Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
954 (554) 2010-05-28 - 2010-06-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczenia w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54 z przeznaczeniem na kiosk
Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczenia można odebrać w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta mieszczącym się w budynku przy ul. Partyzantów 42. Osobą uprawniona do kontaktów z Oferentami jest Andrzej Ciupalski, tel. 58 668 86 79.
Termin składania ofert upływa w dniu 11czerwca 2010 r. o godz. 10.00. Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna UMG, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2010r o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Administracyjnym UMG przy ul. Partyzantów 42.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Gdyni
zatrudni od 1.07.2010 r. na stanowisku kierownika administracyjno-gospodarczego w wymiarze 0,75 etatu osobę spełniającą kryteria:
- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja,
- dobra znajomość prawa pracy, prawa oświatowego, prawa o zamówieniach publicznych,
- uprawnienia do pełnienia obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka do dnia 11 czerwca 2010 roku.
Kontakt: tel. 58 621 95 10, Gdynia, ul. Energetyków 13.
***
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277
zatrudni od 1 września br. na umowę o prace w pełnym wymiarze godzin pomoc nauczyciela.
Wymagania: wykształcenie średnie. Dokumenty należy składać w sekretariacie Ośrodka w godz. 9.00-15.00 lub na adres: sosw1@sosw1.eu, do 15.06.2010 r. Kontakt: 58 625 48 55.
***
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25-27,
zatrudni nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym z zakresu: oligofrenopedagogiki oraz nauczania przedszkolnego lub nauczania początkowego.
Zainteresowani jesteśmy nauczycielem z doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań o pracę, CV w sekretariacie szkoły w terminie do 10.06.2010 r. w godzinach od 9.00 do 13.00.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33,
zatrudni od 01.09.2010 r:
1.nauczyciela języka polskiego w pełnym wymiarze czasu pracy;
2 nauczyciela informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy (na zastępstwo)
oraz pracownika do prac ciężkich na ½ etatu.
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły w godz. 7.30- 15.30 tel. 58 623 25 88.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni działając na podstawie
Zarządzenia Nr 14086/10/V/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.03.2010 roku ogłasza sprzedaż używanego wyposażenie gabinetu stomatologicznego.
Oferty pisemne z podaniem ceny i warunków płatności należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 12 Gdynia, ul. Sucharskiego 10, lub na nr faxu 58 665 54 31.
Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Antoni Słodnik, kierownik administracyjny - tel. 625 48 25 w godzinach 8.00 - 12.00 w dni pracujące. Sprzedaż może odbyć się w całości lub w częściach. Wykaz sprzętu przeznaczonego do sprzedaży znajduje się na stronie internetowe szkoły lub na BIP:
- www.zs12gdynia.pl
- www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4868_35801.html.
Oferty rozpatrywane będą w dniu 15.06.2010 r o godz. 9.00. Wyposażenie można oglądać w siedzibie Szkoły.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 229/2 km.94 o pow.46 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 1.11.2012 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 11.05.2010 r. do dnia 31.05.2010 r.
***
Współwłaściciele kamienicy położonej przy ulicy Kilińskiego 10 w Gdyni
poszukują wykonawcy na remont czterech balkonów w w/w budynku.
Specyfikacje zamówienwia, z określonym zakresem prac, można uzyskać w biurze Agencji „ERGO" (Administratora nieruchomości) przy ulicy Kilińskiego 10/2 w Gdyni.
Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2010 roku.
Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy z budżetu miasta Gdyni na remont budynków znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wykonawca musi spełniać wymogi wynikające z § 7 lub § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 150 poz. 1579).
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2010 roku.
***
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości
przy ul. Świętojańskiej 91 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na remoncie elewacji frontowej i tylnej budynku przy ul. Świętojańskiej 91.
Oferty należy składać w Administracji Budynków Komunalnych nr 3, Abrahama 55 w Gdyni pokój nr 9 w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Informacje na temat zakresu prac uzyskać można telefonicznie 58 620 51 38.
Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu miasta Gdyni.
***
Właściciele budynku zabytkowego Willa „Szczęść Boże"
położonego w Gdyni
przy ul. I Armii Wojska Polskiego 6
poszukują wykonawcy projektu wielobranżowego budowlanego do pozwolenia na budowę z mapą do celów projektowych.
