Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
959 (559) 2010-07-02 - 2010-07-08

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 851/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15457/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.06.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Kornela Makuszyńskiego o pow. 150 m², oznaczonej na karcie mapy KM 10 obręb Wielki Kack, obejmującej część działki nr 200/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 852/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15458/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.06.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 180 m², oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata.
3. Nr 853/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15459/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.06.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 233 m², oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata.
4. Nr 854/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15460/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.06.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 290 m², oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej
w Gdyni 81-127, ul. Śmidowicza 49
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
Przedmiotem przetargu są roboty budowlane w zakresie: remontu posadzek na II piętrze oraz remontu pokrycia dachowego budynku głównego na części C; łączniku i zapleczu sali gimnastycznej w ZSZ nr 1 w Gdyni, ul. Śmidowicza 49.
Wymagany termin realizacji umowy (zakończenie prac) - 27.08.2010 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21.06.2010 r. w BZP pod nr 175984 - 2010. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 21.06.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz jest dostępna na stronie internetowej www.bandera.neostrada.pl
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły do 6.07.2010 r. do godz. 9.00. Otwarcie kopert nastąpi o godz. 10.00 dnia 6.07.2010 r. Nie przewiduje się wadium. Kryterium wyboru oferty: cena oferty brutto - 100%. Do kontaktów upoważniony jest kierownik administracyjny Anna Rohde, tel. 58 625 38 59 w. 25.
***
Dyrektor Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem " w Gdyni , ul. Płk. Dąbka 199A,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na docieplenie elewacji budynku Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem"
przy ul. Płk. Dąbka nr 199 A w Gdyni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2010 pod numerem 180962-2010. Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 42 „ Pod Modrzewiem". Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej oraz SIWZ. Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Magdalena Nowakowska - Dyrektor Przedszkola nr 42 „ Pod Modrzewiem".
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena ofertowa - 100 %.
Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2010 r. o godz. 13.00 , w siedzibie Zamawiającego (gab. intendent) .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2010 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego (gab. księgowości). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.Termin realizacji : 60 dni od podpisania umowy. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. W postępowaniu nie ma wymogu wniesienia wadium. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6471_64233.html?podk=4823
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonych przy ul. Tezeusza 6A oznaczonej na KM 20 obręb Wiczlino jako działka gruntu nr 533/6 o pow. 895 m² oraz przy ul. Mitry 7A oznaczonej na KM 20 obręb Wiczlino jako działki gruntu nr 533/5, 563 o pow. 1767m2 przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 849/10/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15370/10/V/M z dnia 15 czerwca 2010 w sprawie ul.Tezeusza 6A oraz Wykaz nr 848/10/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15369/10/V/M z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ul. Mitry 7A wywieszone zostały na okres 21 dni od 15 czerwca do 6 lipca 2010 r.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77
zatrudni od nowego roku szkolnego 2010 / 2011:
nauczyciela chemii, nauczyciela matematyki, psychologa szkolnego.
Zgłoszenia proszę kierować e-mail: zshg@poczta.onet.pl, w razie pytań nr. tel. 58 620 12 89.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 18 maja 2010 roku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na: prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni w okresie od 1.09.2010r. do 30.06.2013 r. wybrana została oferta „Stowarzyszenia ALTER-EGO", 05-077 Warszawa, ul. Jeździecka 20.
Wysokość zabezpieczonej dotacji na realizację w/w/ zadania w 2010 r. wynosi 283 000 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. nr 341 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, opisanej na karcie mapy 29 obręb Wielki Kack jako działka gruntu nr 225 o pow. 74 m².
Wykaz nr 850/2010/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15456/10/V/M z dnia 22.06.2010 r. wywieszony jest od dnia 23 czerwca 2010 r. do dnia 15 lipca 2010 r.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych stolarskich.
Tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej , oznaczonej na km. 17 obręb Gdynia jako działka nr 518/1 o pow. 88 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW 8424.
Wykaz nr 486/2010/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 15356/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 czerwca 2010 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 25 czerwca do 17 lipca 2010 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Parkowej oznaczonej na KM 95 obręb Gdynia jako działki gruntu nr 683/2, 679/2 o pow. 3919 m² oraz odrębnej nieruchomości przy ul. Marsa 15 oznaczonej na KM 20 obręb Wiczlino jako działka gruntu nr 532/4 o pow. 536 m², przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 844/10/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15271/10/V/M z dnia 8 czerwca 2010 w sprawie ul. Parkowej oraz Wykaz nr 845/10/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15272/10/V/M z dnia 8 czerwca 2010 w sprawie ul. Marsa 15 wywieszone zostały na okres 21 dni od 9 do 30 czerwca 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni,
jako organ egzekucyjny informuje o sprzedaży w trybie licytacji publicznej ciągnika siodłowego odebranego w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu C. HARTWIG TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Handlowa 29.
Specyfikacja pojazdu: Marka: VOLVO FH 12-380, Pojemność: 12130 cm³, Paliwo: olej napędowy, Ilość miejsc: 2, Masa własna: 7240, Dopuszczalna masa całkowita: 18000 kg, Dopuszczalna masa całkowita zespołu: 42000 kg, Dokumenty identyfikacyjne: DR/BAF 1172957, nr rejestracyjny GNV 7528, ciągnik posiada 1 komplet kluczy. Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Hutniczej 36a w Gdyni. Osoby upoważnione do kontaktów: Artur Usik, tel. 58 668 21 43, Sławomir Głogowski, tel. 58 668 21 49, Sławomir Szreder, tel. 58 668 21 42. Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu w siedzibie Referatu Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Kwota oszacowania wynosi 23 300 zł /dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych/. Cena wywołania wynosi 17 475 zł /siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych/, co stanowi ¾ wartości szacunkowej.
Licytacja odbędzie się 19 lipca 2010 roku o godzinie 10.00, na terenie parkingu strzeżonego w Gdyni, ul. Hutnicza 36a. Pojazd można oglądać w obecności pracownika Referatu Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miasta Gdyni na godzinę przed licytacją. Osoby przystępujące do licytacji są obowiązane przed rozpoczęciem licytacji do wpłacenia wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania tj. 2 330 zł /dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych/. Wadium zalicza się w cenę sprzedaży lub zostaje ono zwrócone. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6, 81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 52 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 EURO
na „Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 6 w Gdyni, ul. Wrocławskiej 52".
Numer ogłoszenia w BZP: 176476 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010, 37.53.52.00-9, 45.11.22.10-0, 45.23.30.00-9, 45.21.41.00-1, 45.23.62.50-7. Wymagany termin realizacji: 31 sierpnia 2010 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy Pzp i spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6381_64194.html?podk=4850
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 6.07.2010 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 6.07.2010r. o godz. 12.30 w gabinecie dyrektora (sekretariat). Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: kierownik administracyjny Beata Figlon w godz. 8.00 - 16.00 tel. 58 664 69 05. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje:
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
Lp.Zarządzenie Nr wykazuAdres nieruchomościNr działki
1.Nr  15485/10/V/M856/10/V/MUl. Chwarznieńska 91522/21
2.Nr  15485/10/V/M857/10/V/MUl. Surmana 4-6603/126
3.Nr  15485/10/V/M858/10/V/MUl. Warszawska 1467/329
4.Nr  15485/10/V/M859/10/V/MUl. Chylońska461
5.Nr  15485/10/V/M860/10/V/MUl. Okrzei850/4
Wykazy zostają wywieszone są od dnia 23.06.2010 roku do 7 lipca 2010 r. .