949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 28 kwietnia 2010 roku o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XLII Sesja Rady Miasta Gdynia. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2009,
- udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2009,
- przyjęcia „Deklaracji Barcelońskiej",
- wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanawianego na rzecz Hali Sportowo-Widowiskowej Zakład Budżetowy,
- zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych" składanego w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr konkursu 01/POKL/9.1.2/2010,
- zatwierdzenia projektu „Równe szanse dla uczniów gdyńskich gimnazjów" składanego w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr konkursu 01/POKL/9.1.2/2010,
- zatwierdzenia projektu „Potencjał młodych przyszłością regionu" składanego w ramach konkursu zamkniętego Priorytetu IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr konkursu 01/POKL/9.1.2/2010,
- zmiany Uchwały Nr XVI/374/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi Gminami na współpracę dotyczacą zwrotu kosztów pobytu dzieci - mieszkańców ww. gmin w niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych Gmin,
- likwidacja V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni, ul. Śmidowicza 48,
- likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni ul. Orłowska 57,
- likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni ul. Energetyków 13a,
- wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Janinę, Leszka i Annę Dobaczewskich dotyczącego uchwały nr XXXVII/838/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulicy Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 237,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działki położonej przy ul. Sieradzkiej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna 29,
- wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Borchardta i Skwerze Kościuszki,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 138,
- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Witolda 20 A w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej 50, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod inwestycję budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pokrzywowej,
- ustalenia przebiegu drogi powiatowej - ul. Jerzego Waszyngtona w Gdyni,
- ustalenia przebiegu drogi powiatowej - al. Jana Pawła II w Gdyni,
- odwołania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki".