967 (567) 2010-09-03 - 2010-09-09

Morze umiejętności dla bezrobotnych

Fundacja Gospodarcza, realizująca projekt Morze umiejętności II, zaprasza osoby niepracujące mieszkające na terenie województwa pomorskiego pozostające bez zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zgodnie z art. 2 ust. 29 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. lub które straciły zatrudnienie w trybie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego na szkolenia:
- Pracownik księgowo - biurowy w terminie 20 września - 29 października 2010 r.;
- Spawanie drutem proszkowym w osłonie CO2 w terminie 21 września - 10 listopada 2010 r.
Projekt przewiduje między innymi zwrot kosztów dojazdu i wypłatę stypendium. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie i dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz kopii świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl w linku Projekty w fazie realizacji oraz w siedzibie Fundacji Gospodarczej (ul. Olimpijska 2, Gdynia).
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 58 622 60 17 lub 58 622 20 52 (pan Krzysztof Karaszewski).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ikona