    2 m²3547,20 zł   +  22 %  VAT
Bulwar   Nadmorski  - teren  utwardzony2385756cz.dz. 775/236    2 m²3547,20 zł   +  22 %  VAT
Bulwar   Nadmorski  - teren  utwardzony2385756cz.dz. 775/236    2 m²3547,20 zł   +  22 %  VAT
Bulwar   Nadmorski  - teren  utwardzony2385756cz.dz. 775/236    2 m²3547,20 zł   +  22 %  VAT
Bulwar   Nadmorski  - teren  utwardzony2385760cz.dz.1137/127    2 m²3547,20 zł   +  22 %  VAT
Aleja Jana  Pawła II – teren  utwardzony 28572134cz.dz. 62/1    2 m²5289,20 zł   +  22  %  VAT
Aleja Jana  Pawła II – teren  utwardzony28572134cz.dz.  62/1     2 m²5289,20 zł  +   22%  VAT
Aleja Jana  Pawła II – teren  utwardzony28572134cz.dz.  62/1    2 m²5289,20  zł   +    22 %  VAT
Aleja Jana  Pawła II – teren  utwardzony28572134cz.dz. 62/1    2 m²5289,20  zł   +    22 %   VAT
 28572134cz.dz.62/1    2 m²5289,20  zł   +    22 %   VAT
Bulwar Nadmorski-  teren utwardzony2385756cz.dz.775/236    2 m²5289,20  zł   +    22 %   VAT
Bulwar Nadmorski-  teren utwardzony2410756cz.dz.773/236    2 m²5289,20  zł   +    22 %   VAT
Zawiszy  Czarnego – teren  utwardzony 329055cz.dz.  190    2 m²5289,20  zł   +    22 %   VAT
Zawiszy  Czarnego – teren  utwardzony329055cz.dz. 190    2 m²5289,20  zł   +    22 %   VAT
Bulwar   Nadmorski  - teren  utwardzony 776355cz.dz. 356/147     2 m²    5289,20  zł   +    22 %    VAT
Orłowska – teren  utwardzony  kostką brukową  - przy  wejściu w kierunku  mola2468182cz. dz.905/31    2 m²3547,20  zł     +   22  %   VAT
Orłowska – teren  utwardzony  kostką brukową  - przy  wejściu w kierunku  mola2468182cz.dz. 905/31    2 m²3547,20  zł     +   22  %   VAT
Orłowska – teren  utwardzony  kostką brukową  - przy  wejściu w kierunku  mola2468182cz.dz.905/31    2 m²3547,20  zł     +   22  %   VAT

Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie handlu obwoźnego atestowanymi produktami w godzinach od 8.00 do 24.00 ze stoiska usuwanego po godzinach handlu, z wyłączeniem małej gastronomii i handlu środkami spożywczymi. Nie usunięcie stoiska po godzinach handlu jak i umieszczenie jakichkolwiek reklam na stoisku spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Czynsz ustalony jest za cały okres dzierżawy od 01.05.2010 r. do 30.09.2010 r. Wylicytowany czynsz płatny jest przed podpisaniem umowy dzierżawy . Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyłoniony w przetargu dzierżawca oprócz czynszu wnosi opłatę targową za każdy dzień działalności w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/822/09 z dnia 25 listopada 2009 r. Wykaz nr 818/10/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14523/10/V/M z dnia 30 marca 2010 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 1.04.2010 r. do 21.04.2010 r.

ikona