956 (556) 2010-06-11 - 2010-06-17

Fundacja Gospodarcza szkoli

Fundacja Gospodarcza w Gdyni z dniem 1 czerwca 2010 r. rozpoczęła realizację projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, pt. „Moja firma - moja przyszłość". Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdyni po 45 roku życia.
Preferowana grupa uczestników/czek to:
- kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W ramach projektu przewidziano:
1. Podstawowe wsparcie doradczo -szkoleniowe:
- warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych;
- szkolenia biznesowe;
- indywidualne doradztwo zawodowe;
- indywidualne doradztwo biznesowe.
2. Jednorazową dotację inwestycyjną - średnio 30 tys. zł.,
3. Wsparcie pomostowe - 1 tys. zł przez 6 - 12 miesięcy.
Planowana rekrutacja do projektu: lipiec 2010 rok.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2 , telefonicznie 58 622 60 17, lub na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl .
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.