962 (562) 2010-07-23 - 2010-08-05

Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni rozpoczął realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. „Nie przegap"- skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór na szkolenia:
- Sprzedaż przez Internet z projektowaniem stron www - rekrutacja - sierpień, wrzesień,
- Pisanie, wdrażanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE - rekrutacja - wrzesień,
- Menager małej firmy - rekrutacja - sierpień,
- Nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kas fiskalnych - rekrutacja - lipiec, wrzesień,
- Operator maszyn CNC - rekrutacja -wrzesień, - Przedstawiciel handlowy - rekrutacja - wrzesień,
- Fakturowanie z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych - rekrutacja - październik.
Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 102, 103 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 102,103.
2. „Wyjdź z cienia" - skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
Projekt realizuje następujące formy wsparcia:
• szkolenia:
- Nowoczesne metody fryzjerskie - wraz z 5-miesięcznym stażem,
- Księgowość i kadry - wraz z 4-miesięcznym stażem,
- Pracownik administracyjno-biurowy - wraz z 4-miesięcznym stażem.
6-miesięczny staż dla kobiet posiadających kwalifikacje zawodowe, ale niemających doświadczenia w pracy.
Informacje można uzyskać: pok. 109, stanowiska 10-14 (parter) w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. „Od dzisiaj mów do mnie szefie" - skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji. Przyznanie środków poprzedzone zostanie szkoleniem „Jak założyć własną firmę".
Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 107, 108, w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 107,108.
4. „Mój biznes" skierowanego do byłych pracowników Stoczni Gdynia objętych Programem Zwolnień Monitorowanych oraz dla osób, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6-mcy przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie pomorskim.
Projekt realizuje następujące formy wsparcia:
• doradztwa zawodowego i biznesowego (dot. zakładania działalności gospodarczej)
• udział w szkoleniu „Od biznesplanu do własnej firmy",
• jednorazowej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej firmy,
• finansowe wsparcie pomostowe.
Informacji udziela Biuro Projektu, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 116 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 116.
***

Fundacja Gospodarcza w Gdyni z dniem 1 czerwca 2010 r. rozpoczęła realizację projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, pt. „Moja firma - moja przyszłość". Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdyni po 45 roku życia.
Preferowana grupa uczestników/czek to:
a) kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W ramach projektu przewidziano:
1) Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe
- warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych
- szkolenia biznesowe
- indywidualne doradztwo zawodowe
- indywidualne doradztwo biznesowe
2) Jednorazową dotację inwestycyjną - średnio 30 tys. zł.,
3) Wsparcie pomostowe - 1 tys. zł przez 6-12 miesięcy
Regulamin uczestnictwa w projekcie, Formularz zgłoszeniowy oraz pozostała dokumentacja są dostępne w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2, lub na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl .
Nabór do projektu potrwa do 13 sierpnia 2010 r. (*)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
(*) Projektodawca zastrzega możliwość zamknięcia naboru wcześniej, jeśli zostanie złożonych więcej niż 150 formularzy zgłoszeniowych.
***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz YMCA Polska zapraszają serdecznie na wakacyjną edycję projektu „Żyję pełniej - warsztaty dla kobiet". W lipcu planowane są zajęcia z rękodzieła (w środy, o godz. 11.00). Natomiast w sierpniu będą organizowane dyskusje filozoficzne oraz cykliczne warsztaty „Mandala mojej kobiecości" (we wtorki i czwartki, o godz. 11.00).
Bliższe informacje i zapisy: Monika Gołębiewska-Bezuch, tel. 516 523 954; e-mail: kontakt@zyjepelniej.pl
Warsztaty skierowane są do niepracujących kobiet, które chcą spędzić czas w aktywny sposób oraz pogłębić wiedzę na temat samych siebie, w tym swoich potrzeb, potencjału i możliwości oraz spotkać się i porozmawiać z innymi kobietami. Są formą społecznej profilaktyki, w której poprzez atrakcyjne zajęcia czy dyskusje wzmacniane są więzi społeczne, a kobiety odkrywają swój potencjał i uczą się jak rozwiązywać życiowe trudności.