Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
963 (563) 2010-08-06 - 2010-08-12

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro na wykonanie ekspertyzy technicznej Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/estakada
Termin składania ofert 9.08.2010 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Teresa Małachowska - Okurowska, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 14.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 14.00.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845.000 euro na remont ul. Nowowiczlińskiej na odcinku od ul. Rdestowej do ul. Miętowej w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/nowowiczlinska
Termin składania ofert 10.08.2010 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska oraz Henryk Ławniczak, tel. 58 761 20 21, w godz. 8.00 - 14.00, w sprawach proceduralnych: E. Jodłowska tel. 58 761 20 88 w godz. 8.00 - 14.00.
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845.000 euro na roboty budowlane obejmujące budowę placu zabaw i wykonanie zagospodarowania terenu w rejonie ulic Staffa i Zapolskiej w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://153.19.91.68/zdiz/staffazapolskiej
Termin składania ofert 12.08.2010 r. o godz. 10.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Halina Golenia, tel. 58 761 20 76 w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 88, w godz. 8.00 - 15.00.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12,
81-157 Gdynia, ul. Sucharskiego 10
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na „Remont posadzek, remont Sali gimnastycznej" przy Zespole Szkół nr 12
Numer ogłoszenia w BZP: 224992 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010 r.
Wymagany termin realizacji: 30 września 2010 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy Pzp i spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4868_.html.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 9.08.2010 r. do godz. 9.30 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 9.08.2010 r. o godz. 9.45 w sali 128. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik administracyjny Antoni Słodnik w godz. 8.00 - 12.00, tel. 58 625 48 25.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12, 81-157
Gdynia, ul. Sucharskiego 10
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro
na „Budowę placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 12 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10"
Numer ogłoszenia w BZP: 1987407 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010 r.
Wymagany termin realizacji: 30 września 2010 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy Pzp i spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4868_.html.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 9.08.2010 r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 9.08.2010 r. o godz. 9.15 w sali 128. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: kierownik administracyjny Antoni Słodnik w godz. 8.00 - 12.00, tel. 58 625 48 25.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 428 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat położonej w Gdyni przy ul. Kieleckiej o pow. 301 m² oznaczonej na KM 58 jako cz. działki nr 1094/189, 1522/189 dz.nr. 1095/189, cz. dz.nr 1096/183, 1524/183.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na wybudowanie i utrzymanie drogi wewnętrznej.Wykaz wywieszony został na okres 21 dni od dnia 29.07.2010 r. do 19.08.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 877/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15788/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.2010 r.- nieruchomości położonej przy ul. Bernadowskiej o powierzchni 2000 m², oznaczonej na karcie mapy KM 90 jako część działki nr 18/1, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 22.07.2010 r. do 13.08.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr 879/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15790/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Szyprów o powierzchni 183 m², oznaczonej na karcie mapy KM 74 jako działka nr 280/42, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 22.07.2010 r. do 13.08.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 10/2010 budynku mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy: ul. Dąbrowskiego 16.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.07.2010 r. do dnia 11.08.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu:
Nr 839/10/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15087/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.05.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Huzarskiej o powierzchni 60 m², oznaczonej na karcie mapy KM 74 jako część działki nr 6, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 2.08.2010 r. do 24.08.2010 r.
***
Pierwsza
Społeczna Szkoła Podstawowa,
ul. Strażacka 15
zatrudni nauczyciela przyrody.
