951 (551) 2010-05-07 - 2010-05-13

Ogłoszenia

Przedszkole Nr 43 „Jantarek"w Gdyni
przy ul. inż. J. Śmidowicza 59
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro
na roboty budowlane:
„Remont 3 sanitariatów w Przedszkolu Nr 43 „Jantarek'"
W dniu 27.04.2010 r. ogłoszenie okazało się w BZP pod numerem 117216-2010 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 25.05.2010 r. godz.11.00 w kancelarii przedszkola. Specyfikację można odebrać pod adresem: Przedszkole Nr 43 „Jantarek" na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4292.html. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Małgorzata Aleksiak oraz Małgorzata Tomys.
***
Przedszkole Nr 43 „Jantarek"w Gdyni
przy ul. inż. J. Śmidowicza 59
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro
na roboty budowlane: „Remont kuchni wraz z zapleczem Etap I"
W dniu 28.04.2010 r. ogłoszenie okazało się w BZP pod numerem 118580-2010 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 26.05.2010 r. godz.11.00 w kancelarii przedszkola. Specyfikację można odebrać pod adresem :Przedszkole Nr 43 „Jantarek"na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/ednostki/info/4292.html. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Małgorzata Aleksiak oraz Małgorzata Tomys.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zabudowanej częścią budynku usługowego działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Płockiej 5, oznaczonej nr 274/45, opisanej na karcie mapy 79, obręb Gdynia, o pow. 61 m². Wykaz nr 823/2010/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14716/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20. kwietnia 2010 roku wywieszony jest od dnia 7 maja do dnia 28 maja 2010 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej cz. dz. nr 106/27 km 25 o pow.11 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 28.04.2010r. do dnia 18.05.2010 r.
***
Zespół Szkół nr 15 w Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta ds. kancelaryjnych
w wymiarze ½ etatu.
Praca od 1 czerwca 2010 r. Główne obowiązki: prowadzenie sekretariatu szkoły, prowadzenie korespondencji, kalendarz spotkań, prowadzenie ewidencji dzieci, redakcja Biuletynu Informacji Publicznej, inne.
Wymagania: wykształcenie średnie, staż pracy 1 rok.
Wymagania konieczne: znajomość obsługi komputera (Word, Access, Internet) oraz obsługa urządzeń biurowych. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, dokumenty potwierdzające staż pracy.
Termin składania dokumentów: 10 maja 2010 r. na adres: Zespół Szkół nr 15, 81-601 Gdynia, ul. Jowisza 60, tel.: (58) 621 40 34, fax: (58) 621 40 36, e-mail: zs15gdynia@poczta.fm.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31 i Gimnazjum Nr 12
w Gdyni ul. Chylońska 227,
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4.845.000 euro
na robotę budowlaną: wykonanie robót remontowych
sanitariatów uczniowskich pawilon C, II piętro.
Przedmiotem przetargu są roboty remontowych sanitariatów uczniowskich pawilon C, II piętro w budynku Zespołu Szkół Nr 9: Szkoły Podstawowej Nr 31 i Gimnazjum Nr 12 w Gdyni ul. Chylońska 227. Ogłoszeni zamieszczono w BZP Nr 120788 -2010 dnia 30.04.2010r., kod CPV 45453000-7, CPV 45111300-1. Wymagany termin realizacji umowy (zakończenia prac) - 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 04.05.2010 r. w godz. 8.00 - 14.00 oraz jest dostępna na stronach internetowych: http://mniam.net./zs9/przetargi.php, http://www.gdynia.pl/bip/jednostki oraz portalu UZP.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do godz. 9.00 dnia 28.05.2010 r. Otwarcie kopert nastąpi w pok. Kierownika Administracyjno - Gospodarczego o godz. 09.15 dnia 28.05.2010 r. Kryterium wyboru oferty: cena oferty brutto - waga 100%. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami : Kierownik Administracyjno - Gospodarczy ZS Nr 9 : 58 78 211 51 lub 58 78 211 52.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olimpijskiej w Gdyni, oznaczonej na karcie mapy 69, obręb Gdynia, składającej się z działek nr 512/53, 513/53 oraz 173/53 o łącznej powierzchni 13082 m², objętej księgą wieczystą KW nr GD1Y/00028542/1 Sądu Rejonowego w Gdyni. Sprzedaży bezprzetargowej podlega udział w prawie własności tej nieruchomości wynoszący 124/10000 części z przeznaczeniem na realizację celów publicznych stanowiących cele statutowe nabywcy.
Wykaz nr 826/2010/V/M, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 14814/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 kwietnia 2010 r., wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od 5 maja 2010 r. do 26 maja 2010 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni, ul. Wrocławska 52