Szczegółowy zakres prac oraz inne warunki można uzyskać w siedzibie właściciela pod adresem Władysława IV 17/22 w Gdyni. Informacji dotyczących zakresu prac udziela Szymon Górski, e-mal: gorski@motosprzet.pl. Oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowacje zabytków.
***
Uczniowski Klub Sportowy „8bila", dotychczas prowadzący działalność w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 36,
informuje, że z dniem 31 maja 2010 r. ulega rozwiązaniu.
Podstawą rozwiązania jest uchwała Walnego Zgromadzenia UKS „8bila" , które odbyło się 29 kwietnia 2010 r.
***
Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1, Szkoła Podstawowa nr 45,
81-578 Gdynia, ul Wiczlińska 33,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną:
Zadanie 1 - wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych chłopców z pomieszczeniami gospodarczymi w piwnicy i na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 33
Zadanie 2 - wykonanie wymiany posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzach i schodach na parterze i piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 33.
Ogłoszenie zamieszczono w BZP Nr 137654-2010 dnia 20.05.2010,CPV45111300-1, CPV45453000-7, CPV 45330000-9, CPV 4532111-5, CPV 45431100-8,
Wymagany termin realizacji 20 sierpnia 2010 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zgodne z art.22 ust.1 PZP, nie podlegają wykluczeniu z art.24 ustawy PZP i spełniaja warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4867-html
i w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 20.06.2010 r.do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 20.06.2010 r. o godz.10.00. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na każde z zadań. Nie przewiduje się wnoszenia wadium, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Kryteria wyboru oferty: cena oferty brutto 100 %. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z oferentami: Dorota Smolarz - kierownik administracyjny, tel.: 58 629 06 48.
***
Właściciel budynku przy ul. Chylońskiej 112 a w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na demontażu starej stolarki okiennej oraz wykonaniu i montażu nowej stolarki okiennej drewnianej w wyżej wymienionym budynku. Szczegółowy zakres prac oraz specyfikację zamówienia można uzyskać w siedzibie właściciela pod adresem Kancelaria Adwokacka Jakub Nowak, Gdańsk, ul. Sobótki 10B/2, a także telefonicznie pod nr tel. 602 326 249. Oferty i zapytania można kierować tez na adres e- mail: jakubnowak2@wp.pl. Termin składania ofert upływa z dniem 25 czerwca 2010 r.
Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu miasta Gdyni.
***
Właściciel budynku przy ul. Chylońskiej 112 a w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót polegających na demontażu starej stolarki okiennej oraz wykonaniu i montażu nowej stolarki okiennej drewnianej w wyżej wymienionym budynku. Szczegółowy zakres prac oraz specyfikację zamówienia można uzyskać w siedzibie właściciela pod adresem Kancelaria Adwokacka Jakub Nowak, Gdańsk, ul. Sobótki 10B/2, a także telefonicznie pod nr tel. 602 326 249. Oferty i zapytania można kierować tez na adres e- mail: jakubnowak2@wp.pl. Termin składania ofert upływa z dniem 25 czerwca 2010 r.
Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków z budżetu miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego o pow. 121 m² oznaczoenj na KM 27 jako część działki nr 700/59. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa, bez prawa dokonywania nakładów o charakterze trwałym i bez prawa trwałego grodzenia.
Wykaz wywieszony został na okres 21 dni od dnia 17.05.2010 r. do 7.06.2010 r.
***
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Morskiej 67 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót konserwatorskich polegających na przeprowadzeniu rekonstrukcji dojść i dojazdów w zachodniej części podwórza. O prace mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) dysponują co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych,
b) dysponują przynajmniej jednym konserwatorem technologiem mającym doświadczenie (dorobek) w opracowaniu technologii prac konserwatorskich przy obiekcie gdyńskiego modernizmu. Informację w sprawie zakresu prac można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: tech@abk4-gdynia.com.pl. Pisemne oferty można składać w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 67 a (pok. 12), od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 15.00. Termin składania ofert upływa 7 czerwca 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, położona przy ul. Płk. Dąbka 122. Na wykazie do wydzierżawienia została wywieszona część w/w nieruchomości o powierzchni 400 m².
Przeznaczenie terenu - uprawy jednoroczne, bez prawa ponoszenia na gruncie nakładów o charakterze trwałym. Wykaz wywieszono na okres od 24.05.2010 r. do 14.06.2010 r.