Tel. 58 624 05 09.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 193, poz.1194 ) ZAWIADAMIA, że wszczęte zostało na wniosek Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, złożony w dniu 2.07.2010 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - Odcinek I - ul. Chwarznieńska od granicy lasu do zakrętu w rejonie ulicy Gierdziejewskiego", zlokalizowanej na działkach:
w obrębie Wiczlino: KM 38 - działki nr: 249/2, 249/3, 289/4, 248, 289/2, 289/14, 258, 259, 257/8, 260/25¹, (260/41, 260/42), 260/7² (260/38, 260/39); KM 21 - działki nr: 543, 234, 244/59, 245, 246; KM 20 - działki nr: 552, 553, 568; KM 19 - działki nr: 122/1, 507/2, 507/4; KM 18 - działki nr: 411, 412; KM 13 - działki nr: 512/6, 520/5, 520/7, 522/7, 522/19, 522/20, 522/17, 522/16, 522/10, 522/11, 522/14, 522/24, 541; KM 12 - działki nr: 418, 419, 420, 421/1, 428/7³ (428/8, 428/9), 421/15, 421/29, 421/30, 421/31, 421/28, (421/63), 422/15, (422/75), 422/21, 422/28, 422/44, 422/50, 422/52, 422/53, 427/6; KM 9 - działki nr: 507/6, 509/81, 445, 444/4, 444/5, 451/5, 452/3, 446/4, 447/3, 448/3, 449/3, 450/3, 453/2, 454/5, 455/3, 456/4, 457/5, 458/5, 489; KM 8 - działki nr: 194/3; KM 7 - działki nr: 514/4, 514/1, 424/1, 423, 424/2, 512/7, 515, 519/16, 519/10, 519/14, 519/9, 519/7, 512/5, 519/1, 519/4, 519/5, 519/6,
w obrębie Gdynia: KM 4L - działki nr: 192/4; KM 2L - działki nr: 274/2, 274/4, 281/2
¹ Decyzją nr MK.KP-7430/103/5271-08/2009 z dnia 17.04.2009 r. zatwierdzono podział na działki: 260/41, 260/42, 260/43
² Decyzją nr MK.KP-7430/104/5271-08/2009 z dnia 17.04.2009 r. zatwierdzono podział na działki: 260/38, 260/39, 260/40
³ Decyzją nr MK.KP.7430/235/08/09 z dnia 06.10.2009r. zatwierdzono podział na działki: 428/8, 428/9
Decyzją nr MK.KP.7430/234/08/09 z dnia 06.10.2009r. zatwierdzono podział na działki: 421/63, 421/64
Decyzją nr MK.KP.7430/235/08/09 z dnia 06.10.2009r. zatwierdzono podział na działki: 422/75, 422/76
1. Wykaz działek objętych inwestycją
1.1 Wykaz działek w liniach rozgraniczających:
w obrębie Wiczlino: KM 38 - działki nr: 289/20 (289/4)*, 248, 289/18 (289/14)*, 258, 259, 257/10 (257/8)*, 260/41, 260/46 (260/42)*, 260/38, 260/44 (260/39)*, 289/2, 249/2; KM 21 - działki nr: 543/1 (543)*, 244/60 (244/59)*, 245/1 (245), 246/1 (246)*, 234; KM 20 - działki nr: 568; KM 19 - działki nr: 122/1, 507/5 (507/4)*; KM 18 - działki nr: 411/1 (411)*, 412/1 (412)*; KM 13 - działki nr: 512/6, 520/5, 522/19, 522/25 (522/20)*, 522/32 (522/17)*, 522/16 , 522/10, 522/27 (522/14)*, 522/31 (522/24)*, 541/1 (541)*; KM 12 - działki nr: 418/1 (418)*, 419/1 (419)*, 421/67 (421/1), 428/8, 421/15, 421/29, 421/30, 421/31, 421/63, 422/75, 422/21, 422/28, 422/44, 422/50, 422/52, 422/53, 420; KM 9 - działki nr: 507/8 (507/6)*, 509/86 (509/81)*, 444/5; KM 7 - działki nr: 514/5 (514/4, 514/1, 424/1, 424/2)**, 423, 512/7, 519/17 (519/16)*, 519/19 (519/10)*, 519/22, 519/21 (519/14)*, 519/24 (519/9)*, 519/7, 519/5, 519/26 (519/6)*,
w obrębie Gdynia: KM 2L - działki nr: 274/2,
* w nawiasie podano numery działek przed podziałem
** w nawiasie podano numery działek, które przed podziałem zostały scalone
1.2 Wykaz działek - czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości:
w obrębie Wiczlino: KM 38 - działki nr: 249/3; KM 20 - działki nr: 552, 553; KM 19 - działki nr: 507/2; KM 13 - działki nr: 520/7, 522/7, 522/11; KM 12 - działki nr: 428/9, 427/6; KM 9 - działki nr: 445, 444/4, 451/5, 452/3, 446/4, 447/3, 448/3, 449/3, 450/3, 453/2, 454/5, 455/3, 456/4, 457/5, 458/5, 489; KM 8 - działki nr: 194/3; KM 7 - działki nr: 515, 512/5, 519/4, 519/1
w obrębie Gdynia: KM 4L - działki nr: 192/4; KM 2L - działki nr: 274/4,
2. Wykaz działek objętych podziałem:
