955 (555) 2010-06-04 - 2010-06-10

Zostań rodziną zastępczą

W Gdyni ruszyła kampania „Podaruj miłość. Zostań rodziną zastępczą", której koordynatorem jest MOPS. Akcja, propagująca ideę rodzicielstwa zastępczego, potrwa do końca czerwca.
Kampanię zainaugurował sobotni festyn (29 maja 2010) dla rodzin zastępczych w Kolibki Adventure Park. Plakaty kampanii pojawią się m.in. w środkach komunikacji miejskiej, dużych przedsiębiorstwach, urzędach pocztowych, placówkach MOPS, YMCA Gdynia, Urzędzie Miasta oraz w siedzibach organizacji pozarządowych. Akcja jest jednocześnie częścią całorocznej gdyńskiej kampanii społecznej „W trosce o dziecko".
Obecnie w Gdyni jest 248 rodzin zastępczych, w których przebywa 307 dzieci. Ponadto poza gminą funkcjonuje 12 zawodowych rodzin zastępczych (w tym 4 wielodzietne i 8 specjalistycznych), w których przebywa łącznie 24 dzieci z terenu Gdyni.
Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.
Aby zostać rodziną zastępczą należy:
- mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
- korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
- posiadać stałe źródło utrzymania i dobre warunki mieszkaniowe,
- cieszyć się dobrym zdrowiem i pozytywną opinią w środowisku,
- ukończyć odpowiednie szkolenie.
Rodzinie zastępczej oferuje się:
- pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
- pomoc specjalistyczną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów,
- szkolenie przygotowujące do przyjęcia dziecka.
Osobie, która podejmie się pełnienia funkcji niespokrewnionej rodziny zastępczej, w dalszej kolejności może być zaproponowana możliwość pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej (wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia przygotowania, liczby dzieci pod opieką i ich stanu zdrowia)
Osoby zainteresowane proszone są o osobisty kontakt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, pokój 6 i 7, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr. 58 782 01 21 wew.74 i 47 lub 625 93 74.
Chętne osoby powinny kontaktować się z Zespołem ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny w gdyńskim MOPS, przy ul. Grabowo 2, (tel. 58 782 01 20, wew. 74 lub 47). Celem rozmowy wstępnej jest zapoznanie kandydatów z ideą rodziny zastępczej, korzyściami i obowiązkami jakie płyną z pełnienia funkcji takiej rodziny. Kandydaci proszeni są następnie o przygotowanie stosownej dokumentacji, zostają poddani badaniu psychologicznemu i pedagogicznemu. MOPS przeprowadza wywiad środowiskowy w ich miejscu zamieszkania. Kolejnym krokiem jest 40-godzinne szkolenie (prowadzone przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gdyni), które w formie warsztatowej porusza zagadnienia wychowawcze. Po odbyciu szkolenia komisja kwalifikacyjna decyduje o wydaniu certyfikatu uprawniającego do prowadzenia rodziny zastępczej. Po uzyskaniu certyfikatu rodzina może wystąpić do sądu o ustanowienie opieki nad dzieckiem. Cały proces trwa przeciętnie do czterech miesięcy. Jeśli rodzina zastępcza nie jest od razu gotowa podjąć pełnej (łącznie z orzeczeniem sądu) opieki nad dzieckiem, może przez pewien czas pełnić rolę tzw. rodziny zaprzyjaźnionej. Dzieci z placówki opiekuńczej mogą być zabierane przez taką rodzinę na weekendy, wycieczki, wspólne zajęcia. Służy to lepszemu wzajemnemu poznaniu się dzieci i opiekunów, a w konsekwencji lepszemu doborowi rodzin.
Wszystkie rodziny zastępcze z terenu Gdyni mogą liczyć na stałą pomoc pedagogiczną i psychologiczną pracowników MOPS. Mogą się konsultować zarówno z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Gdyni przy ul. Demptowskiej 46, jak i Zespołem ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny MOPS przy ul. Grabowo 2. Zespół udziela pomocy w usamodzielnianiu wychowanków oraz służy poradami prawnymi z zakresu prawa rodzinnego.
Szczegóły: www.adopcje-gdynia.pl. 

ikona