Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
957 (557) 2010-06-18 - 2010-06-24

W środę sesja Rady Miasta

W środę 23 czerwca 2010 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XLIV Sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi;
- zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVIII/845/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2010;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- określenie wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2011 roku;
- wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia;
- zmiany uchwały nr XXXII/722/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni jako Partnera do projektu pn.: INTERFACE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej południowy Bałtyk;
- zmiany uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni;
- przyjęcia dokumentu „Strategia współpracy międzynarodowej Gdyni";
- zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Kosakowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Kosakowo;
- zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Wejherowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Wejherowo;
- zmiany porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Rumi o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Rumi;
- zmiany treści uchwały nr VI/137/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni;
- założenia XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni, ul. Energetyków 13;
- zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 na Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni, ul. Chylońska 237;
- zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 na Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49;
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybińskiego 41;
- wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni;
- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lnianej w formie przetargu ustnego ograniczonego;
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Siedleckiej 4;
- wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Witomińskiej 72;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod pas drogowy ulicy Dickmana;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną;
- zmiany Uchwały rady Miasta Gdyni Nr XLIII/1024/06 z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zmiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie ulicy Dworcowej;
- powołania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni w skład Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki".

ikona