UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
960 (560) 2010-07-09 - 2010-07-15

Ogłoszenia

Zespół Szkół Budowlanych, ul. Tetmajera 65 w Gdyni zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych stolarskich.
Tel. 58 622 26 24.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz. nr 404/45 km. 79 o pow. 158 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 29.06.2010 r. do dnia 19.07.2010 r.
***
Zespół Szkół Technicznych
81-184 Gdynia ul. Energetyków 13 a

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro , a poniżej 4 845 000
euro na wykonanie remontu zaplecza sali gimnastycznej na parterze budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Energetyków 13 a
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 30 czerwca 2010 r. pod nr.
190234-2010

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniające warunki art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych / teks. jedn. Dz. U. Nr 19 poz 177 z poźn. zmianami oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie: szkoły : www.zst.gdynia.pl bip miasto Gdynia.pl / strony zamówienia/ oraz w formie pisemnej w pokoju nr 3 budynku szkoły w godz. od 7:30 do 15:00. Ofert należy składać w pokoju nr 3 szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 15 lipca 2010 r. do godz. 9:00. Otwarcie nastąpi w gabinecie dyrektora w dniu 15 lipca 2010 r. o godz. 12:00.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych oraz uzupełniających. Nie przewiduje wnoszenia wadium. Termin związania z ofertą 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Kierownik Administracyjny tel. 58 621 66 13 pon.- pt 7.:30 -15.00.


***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 8/2010 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Widna 9/48, Śląska 51/93, Żelazna 25/46, Starowiejska 44/2, Świecka 2/4, Leszczynki 169/3, Dąbrowskiego 32B/10, Chylońska 69/85/70, Górna 15/4, Komandorska 18-20c/4, Swarzewska 60/42, Swarzewska 60/55, Tatrzańska 5/4, Tatrzańska 5/5, Warszawska 80/36, Ledóchowskiego 3D/7, Zamenhofa 12c/24.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.06.2010 r. do dnia 20.07.2010 r.
***
Dyrektor Przedszkola w Gdyni, ul. Chwarznieńska 136/138,
zatrudni: nauczyciela pedagogika przedszkolna lub wczesnoszkolna (absolwentka lub emerytka). Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81; www.mali.samarytanie.pl.
***
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni
działając na podstawie Zarządzenia Nr 14086/10/V/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 marca 2010 roku ogłasza sprzedaż używanego wyposażenie gabinetu stomatologicznego.
Oferty pisemne z podaniem ceny i warunków płatności należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 12 Gdynia, ul. Sucharskiego 10, lub na nr faxu 58 665 54 31.
Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Antoni Słodnik, kierownik administracyjny - tel. 58 625 48 25 w godzinach 8.00 - 12.00 w dni pracujące.
Sprzedaż może odbyć się w całości lub w części. Wykaz sprzętu przeznaczonego do sprzedaży znajduje się na stronie internetowe szkoły lub na BIP: www.zs12gdynia.pl www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4868_35801.html. Oferty rozpatrywane będą w dniu 19.07.2010 r. o godz. 9.00.
Wyposażenie można oglądać w siedzibie szkoły.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz. nr 289/2 km. 95 o pow. 91 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 29.06.2010 r. do dnia 19.07.2010 r.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 15517/10/V/O z dnia 29 czerwca 2010 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci, w okresie od 1.09.2010r. do 31.08.2011 r. Przewidywana kwota dotacji 85 000 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 6 sierpnia 2010 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Oferty złożone po 6 sierpnia 2010 nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
w Zarządzeniu Nr 15516/10/V/0 z dn. 29.06.2010 r. przyznał dotację Fundacji „Zachowaj Zdrowie w Sobie" w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Schorzenia cywilizacyjne w edukacji zdrowotnej" w okresie 1.09.2010 - 31.12.2010 r. w kwocie 12.000 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 573/2 km. 95 o pow. 87 m² i dz.nr 303/2 km.95 o pow. 44 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 21.06.2010 r. do dnia 12.07.2010 r.
ogłoszenie

Ogłoszenie