964 (564) 2010-08-13 - 2010-08-19

Szkolenia...

Fundacja Gospodarcza, realizująca projekt Morze umiejętności, zaprasza byłych pracowników przemysłu stoczniowego, którzy stracili pracę w związku z restrukturyzacją przemysłu stoczniowego oraz niepracujących członków ich najbliższych rodzin (zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym) na szkolenie „Pracownik księgowo-biurowy", które odbędzie się w terminie od 19 sierpnia do 29 września 2010 roku w siedzibie Fundacji.
Projekt przewiduje między innymi zwrot kosztów dojazdu i wypłatę stypendium szkoleniowego.
Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie i dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w siedzibie Fundacji Gospodarczej (Olimpijska 2, Gdynia) oraz na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl w linku Projekty w fazie realizacji.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 58 622 60 17 lub 58 622 20 52.
***
„Moja firma - moja przyszłość" - Projekt realizowany przez Fundację Gospodarczą, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Dotacja 30.000 złotych.
Dla mieszkańców Gdyni po 45 roku życia.
Preferowana grupa uczestników/czek to:
a) kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W ramach projektu przewidziano:
1) Podstawowe wsparcie doradczo - szkoleniowe;
- warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych;
- szkolenia biznesowe;
- indywidualne doradztwo zawodowe;
- indywidualne doradztwo biznesowe;
2) Jednorazową dotację inwestycyjną - średnio 30 tys. zł,
3) Wsparcie pomostowe - 1 tys. zł przez 6 - 12 miesięcy;
Regulamin uczestnictwa w projekcie, Formularz zgłoszeniowy oraz pozostała dokumentacja są dostępne w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2 , lub na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl .
Nabór do projektu rozpoczął się 12 lipca 2010 r. i trwa do 10 września 2010 r.
***
Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
1. Doradztwo biznesowe*;
2. Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania;
3. Badanie predyspozycji zawodowych* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania;
4. Jak napisać biznesplan? - 19.08.2010 r.
* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25-go dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I p.). Strona internetowa: www.fungo.com.pl
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni.
***
Polska Giełda Pracy zaprasza na bezpłatne szkolenia:
- Profesjonalne wyszukiwanie informacji w Internecie;
- Obsługa pakietu MS Office - różne poziomy;
- Obsługa pakietu OpenOffice - różne poziomy;
- Kurs szybkiego czytania;
- Kurs szybkiej nauki;
- Kurs technik pamięciowych;
- Kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze.
Szkolenia dla osób pracujących (na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub innej cywilno-prawnej), zamieszkujących województwo pomorskie oraz zainteresowanych nabyciem nowych lub uzupełnieniem posiadanych umiejętności i kwalifikacji.
W trakcie szkoleń organizatorzy zapewniają: bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek, dogodne terminy szkoleń. Kontakt: Polska Giełda Pracy Sp. z o.o., Gdynia, ul. Starowiejska 11/2, tel. 58 781 92 11, www.gielda.pracy.com.pl, pomorze@gielda.pracy.com.pl.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
***
Osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych". Projekt skierowany jest dla osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących Gdynię. Organizatorem szkolenia jest firma BCH GWARANCJA.
Celem udziału w szkoleniu jest:
- zdobycie nowych umiejętności w zakresie pracy z komputerem (obsługa programów pakietu MS Office);
- zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
- nabycie odpowiedniego ukierunkowania zawodowego;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Uczestnik projektu ma zapewnione m.in. opiekę psychologa, doradcy zawodowego, materiały dydaktyczne, a także stypendium szkoleniowe w wysokości 120 zł brutto, które naliczane jest od każdej godziny uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenia będą odbywać się w Wyższej Szkole Administracji w Gdyni, ul. Kielecka 7. Prowadzony jest nabór na trzy terminy szkoleniowe.
Więcej informacji o sposobie zgłaszania pod numerem tel: 58 305 60 41 lub 609 503 623 lub e-mail: mariola.chabasinska@gwarancja.com.pl
Strona internetowa projektu www.noweumiejetnosci.pl.
***
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Nie przegap"- skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór na szkolenia:
- Sprzedaż przez Internet z projektowaniem stron www - rekrutacja-sierpień, wrzesień;
- Pisanie, wdrażanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE - rekrutacja - wrzesień;
- Menager małej firmy - rekrutacja - sierpień;
- Nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kas fiskalnych - rekrutacja - wrzesień;
- Operator maszyn CNC - rekrutacja -wrzesień; - Przedstawiciel handlowy - rekrutacja - wrzesień; - Fakturowanie z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych - rekrutacja - październik;
Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gyni, ul. Kołłątaja, 8 pok. 102, 103, w godzi. od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 102,103.
2. „Wyjdź z cienia" - skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Projekt realizuje następujące formy wsparcia:
•szkolenia:
- Nowoczesne metody fryzjerskie - wraz z 5 miesięcznym stażem,
- Księgowość i kadry - wraz z 4 - miesięcznym stażem,
- Pracownik administracyjno - biurowy - wraz z 4 miesięcznym stażem.
• 6 - miesięczny staż dla kobiet posiadających kwalifikacje zawodowe, ale niemających doświadczenia w pracy;
Informacje w pok. 109, stanowiska 10 - 14 (parter) w godz. od 8.00 do 15.00.
3. „Od dzisiaj mów do mnie szefie" - skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. W ramach projektu osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji. Przyznanie środków poprzedzone zostanie szkoleniem „Jak założyć własną firmę". Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 107, 108 w godz. od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 107,108;
4. „Mój biznes" skierowanego do byłych pracowników Stoczni Gdynia objętych Programem Zwolnień Monitorowanych oraz dla osób, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6-mcy przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie pomorskim.
Projekt realizuje następujące formy wsparcia:
• doradztwa zawodowego i biznesowego (dot. zakładania działalności gospodarczej);
• udział w szkoleniu „Od biznesplanu do własnej firmy";
• jednorazowej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej firmy;
• finansowe wsparcie pomostowe.
Informacji udziela Biuro Projektu, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. 116 w godz. od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 116.