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 EURO na wymianę posadzek
Ogłoszenie zamieszczono w BZP Nr 121184-2010 dnia 30.04.2010r., CPV: 45111300-1, CPV: 45000000-7, CPV: 45430000-0.
Wymagany termin realizacji: 17 sierpnia 2010 r. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy Pzp i spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4850_55584.html oraz www.gim7gdy.prv.pl i w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 16.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 19.05.2010 r. do godz. 9.30 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 19.05.2010r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora (sekretariat). Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: kierownik administracyjny Beata Figlon w godz. 8.00 - 16.00 tel. 58 664 69 05. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
***
Rozstrzygnięcie konkursu
dot. aktywizacji społecznej niepełnosprawnej młodzieży, mieszkańców Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 14755/10/V/P z 29 kwietnia 2010 r. przyznał dotację na realizację zadania dot. aktywizacji społecznej niepełnosprawnej młodzieży, mieszkańców Gdyni w kwocie 5.945 zł brutto:
Gdyńskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń".
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428:
- wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Warszawskiej i Nowogrodzkiej o pow. 755 m² oznaczonej na karcie mapy KM 58 jako część działki nr 1079/337. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: pod wykonanie ogrodzenia terenu podwórza przylegającego do budynków mieszkalnych wspólnot mieszkalnych ul. Nowogrodzka 15-19 i ul. Warszawska 56 i na miejsca postojowe dla trzech pojazdów.
- wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Łyskowskiego o pow. 270 m² oznaczonej na karcie mapy KM 27 jako część działki nr 99. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz wywieszony został na okres 21 dni od dnia 30 kwietnia 2010 r. do 20 maja 2010 r.
***
Właściciel budynku przy ul. Starowiejskiej 32 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na wykonaniu remontu elewacji frontowej, bocznej i tylnej wymienionego wyżej budynku. Szczegółowy zakres prac oraz inne warunki można uzyskać w siedzibie właściciela pod adresem: Stanisław Grzenkowicz, Gdynia ul. Starowiejska 32/7, a także telefonicznie nr tel. 601 652 122. Termin składania pisemnych ofert upływa z dniem 17 maja 2010 r. Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu miasta Gdyni.
***
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie północnej części dachu starej części kościoła przy ul. Św. Mikołaja 1 w Gdyni Chyloni. Szczegółowy zakres prac oraz inne warunki można uzyskać w biurze parafialnym parafii w godzinach urzędowania pod adresem: Gdynia ul. Św. Mikołaja 1, a informacje także pod numerem tel. 58 663 44 14. Termin składania ofert upływa 15 maja 2010 r. Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu miasta Gdyni.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 4,
81-228 Gdynia, ul. Okrzei 6
zatrudni pracownika obsługi (sprzątaczkę). Podanie i CV należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00 w terminie do 21 maja 2010 r. Tel./fax: 58 663 79 88.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem zbycia objęty jest grunt oznaczony na karcie mapy 64, obręb Gdynia, jako działka nr 163/30 o powierzchni 2.863 m² i udział ½ w działce drogowej nr 270/30, wpisane w księdze wieczystej KW GD1Y/00006168/5 oraz udział ½ w działce drogowej nr 272/168 wpisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00075319/3. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni.
***
Administrator budynku przy ul. Kilińskiego 9 w Gdyni
zwraca się o składanie ofert na remont elewacji budynku mieszkalnego znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Oferty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się Ratusza, do Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 6 od poniedziałku do piątku w godz.9.00 - 11.00, e mail: techniczny@ zwizd.pl tel 58- 620 33 45 wew. 35.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr 5/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

ul. Nowogrodzka 15/5, Bp. Dominika 3/10, Powst. Wielkopolskiego 76A/14, Zamenhofa 14/28, Morska 93/9, Żelazna 29/42, Morska 93/45, Ledóchowskiego 3A/4, Ramułta 53/43, Śląska 51B/42B, Władysława IV 38/1, Górna 17/11, Starowiejska 42/2, Morska 212/37, Zamenhofa 14/51.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 04.05.2010 r. do dnia 24.05.2010 r.