967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

„Moja firma - moja przyszłość” pomoc dla gdynian

Fundacja Gospodarcza zaprasza osoby, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy, są mieszkańcami Gdyni, po 45 roku życia. Fundacja realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia „Moja firma - moja przyszłość".
To oferta głównie dla:
a) kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
b) osób niepełnosprawnych,
c) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W ramach projektu przewidziano:
Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
- warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych,
- szkolenia biznesowe,
- indywidualne doradztwo zawodowe,
- indywidualne doradztwo biznesowe,
Jednorazową dotację inwestycyjną - średnio 30 tys. zł,
Wsparcie pomostowe - 1 tys. zł przez 6 - 12 miesięcy.
Regulamin uczestnictwa w projekcie, Formularz zgłoszeniowy oraz pozostała dokumentacja są dostępne w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2 , lub na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl .
Nabór do projektu trwa do 10 września 2010 r. 

ikona