w obrębie Wiczlino: KM 38 - działki nr: 289/14, 289/4, 257/8, 260/42, 260/39; KM 21 - działki nr: 246, 245, 244/59, 543; KM 19 - działki nr: 507/4; KM 18 - działki nr: 411, 412; KM 13 - działki nr: 522/20, 522/14, 522/24, 541, 522/17; KM 12 - działki nr: 418, 419, 421/1; KM 9 - działki nr: 509/81, 507/6; KM 7 - działki nr: 514/1, 514/4, 424/1, 424/2, 519/16, 519/10, 519/14, 519/9, 519/6
3. Wykaz działek - przebudowa sieci uzbrojenia terenu i dróg innej kategorii:
w obrębie Wiczlino: KM 38 - działki nr: 289/20 (289/4)*, 248, 289/18 (289/14)*, 258, 259, 257/10 (257/8)*, 260/38, 289/2, 249/2; KM 21 - działki nr: 244/60 (244/59)*, 245/1 (245), 246/1 (246)*, 234; KM 20 - działki nr: 552, 553, 568; KM 19 - działki nr: 122/1,507/2, 507/5 (507/4)*; KM 18 - działki nr: 411/1 (411)*, 412/1 (412)*; KM 13 - działki nr: 512/6, 520/5, 520/7, 522/7, 522/19, 522/25 (522/20)*, 522/32 (522/17)*, 522/16, 522/10, 522/11, 522/27 (522/14)*, 522/31 (522/24)*, 541/1 (541)*; KM 12 - działki nr: 418/1 (418)*, 419/1 (419)*,420, 421/67 (421/1), 428/8, 428/9, 421/15, 421/29, 421/30, 421/31, 421/63, 422/75, 422/21, 422/28, 422/44, 422/53, 427/6
KM 9 - działki nr: 507/8 (507/6)*, 509/86 (509/81)*, 445, 444/4, 452/3, 446/4, 448/3, 450/3, 454/5, 455/3, 457/5, 489; KM 8 - działki nr: 194/3; KM 7 - działki nr: 514/5 (514/4, 514/1, 424/1, 424/2)**, 423, 512/7, 519/17 (519/16)*, 519/19 (519/10)*, 519/22, 519/21 (519/14)*, 519/24 (519/9)*, 519/7, 512/5, 519/1, 519/4, 519/5, 519/26 (519/6)*,
w obrębie Gdynia: KM 4L - działki nr: 192/4; KM 2L - działki nr: 274/2, 274/4
* w nawiasie podano numery działek przed podziałem
** w nawiasie podano numery działek, które przed podziałem zostały scalone
4. Wykaz działek, które stają się własnością Miasta Gdyni - miasta na prawach powiatu, na podstawie art.12 ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194):
w obrębie Wiczlino: KM 38 - działki nr: 289/18, 260/41, 260/46, 260/38, 260/44; KM 21 - działki nr: 245/1, 234; KM 18 - działki nr: 411/1, 412/1; KM 13 - działki nr: 522/25; KM 12 - działki nr: 418/1, 421/67, 421/15; KM 9 - działki nr: 444/5; KM 7 - działki nr: 519/17, 519/19, 519/22, 519/21, 519/24
5. Wykaz działek, których dotyczy obowiązek przebudowy dróg wyższej kategorii zgodnie z projektem budowlanym, na podstawie art.11f ust.1 pkt. 8f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194):
w obrębie Wiczlino: KM 7 - działki nr: 512/5, 519/1, 519/4, 519/5, 519/7; KM 19 - działki nr: 507/2
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego powyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 325 (tel. 58 66 88 413 ), w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej sie na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 878/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15789/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Szafranowej 14 o pow. 8 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack jako część działki nr 219/5, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2. Nr 880/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15791/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej o pow. 2.406 m², oznaczonej na karcie mapy KM 79 obręb Gdynia jako działka nr 347/98, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
Wykazy publikowane są przez okres 21 dni tj. od 2.08.2010 r. do 23.08.2010 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 876/2010/V/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Aluminiowej 15, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 15787/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.07.2010 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 23.07.2010 r. do 14.08.2010 r.

ikona